Piatok 30 Okt 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie číslo 20/2018

U z n e s e n i e

Z  20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 23.02.2018

 

Uznesenie číslo 20/2018

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  Berie  na  vedomie

1.    Informáciu o stave zberu a odvozu komunálneho odpadu a návrhy na zmeny VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.

 

B/ Schvaľuje

1.     VZN č. 1/2018 o zriadení  školského klubu pri Základnej škole s materskou školou Mútne č. 224.

 

2.     Žiadosť o navýšení finančných prostriedkov pre MŠ na mzdu asistentky učiteľky v MŠ.

3.     Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie 2 ks stolnotenisových stolov pre Stolnotenisový klub Mútne.

4.     Finančný príspevok z rozpočtu obce vo výške 300,- Eur na odmenu pre futbalového trénera mužov p. Mariána Kasana, Vavrečka.

5.     Finančný príspevok z rozpočtu obce vo výške 100,- Eur  na odmenu pre p. Zdenka Rypáka, Mútne.

6.     Finančný príspevok vo výške 500,- Eur z rozpočtu obce pre hokejový klub Mútne.

7.     Príspevok pre žiakov ZŠ na výmenný pobyt do Braníc v Poľsku vo výške 200,-  Eur.

 

C/ Ukladá

1.    Obecnému úradu vyriešiť bezpečnosť križovatky v Duľove smer Novoť vrátane umiestnenia autobusovej zastávky.

 

D/ Doporučuje

1.    Prejednať na budúcom OZ odmeny trénerov florbalu a futbalu.

 

E/ Udeľuje

1.     Splnomocnenie pre starostu obce Mariána Murína na jednanie o odkúpení technológie kotolne v Základnej škole Mútne od združenia Biomasa .

 

2.     Splnomocnenie pre starostu obce Mariána Murína pre nariadenie hĺbkového auditu spoločnosti Biomasa, s tým, že audit bude hradiť Obec Mútne.

 

 


                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie číslo 21/2018

U z n e s e n i e

Z  21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 11.05.2018

 

Uznesenie číslo 21/2018

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  Berie  na  vedomie

1.     Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce Ing. Ladislava Šeligu k záverečnému účtu obce za rok 2017

B/ Schvaľuje

1.    Záverečný účet obce Mútne a rozpočtové hospodárenie za rok  2017 bez výhrad.

2.    Dodatok č. 8 VZN č. 11/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mútne.

3.    Úpravu rozpočtu  obce Mútne– Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2018

4.    Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2018

5.    Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2018

6.    Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2018

7.    Príspevok z rozpočtu obce p. Antonovi Kapičákovi vo výške 1 000,- Eur, p. Mariánovi Krišovi vo výške 500,- Eur, p. Jánovi Bjaloňovi vo výške 500,- Eur, p. Zdenkovi Rypákovi vo výške 250,- Eur, p. Mariánovi Kasanovi vo výške 250,- Eur.

8.    Schvaľuje miesto trhového predaja –parkovisko na Partizánskej ulici na skúšobnú dobu do 30.06.2018.

9.    Prísediacu na Okresnom súde v Námestove p. Vieru Bolekovú, Mútne 204

10. Prevod pozemkov pod miestnu komunikáciu evidovaných na LV č.2381v k.ú. Mútne, Cena 1 EURO (slovom jedno euro) pre každého účastníka, náklady na prevod znáša kupujúci:

Parcela C-KN č. 1722/71, TTP o výmere 861 m2  - 30/35

Parcela C-KN č. 1722/72, TTP o výmere 134 m2- 30/35

Parcela C-KN č. 1722/73, TTP o výmere 1109 m2 – 30/35

Parcela C-KN č. 1722/74, TTP o výmere 2 m2 - 30/35

Parcela C-KN č. 1722/75, TTP o výmere 1m2  -30/35

Parcela C-KN č. 2586/1, orná pôda o výmere 27 m2 - 30/35

           Parcela C-KN č. 2586/2, orná pôda o výmere 5m2- 30/35

           Parcela C-KN č. 2586/3, orná pôda o výmere 13 m2 -30/35

           Parcela C-KN č. 2586/4, orná pôda o výmere 110 m2 -30/35

           Parcela E-KN č. 5250, TTP o výmere 1070 m2 - 30/35

 

11. Prevod pozemkov pod miestnu komunikáciu evidovaných na LV 2575, parcela E-KN č. 6891/1 v k.ú. Mútne,  a to len novovznikajúce parcely podľa GP č. 56/2018.Cena 1 EURO (slovom jedno euro) pre každého účastníka, náklady na prevod znáša kupujúci:

Parcela C-KN č. 1688/6, TTP o výmere 3 720m2

            Parcela C-KN č. 1688/7, TTP o výmere 231 m2

           

12. Prevod pozemkov pod miestnu komunikáciu evidovaných na LV 4481, parcela E-KN č. 6891/2, k.ú. Mútne a to len novovznikajúce parcely podľa GP č. 56/2018.  Cena 1 EURO (slovom jedno euro) pre každého účastníka, náklady na prevod znáša kupujúci.

Parcela C-KN č. 1722/102, TTP o výmere 975 m2

Parcela C-KN č. 1722/103, TTP o výmere 157 m2

 

 

13. Prevod pozemkov pod miestnu komunikáciu evidovaných na LV 2574, parcela E-KN č. 6887/1, k.ú. Mútne a to len novovznikajúce parcely podľa GP č. 61/2018.  Cena 1 EURO (slovom jedno euro) pre každého účastníka, náklady na prevod znáša kupujúci.

Parcela C-KN č. 1688/32, orná pôda o výmere 194 m2.

 

14.  Prevod pozemkov pod miestnu komunikáciu evidovaných na LV 4335, parcela E-KN č. 6890, k.ú. Mútne a to len novovznikajúce parcely podľa GP č. 61/2018.  Cena 1 EURO (slovom jedno euro) pre každého účastníka, náklady na prevod znáša kupujúci.

Parcela C-KN č. 1722/110, orná pôda o výmere 1 173 m2.

 

15. Mimoriadnu splátku na telocvičňu vo výške 50 000,- Eur.

 

 

 

 

 

                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie číslo 22/2018

U z n e s e n i e

Z  22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 23.07.2018

 

Uznesenie číslo 22/2018

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  Schvaľuje

1.    Sobášiacich p. Milana Jozefjaka, p. Miloša Maláka, p. Pavla Straku, p. Ľudovíta Mudroňa.

2.    Finančný príspevok pre miništrantov vo výške 300,- Eur.

 

B/ Určuje

1.     Jeden volebný obvod pre voľby do samosprávy na volebné obdobie 2018 -2022

2.     Počet poslancov obecného zastupiteľstva v Mútnom na volebné obdobie 2018 -2022 v počte 9.

3.     Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie 2018-2022.

 

 

 

 

 

                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce

 

 
Uznesenie číslo 23/2018

U z n e s e n i e

Zo 23. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 17.09.2018

Uznesenie číslo 23/2018

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

A/  B e r i e   n a   v e d o m i e     
          1.   Žiadosť SZTŠ Mútne – Duľov o poskytnutie finančného príspevku.

          2.  Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu

3.  Žiadosť  Petra Briša, Mútne 279 a Jany  Brišovej, Mútne 609,          

     o zriadenie vodovodnej prípojky k stavebnému pozemku.

4.  Žiadosť Ľubomíra Kozaňáka, Mútne 678, o doplnenie verejného   

     osvetlenia.

B/  S ch v a ľ u j e

          1.  Úpravu  rozpočtu obce  -  rozpočtové opatrenie č.3

          2.  Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2018.
          3.  Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2018.
          4.  Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2018.
          5.  Rozpočet  pre školský klub na rok 2018.

          6.  Príspevok na plavecký výcvik žiakov  3. ročníka ZŠ vo výške 720 €.

7.  Prevod pozemkov MK popod Bartka podľa geometrického plánu     

     č.22/2018.

C/  U k l a d á

1.  Komisii výstavby a verejného poriadku riešiť žiadosť p. Antona    

     Vnenka.
2.  Komisii výstavby a verejného poriadku riešiť žiadosť p. Jána Kosmeľa.
3.  Komisii výstavby a verejného poriadku riešiť žiadosť p. Heleny     

Kubaľovej.
4. Komisii výstavby, životného prostredia, pôdohospodárstva a dopravy   

    prejednať požiadavku p. Rudolfa Majdu.

 

 

          Marián Murín
                       starosta obce

 

 

 
Uznesenie číslo 24/2018

U z n e s e n i e

Z  24. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 29.10.2018

 

Uznesenie číslo 24/2018

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  Schvaľuje

1.     Odmenu z rozpočtu obce p. Mariánovi Kosmeľovi 1 000,- Eur,

2.     Odmenu z rozpočtu obce p. Antonovi Ďuranovi 1 000,- Eur,

3.     Odmenu z rozpočtu obce p. Ľudovítovi Mudroňovi 500,- Eur.

B/ Zamieta

1.     Žiadosť p. Rudolfa Majdu, Mútne 280 o odpredaj pozemku.

 

 

 

 

 

                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 2 z 13

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.