Oznam 30/9/2020 Tlač
Napísal užívateľ Administrator   
Streda, 30 Spetember 2020 13:40
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 587
z 30. septembra 2020

k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Číslo: 20941/2020
Predkladateľ: predseda vlády

 

Vláda

A. schvaľuje
A.1. návrh na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

B. vyhlasuje
B.1. v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov dňom 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na postihnutom
území Slovenskej republiky núdzový stav;

C. ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva
C.1. v spolupráci s ministrom zdravotníctva, ministrom práce, sociálnych vecí
a rodiny, ministerkou kultúry, ministrom vnútra, ministrom dopravy a výstavby
a predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR predložiť na rokovanie
vlády návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých
opatrení hospodárskej mobilizácie
 
bezodkladne
 
predsedovi vlády

C.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky
 
bezodkladne
 
ministerke kultúry
 
C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu
a televízie Slovenska a v TASR
 
bezodkladne
 
členom vlády
 
C.4. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav v čo najkratšom čase
 
priebežne.
 
Vykonajú: členovia vlády
LAST_UPDATED2