Piatok 30 Okt 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 06/2015

U z n e s e n i e

Zo 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 09.10.2015

Uznesenie číslo 6/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e  n a  v e d o m i e

 

1.                     Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z 5. Zasadnutia OZ.

2.                     Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu za I. polrok 2015.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1.                     Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

2.                     Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

3.                     Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

4.                     Úpravu rozpočtu obce Mútne na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

5.                     Spoluúčasť pre spoločný projekt nakladania s biologickými odpadmi – spoluúčasť 5% vo výške max. 6 000,- Eur (slovom šesťtisíc eur).

6.                     Finančný príspevok na plavecký výcvik pre žiakov 3. Ročníka ZŠ s MŠ Mútne vo výške 500,- Eur (slovom päťsto eur).

7.                     Finančný príspevok ZŠ s MŠ Mútne vo výške 2 000,- Eur (slovom dvetisíc eur)  pri príležitosti osláv 55. výročia vzniku ZŠ.

8.                     Poverenie pre starostu obce Mútne Mariána Murína na podpis zmluvy s obcou Beňadovo na spoločný vodovod za podmienok zaplatenia príspevku 15 000,- Eur        ( slovom pätnásťtisíc eur)  splatný do konca roka 2016 a za podmienok, že obec Beňadovo nebude mať majetkovú účasť v stavbách a zariadeniach vodovodu vybudovaných obcou Mútne.

 

 

C/ U k l a d á

 

1.                     Posúdiť žiadosť p. Augustína Vojtasa, Mútne č. 427  o odkúpenie časti parcely  E-KN č. 7017/7 o výmere 77m2.

 

                                                                 T: do budúceho OZ

                                                                 Z: komisia výstavby, životného prostredia,                                

                                                                     Pôdohospodárstva a dopravy       

 

 

 

 

 

                                                                                           Marián Murín

                                                                                                          Starosta obce   

 

 

 
Uznesenie č. 05/2015

U z n e s e n i e

Z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 23.07.2015

Uznesenie číslo 5/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e  n a  v e d o m i e

 

1.    Plnenie uznesenia zo 4. Zasadnutia OZ

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1.    Nákup zametacieho vozidla v prípade ak budú zabezpečené finančné zdroje z EÚ.

2.    Úpravu rozpočtu na zateplenie , prestrešenie balkónov, opravu balkónov a kanalizáciu – bytový dom č. 688 v sume 50 000,- Eur

3.    Úpravu rozpočtu na asfaltovanie miestnych komunikácií +110 000,- Eur

4.    Úpravu rozpočtu na výstavbu miestnych komunikácií + 21 500,- Eur.

5.    Zmluvu o zriadení vecného bremena  pre stavbu „Mútne – Vodovod za Jednotou“.

 

 

C/ U k l a d á

1.    Zabezpečiť dopravnú značku STOP na križovatke v Dúľove od Novotského Dúľova.

                                                                                        T: do 27.07.2015           

                                                                                         Z: Obecný úrad                  

2.    Zabezpečiť dopravnú značku STOP pri červenom kríži.

 

                                                                                        T: do 27.07.2015           

                                                                                         Z: Obecný úrad                  

 

D/ D o p o r u č u j e

 

1.    Vypracovať podmienky dodávky vody pre obec Beňadovo a zaradiť do programu rokovania na ďalších zastupiteľstvách.

 

 

E/ Z a m i e t a

 

1.    Predloženú dohodu o urovnaní vzťahov s obcou Beňadovo.

 

 

                                                                                           Marián Murín

                                                                                                          Starosta obce   

 

 

 
Uznesenie č. 07/2015

U z n e s e n i e

Zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 29.12.2015

 

Uznesenie číslo 7/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 1. Návrh programového rozpočtu na roky 2017 a 2018 obec Mútne.
 2. Návrh programového rozpočtu na roky 2017 a 2018 ZŠ Mútne.
 3. Návrh programového rozpočtu na roky 2017 a 2018 MŠ Mútne.
 4. Návrh programového rozpočtu na roky 2017 a 2018 ŠJ Mútne.
 5. Návrh programového rozpočtu na roky 2017 a 2018 obec Mútne – prevádzka.
 6. Žiadosť p. Mariána Iglarčíka, Mútne Dúľov 566.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 1. Odpredaj parcely E- KN č. 7017/7 o výmere 77 m2 podľa GP č. 37048201-28/2012, čomu zodpovedá novovytvorená parcela C-KN č. 1009/4 p. Augustínovi Vojtasovi, nar. 29.04.1950, bytom Mútne č. 427 za 1 €. ( slovom Jedno Euro) s tým, že  náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.

 

Predaj pozemku bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj pozemku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa a zároveň je priľahlým pozemkom.

Prítomných 8 poslancov z celkového počtu 9.

Hlasovanie za odpredaj pozemku v cene 1 € (Jedno Euro):

Prítomní 8 poslancov z 9

ZA: 8/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p. J. Jakubják, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka – poslanci OZ.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

2.    Programový rozpočet obce Mútne na rok 2016.

3.    Programový rozpočet ZŠ na rok 2016.

4.    Programový rozpočet MŠ na rok 2016.

5.    Programový rozpočet ŠJ na rok 2016.

6.    Programový rozpočet na rok 2016 Obec Mútne – prevádzka.

7.    Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2015.

8.    Úpravu rozpočtu  MŠ na rok 2015.

9.    Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2015.

10. Úpravu rozpočtu obce Mútne na rok 2015.

11. Úpravu rozpočtu obce Mútne – prevádzka na rok 2015

12. Dodatok č. 7  VZN č. 6/2003 o nájme a výške nájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Mútne.

13. Dodatok č. 3 k VZN č. 13/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

C/ Z a m i e t a

 

1.     Žiadosť p. Jána Babečku, Mútne - Duľov 574 a p. Rafaela Durčáka, Mútne -Duľov 572 o vyasfaltovanie prístupovej cesty z dôvodu, že pozemok cesty nie je majetkom obce Mútne.

 

           Hlasovanie za uznesenie zo 7. Zasadnutia OZ:

Prítomní 8 poslancov z 9

ZA: 8/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p. J. Jakubják, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka – poslanci OZ.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie bolo prijaté  3/5 väčšinou poslancov v zmysle ust. § 9a odst. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

 


                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 03/2015

U z n e s e n i e

Z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 23.03.2015

 

Uznesenie číslo 3/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e  n a  v e d o m i e

 

1.    Žiadosť Mgr. Romana Sanigu o odstúpenie z Rady školy

2.    Správu kontrolóra obce Ing. L. Šeligu o vykonanej kontrolórskej činnosti za rok 2014

3.    Žiadosť p. Rudolfa Babečku, Mútne Duľov 585 o odpredaj pozemkov

4.    Rekonštrukciu hygienických zariadení a elektroinštalácie v MŠ

5.    Informáciu starostu obce o pripravovanom 80. Výročí DHZ 14.06.2015

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1.    Rozpočtové opatrenie č. 1/2015

2.    Člena Rady školy p. Andreja Barnáša

3.    Prihlášku do MAS – Biela Orava

4.    Zrušenie obecnej knižnice v KD

5.    Presun majetku z obecnej knižnice do školskej knižnice

6.    Navýšenie finančného príspevku SZTŠ Dúľov na 1 000,- €

 

C/ U k l a d á

 

1.    Preveriť žiadosť p. Rudolfa Babečku, Mútne Duľov 585

 

                                                                 T: do budúceho OZ

                                                                 Z: komisia výstavby, životného prostredia,                                

                                                                     Pôdohospodárstva a dopravy       

 

 

                                                                   Marián Murín

                                                                   Starosta obce

 

 
Uznesenie č. 01/2014

U Z N E S E N I E

 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15.12.2014

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 1. B e r i e  n a  v e d o m i e

 

        1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

        2. Vystúpenie novozvoleného starostu

     3. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva PaedDr. Miroslava   Jozefiaka

     4. Vymenovanie p. Antona Grzýba za zástupcu starostu obce

 

 1. K o n š t a t u j e, ž e

 

      1. Novozvolený  starosta obce, Marián Murín, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

            2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v nasledovnom zložení, zložili zákonom predpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ).

 

1.      Ján Balek                                                     

2.      Anton Grzýb                                             

3.      Milan Jozefjak                            

4.      Marián Kosmeľ

5.      Miloš Malák                                          

6.      Ľudovít Mudroň  

7.      Pavol Straka

 

3. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva PaedDr. Miroslav Jozefiak a Mgr. Mária  Juríčková nezložili zákonom predpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva.

             

       C. P o v e r u j e

 

           1.  P. Antona Grzýba, zástupcu starostu obce,  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov .

 

       D. S c h v a ľ u j e

        

1.    Sobášiacich – p. Mariána Murína, starostu obce a p. Antona Grzýba, zástupcu starostu obce.

2.    Zástupcov zriaďovateľa do Rady školy

p. Jána Baleka

p. Romana Sanigu

p. Pavla Straku

p. Antona Grzýba

3.    Presunúť bod č. 13 pozvánky – Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov na budúce OZ

 

Starosta obce M. Murín sa vzdal odmeny za získané mimorozpočtové prostriedky vo výške 8 390,- Eur , ktoré mu navrhli poslanci OZ a rozdelil ich takto:

 

4.    Finančnú výpomoc vo výške 3 000,- Eur  rodine Mülerovej, postihnutej  požiarom na nákup potrebného stavebného materiálu

5.    Sumu 1 500,- Eur pre viacpočetné rodiny na vianočné darčeky

6.    Sumu 2 000,- Eur na nákup obuvi a výstroja pre Dobrovoľný hasičský zbor Mútne.

 

Ostatné finančné prostriedky ponechal v rozpočte obce.

 

 

E. U r č u j e

 

1.    Plat starostu obce Mútne p. Mariána Murína v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za rok 2013 ( za rok 2013 - 824,- Eur)  a násobku 1,98

(podľa počtu obyvateľov obce),  t.j. 1.632,- € v hrubom. (čistý príjem cca 1 190,- Eur)

 

         F. U k l a d á

 

1.    Pozvať na budúce OZ ďalších dvoch poslancov – náhradníkov  v poradí. (p. Anton Ďurana, p. Jozef Jakubják).

 

 

 

 

 

                                                                                                 Marián Murín

                                                                                                      starosta obce

 

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 6 z 13

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.