Pondelok 26 Okt 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 02/2014

U z n e s e n i e

Z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 29.12.2014

 

Uznesenie číslo 2/2014

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  K o n š ta t u j e, ž e

 

 1. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva – náhradníci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

p. Anton Ďurana

p. Jozef Jakubják

 

B/ B e r i e  n a   v e d o m i e

 

  1.  Programový rozpočet obce na roky 2016-2017

 1. Programový rozpočet ZŠ na roky 2016-2017
 2. Programový rozpočet MŠ na roky 2016-2017
 3. Programový rozpočet ŠJ na roky 2016-2017
 4. Programový rozpočet Obec Mútne -prevádzka na roky 2016-2017
 5. Oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č.3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu

 

 

C/ Z r i a ď u j e

 1. Komisiu oznámenie funkcií, zamestnanosti, činností a majetkových pomerov
 2. Komisiu výstavby, životného prostredia, pôdohospodárstva a dopravy
 3. Komisiu verejného poriadku, športu, kultúry a turizmu
 4. Komisiu finančnú, obchodnú a sociálnych vecí
 5. Inventarizačnú komisiu

 

D/ V o l í

 

 1. Predsedu komisie oznámenia funkcií, zamestnanosti, činnosti a majetkových pomerov – p. Pavla Straku
 2. Predsedu komisie výstavby, životného prostredia, pôdohospodárstva a dopravy – p. Marián Kosmeľ
 3. Predsedu komisie verejného poriadku, športu, kultúry a turizmu – Ing. Ján Bugaj
 4. Predsedu komisie finančná, obchodná a sociálne veci – p. Anton Grzýb
 5. Členov komisie oznámenia funkcií, zamestnanosti, činnosti a majetkových pomerov

p. Ján Balek, p. Milan Jozefjak, p. Pavol Straka,

 1. Členov komisie výstavby, životného prostredia, pôdohospodárstva a dopravy – p. Ján Balek, Ing. Ján Bugaj, p. Anton Ďurana, p. Anton Grzýb, p. Jozef Jakubják, p. Marián Kosmeľ,
 2. Členov komisie verejného poriadku, športu, kultúry a turizmu – Ing. Ján, Bugaj, p. Johana Jurčáková, p. Ľudovít Mudroň, p. Miloš Malák, p. Pavol Straka, p. Zdenko Rypák
 3. Členov komisie finančná, obchodná a sociálne veci - Ing. Roman Bielák, p. Martina Bjaloňová, Mgr. Viera Boleková, Ing. Ján Bugaj, p. Anton Grzýb, Milan Jozefjak, p. Pavol Straka
 4. Členov inventarizačnej komisie - Ing. Ján Bugaj, p. Anton Grzýb, p. Milan Jozefjak, p. Marián Kosmeľ, p. Pavol Straka, Ing. Ladislav Šeliga

 

E/ S ch v a ľ u j e

 1. Úpravu rozpočtu Obce na rok 2014
 2. Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2014
 3. Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2014
 4. Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2014
 5. Úpravu rozpočtu Obec Mútne - prevádzka na rok 2014
 6. Programový rozpočet obce na rok 2015
 7. Zvýšenie príspevku pre novorodencov na 150,- € s platnosťou od 01.01.2015
 8. Zvýšenie príspevok pre dôchodcov na 30,- € s platnosťou od 01.01.2015
 9. Príspevok pre prvákov na školské potreby na začiatku školského roka
 10. Programový rozpočet ZŠ na rok 2015
 11. Programový rozpočet MŠ na rok 2015
 12. Programový rozpočet ŠJ na rok 2015
 13. Programový rozpočet Obec Mútne- prevádzka na rok 2015
 14. Dodatok č. 2 k VZN č. 13/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v zmysle predloženého návrhu
 15. VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Mútne
 16. Žiadosť  p. Margity Vnenkovej,  Mútne 102, o vyňatie z PPF, parcela C-KN 1811/11 o výmere 225 m2 – orná pôda, parcela C-KN 1811/12- o výmere 989 m2- orná pôda , parcela C-KN 1811/23 o výmere 267 m2- orná pôda.

 

F/ P o v e r u j e

 1. Štatutárneho zástupcu – starostu obce p. Mariána Murína na podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pri realizácii vybudovania optickej siete.

 

 

 

 

                                                                                                Marián Murín

                                                                                                Starosta obce

 

 

 
Uznesenie č. 1/2014

U Z N E S E N I E

 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15.12.2014

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 1. B e r i e  n a  v e d o m i e

 

        1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

        2. Vystúpenie novozvoleného starostu

     3. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva PaedDr. Miroslava   Jozefiaka

     4. Vymenovanie p. Antona Grzýba za zástupcu starostu obce

 

 1. K o n š t a t u j e, ž e

 

      1. Novozvolený  starosta obce, Marián Murín, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

            2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v nasledovnom zložení, zložili zákonom predpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ).

 

1.      Ján Balek                                                     

2.      Anton Grzýb                                             

3.      Milan Jozefjak                            

4.      Marián Kosmeľ

5.      Miloš Malák                                          

6.      Ľudovít Mudroň  

7.      Pavol Straka

 

3. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva PaedDr. Miroslav Jozefiak a Mgr. Mária  Juríčková nezložili zákonom predpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva.

             

       C. P o v e r u j e

 

           1.  P. Antona Grzýba, zástupcu starostu obce,  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov .

 

       D. S c h v a ľ u j e

        

1.    Sobášiacich – p. Mariána Murína, starostu obce a p. Antona Grzýba, zástupcu starostu obce.

2.    Zástupcov zriaďovateľa do Rady školy

p. Jána Baleka

p. Romana Sanigu

p. Pavla Straku

p. Antona Grzýba

3.    Presunúť bod č. 13 pozvánky – Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov na budúce OZ

 

Starosta obce M. Murín sa vzdal odmeny za získané mimorozpočtové prostriedky vo výške 8 390,- Eur , ktoré mu navrhli poslanci OZ a rozdelil ich takto:

 

4.    Finančnú výpomoc vo výške 3 000,- Eur  rodine Mülerovej, postihnutej  požiarom na nákup potrebného stavebného materiálu

5.    Sumu 1 500,- Eur pre viacpočetné rodiny na vianočné darčeky

6.    Sumu 2 000,- Eur na nákup obuvi a výstroja pre Dobrovoľný hasičský zbor Mútne.

 

Ostatné finančné prostriedky ponechal v rozpočte obce.

 

 

E. U r č u j e

 

1.    Plat starostu obce Mútne p. Mariána Murína v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za rok 2013 ( za rok 2013 - 824,- Eur)  a násobku 1,98

(podľa počtu obyvateľov obce),  t.j. 1.632,- € v hrubom. (čistý príjem cca 1 190,- Eur)

 

         F. U k l a d á

 

1.    Pozvať na budúce OZ ďalších dvoch poslancov – náhradníkov  v poradí. (p. Anton Ďurana, p. Jozef Jakubják).

 

 

                                                                                                  Marián Murín

                                                                                                      starosta obce

 

 

 
Uznesenie č. 24/2014

U z n e s e n i e

Z 24. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 06.10.2014

 

Uznesenie číslo 24/2014

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 1. Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu za I. polrok 2014

 

B/ S ch v a ľ u j e

 1. Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2014 podľa predloženého návrhu (viď príloha)
 2. Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2014 podľa predloženého návrhu (viď príloha)
 3. Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2014 podľa predloženého návrhu (viď príloha)
 4. Úpravu rozpočtu obce Mútne na rok 2014 podľa predloženého návrhu (viď príloha)
 5. Predaj pozemkov za Jednotou podľa Geometrického plánu č.301/2013 zo dňa 16.12.2013 v cene 5 €/1 m2

Parcela C-KN č. 2166/3 o výmere 5 m2 pre p. Kamilu Kšenzulákovú, rod. Kosmeľová, nar. 05.05.1947, bytom Mútne 198 ,

Parcela C-KN č. 529/6 o výmere 22 m2 pre p. Jána Kapičáka, nar. 28.6.1982 a manželku Annu Kapičákovú, rod. Kšenzuláková, nar. 16.6.1981, obaja bytom Mútne 198,

Parcela C-KN č. 529/7 o výmere 6m2 pre p. Jána Kapičáka, nar. 28.6.1982 a manželku Annu Kapičákovú, rod. Kšenzuláková, nar. 16.6.1981, obaja bytom Mútne 198.

 

Predaj pozemkov bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj pozemku bol schválený podľa ustanovenia § 9 ods. 8 písm. b) zákona  – pozemky tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa a zároveň sú  priľahlými pozemkami.

 

Prítomných 6 poslancov z celkového počtu 9.

Hlasovanie za odpredaj pozemku v cene 5 Eur za 1 m2:

Za 6/ J. Balek, Ing. R. Bielák, p. A. Grzýb, Mgr. M. Jozefiak p. M. Kosmeľ, p. M. Vlčáková,   - poslanci OZ

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 1. Kúpu pozemkov za Jednotou pod miestnu komunikáciu podľa Geometrického plánu č. 1002/2013 zo dňa 16.12.2013 v cene 5 €/1 m2

Parcela C- KN č. 1843/46 o výmere 6 m2 od p. Kamily Kšenzulákovej, rod. Kosmeľová, nar. 05.05. 1947, bytom Mútne 198,

Parcela C-KN č. 529/8 o výmere 34m2 od p. Jána Kapičáka, nar. 28.6.1982 a manželky Anny Kapičákovej, rod. Kšenzuláková, nar. 16.6.1981, obaja bytom Mútne 198,

Parcela C-KN č. 529/9 o výmere 56 m2 od p. Jána Kapičáka, nar. 28.6.1982 a manželky Anny Kapičákovej, rod. Kšenzuláková, nar. 16.6.1981, obaja bytom Mútne 198,

Parcela C-KN č. 1843/47 o výmere 17 m2 od p. Romana Jurčáka, nar. 1.5.1977 a manželky Andrey Jurčákovej, rod. Portalová, obaja bytom Mútne 292.

 

 1. VZN o podmienkach používania miestnych komunikácii v katastri obce Mútne s pripomienkami s účinnosťou od 21.10.2014

 

Prítomných 6 poslancov z celkového počtu 9.

Hlasovanie za schválenie Uznesenia z 24. zasadnutia OZ bolo nasledovné:

Za 6/ p. J. Balek, Ing. R. Bielák, p. A. Grzýb, Mgr. M. Jozefiak, p. M. Kosmeľ, p. M. Vlčáková,   - poslanci OZ

PROTI: 0

 

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                                    starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 23/2014

U z n e s e n i e

Zo 23. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 8.08.2014

 

Uznesenie číslo 23/2014

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z 22. OZ.
 2. Ústnu žiadosť zamestnankín Jednoty Mútne.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Zmenu rozpočtu obce Mútne na rok 2014 podľa prílohy.
 2. Zmenu rozpočtu ZŠ na rok 2014 podľa prílohy.
 3. Úver na prefinancovanie projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia.
 4. Jeden volebný obvod pre komunálne voľby pre volebné obdobie 2014 - 2018 .
 5. Deväť poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mútne na volebné obdobie rokov 2014 – 2018 .
 6. Rozsah výkonu funkcie obce Mútne na volebné obdobie 2014 — 2018 vo výške úväzku 1.0
 7. Zmluvu o budúcej nájomnej zmluve medzi obcou Mútne a správcom vodovodu OVS a.s. o nájme rozšírených úsekov vodovodu v obci Mútne

„Mútne – Dúľov Grúň“, „Mútne – prepojenie vodovodu Mútnik – stred obce“, „Mútne – vodovod za Jednotou“, „Mútne – vodovod Brišov“, „Mútne – vodovod smerok ku Dakna“.

 

C/ U k l a d á

 D/ D o p o r u č u j  e

 E/ Z a m i e t a

 

                                                                                                        Marián Murín

                                                                                                                    starosta obce

 

 

 
Uznesenie č. 22/2014

U z n e s e n i e

Z 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 14.04.2014

 

Uznesenie číslo 22/2014

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

1. Správu o hospodárení Obec Mútne-prevádzka za rok 2013.

2. Žiadosť o zriadenie pouličného osvetlenia Ján Babečka, Mútňanský Duľov 574.

 

 

B/ S ch v a ľ u j e

1.     Záverečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.

2.     Úpravu rozpočtu obce na rok 2014 podľa prílohy.

3.     Vyňatie z PPF parcela C KN č. 1811/5, orná pôda o výmere 622 m2 a parcela C KN č. 1811/6 orná pôda o výmere 254 m2

4.     Vyňatie z PPF parcela C KN č. 1732/15 - TTP o výmere 491 m2 a parcela C KN č. 1732/18 -TTP o výmere 110m2.

5.     Žiadosť o poskytnutie príspevku pre SZTŠ Mútne - Duľov v sume 370,- Eur v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2014.

6.     Zakúpenie 25-30 miestneho autobusu na základe prieskumu trhu a cenových ponúk pre príspevkovú organizáciu Obec Mútne-prevádzka v sume do 35 000,- Eur.

7.     Prevod parciel na Obec Mútne pod miestnu komunikáciu Druhá strana na základe geometrického plánu č. 66/2014, zo dňa 24.3.2014. Cena 1 Euro/účastník.

8.     Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj parcely pod trafostanicu KN-C č. 1722/57 o výmere 18 m2 pre SSE-D, a.s. na základe geometrického plánu č. 66/2014 zo dňa 24.03.2014 v cene 1 Euro za 1m2.

9.     Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcelu KN C č. 1722/54 o výmere 134 m2 pre SSE-D, a.s., na základe geometrického plánu č. 66/2014 zo dňa 24.03.2014.

10.  Odmeny pre členov DHZ Mútne v celkovej výške 1 300,- Eur podľa zápisnice OZ.

 

 

C/ U k l a d á

1.     Odpovedať na žiadosť Ján Babečka, Mútne – Duľov 574.

                                                                                                      T: ihneď                                                                                                   

                                                                                                       Z:  OcÚ

2.     Pripraviť petíciu na urýchlené obsadenie miesta detského lekára v obci Mútne.

 

                                                                                                      T: ihneď                                                                                                  

                                                                                                       Z:  OcÚ

3.     Pripraviť petíciu na urýchlenú opravu a rekonštrukciu cesty III. triedy č. 52010 z obce Breza – Beňadovo-  Mútne - Oravské Veselé – Oravská Jasenica.

 

                                                                                                      T: ihneď                                                                                                  

                                                                                                       Z:  OcÚ

 

 

D/ D o p o r u č u j  e

 

 

E/ Z a m i e t a

1.     Žiadosť p. Jurčáková o zákaz trhového predaja.

2.     Žiadosť o súhlas Slovenská pošta, a.s. so zriadením ON LINE zberne TIPOS v prenajatých priestoroch Pošty Mútne.

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                                    starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 7 z 13

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.