Pondelok 26 Okt 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 09/2016

U z n e s e n i e

Z  9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 24.06.2016

 

Uznesenie číslo 9/2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 1. Plnenie uznesenia z minulého OZ.
 2. Žiadosť firmy ORANET o vydanie odporúčacieho stanoviska k zavedeniu optických káblov v obci Mútne.
 3. Ústne žiadosti poslancov na základe sťažnosti od občanov na vodičov autobusov SAD o zdržiavaní cestnej premávky a arogantnom obmedzovaní účastníkov cestnej premávky – vodičov a chodcov.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Úpravu rozpočtu Základnej školy na rok 2016 podľa predloženého návrhu.
 2. Úpravu rozpočtu Materskej školy na rok 2016 podľa predloženého návrhu.
 3. Úpravu rozpočtu Školskej jedálne na rok 2016 podľa predloženého návrhu.
 4. Záverečný účet obce Mútne za rok 2015 bez výhrad.
 5. Nadviazanie partnerskej spolupráce s obcami Bukovec a Huslenky z Českej republiky a obce Milowka z Poľskej republiky.
 6. Financovanie projektovej dokumentácie k cezhraničnej spolupráci.
 7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
 8. Pôžičku vo výške 35 000,- € na dobu 3 mesiace od Urbáru Mútne pre Obec Mútne – prevádzka na prefinancovanie asfaltovania obecných ciest.
 9. Vrátenie dotácie za stravu od ÚPSVaR Námestovo vo výške 583,30 € z rozpočtu obce.
 10. Audítorske služby za rok 2015 od p. Hládeka Vladimíra, Kalinkovo

 

C/ Zamieta

 

 1. Ponuku na odber drobného stavebného odpadu od firmy MBM ARMO s.r.o..

 

 


                                                                                      Marián Murín

                                                                                      Starosta obce

 


 

 

 
Uznesenie č. 10/2016

U z n e s e n i e

Z  10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa

12.09.2016

 

Uznesenie číslo 10/2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 1. Prerokovanie protokolu z kontroly NKÚ a prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov.
 2. Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu za 1. Polrok 2016
 3. Sťažnosť p. Ľudovíta  Babečku, Mútne 115

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 – obec Mútne
 2. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – obec Mútne – prevádzka
 3. Úprava rozpočtu ZŠ Mútne na rok 2016
 4. Úprava rozpočtu ŠJ na rok 2016
 5. Úprava rozpočtu MŠ na rok 2016
 6. VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

na území obce Mútne

 1. Štatút obce Mútne
 2. Finančný príspevok na plavecký výcvik žiakov 3. Ročníka ZŠ Mútne v sume 650 €.
 3. Prevod parciel podľa GP č. 209/2016, parc. C-KN č.1816/92 o výmere 1832 m2, parc. C-KN č. 1819/13 o výmere 91 m2, parc. C-KN č. 1819/14 o výmere 150m2 za účelom vybudovania miestnej komunikácie s podmienkou vynechať pozemok na spodnej hranici na spojovaciu cestu. Rozlohu   potrebnú na jej vybudovanie určí obecný úrad s komisiou výstavby.

 

C/ Doporučuje

 

 1. Obecné zastupiteľstvo doporučuje vzájomnú dohodu medzi p. Ľudovítom Babečkom , Mútne 115, Irenou Babečkovou, Mútne 116 a p. Jánom Vaterkom, Mútne 115, p. Margitou Vaterkovou, Mútne 114, alebo spor vyriešiť súdnou cestou.

 

D/ Ruší sa

 

1.   Štatút obce z 08.03.2002

 

                       

                                                                                                            Marián Murín

                                                                                                            Starosta obce

 

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 11/2016

U z n e s e n i e

Z  11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa

28.11.2016

 

Uznesenie číslo 11/2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

1.     Ústna žiadosť p. Marcela Rypáka

2.     Návrh VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

3.     Sťažnosť p. Jána Kosmeľa, Mútne 83

4.     Žiadosť DHZo Mútne o zabezpečenie hasičskej techniky

 

B/ S ch v a ľ u j e

 1. Žiadosť o vydanie kladného stanoviska k výstavbe optickej siete v obci Mútne – firma Oranet, s.r.o. Novoť
 2. Predaj parcely E-KN č. 7014/3 o výmere 198 m2  v zmysle GP č. 307/2016.

Cena 1 €. (slovom 1 euro).

Predaj pozemku bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj pozemku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa a zároveň je priľahlým pozemkom.

Prítomných 8 poslancov z celkového počtu 9.

Hlasovanie za odpredaj pozemku v cene 1 € (Jedno Euro):

Prítomní 8 poslancov z 9

ZA: 8/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p. A. Grzýb, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka – poslanci OZ.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 1. Kúpa parcely C-KN č. 1585/2 o výmere 242 m2 a parcely C-KN č. 1551/2 o výmere 24 m2  v zmysle GP č. 307/2016 v cene 1€ (slovom jedno euro) za obidve parcely.

 

 

 

 

                       

                                                                                                            Marián Murín

                                                                                                            Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 12/2016

U z n e s e n i e

Z  12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa

21.12.2016

 

Uznesenie číslo 12/2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

1.                     Predpoklad programového rozpočtu obce na rok 2018 a 2019

2.                     Predpoklad programového rozpočtu ZŠ na rok 2018 a 2019

3.                     Predpoklad programového rozpočtu MŠ na rok 2018 a 2019

4.                     Predpoklad programového rozpočtu ŠJ na rok 2018 a 2019

5.                     Predpoklad rozpočtu Obec Mútne – prevádzka na rok 2018 a 2019

6.                     Žiadosť SZTŠ Dúľov o poskytnutie príspevku

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Návrh programového rozpočtu obce na rok 2017
 2. Návrh programového rozpočtu ZŠ na rok 2017
 3. Návrh programového rozpočtu MŠ na rok 2017
 4. Návrh programového rozpočtu ŠJ na rok 2017
 5. Návrh rozpočtu Obec Mútne – prevádzka na rok 2017
 6. Rozpočtové opatrenie č. 2016/5 obec Mútne
 7. Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2016
 8. Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2016
 9. Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2016
 10. Zmluvu o partnerskej spolupráci medzi obcou Mútne a dedinou Varzaľ v Rumunskej republike
 11. Pridelenie rezidentného parkovacieho miesta pred bytovým domom č. 688  o výmere 15 m2 za cenu 3 € mesačne pre p. Jána Juščáka.
 12. Prevod vlastníckych práv na obec pod miestnu komunikáciu podľa GP č. 37/2016

parc. C-KN č.1902/37 o výmere 10 m2, parc. C-KN č. 1902/38 o výmere 28 m2, parc. C-KN č. 1902/39 o výmere 107 m2, parc. C-KN č. 1905/55 o výmere 111 m2, parc. C-KN č.  1902/56 o výmere 56m2, parc. C-KN č. 1902/57 o výmere 4 m2, parc. C-KN č. 1902/60 o výmere 129m2, parc. C-KN č. 1902/61 o výmere 70 m2, parc. C-KN č. 1902/62 o výmere 30 m2, parc. C-KN č. 1902/63 o výmere 118 m2, parc. C-KN č. 1902/64 o výmere 5 m2, parc. C-KN č. 1902/65 o výmere 44 m2, parc. C-KN č. 1902/66 o výmere 432 m2, parc. C-KN č. 1925/2 o výmere 4 m2, parc. C-KN č. 2153/3 o výmere 38 m2. Cena 1 € pre účastníka. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša obec.

 1. Prevod vlastníckych práv na obec pod miestnu komunikáciu, parc. E- KN č. 1470/2 o výmere 329 m2, parcela E-KN č. 1470/3 o výmere 9 m2, parc. E-KN č. 1465/5 o výmere 67 m2, parc. E-KN č. 1464 o výmere 41m2. Cena 1€ pre účastníka. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša obec.
 2. Prevod vlastníckych práv na obec pod miestnu komunikáciu parc. E-KN č. 578/2 o výmere 42 m2, parc. E-KN č. 583/3 o výmere 32 m2, E- KN č.  562/2 o výmere 18 m2, parc. E-KN č. 563/3 o výmere 42 m2, parc. E-KN č. 579/2 o výmere 34 m2, parc. E-KN č. 581/2 o výmere 5 m2, parc. E-KN č. 689/2 o výmere 39 m2 , parc. E-KN č. 653/6 o výmere 11 m2, parc. E-KN č.580/2 o výmere 3 m2 . Cena 1€ pre účastníka. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša obec.
 3. Prevod vlastníckych práv na obec pod miestnu komunikáciu parc. C-KN č. 1820/24 o výmere 74 m2, parc. C-KN č. 1820/10 o výmere 177 m2, parc. E-KN č. 6047 o výmere 31 m2, E-KN č. 6048/2 o výmere 140 m2. Cena 1€ pre účastníka. Náklady na prevod nehnuteľností znáša obec.
 4. VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

 

C/ Z a m i e t a

 

1.     Žiadosť o súhlas k výstavbe dielne k spracovaniu dreva z dôvodu, že umiestnenie dielne je v rozpore so schváleným územným plánom.

 

D/ R u š í

 

1.   VZN č. 13/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

 

 

 

 

 

                       

                                                                                                            Marián Murín

                                                                                                            Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 13/2017

U z n e s e n i e

Z  13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 17.03.2017

 

Uznesenie číslo 13/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 1. Žiadosť p. Miroslava Dzureka, Mútne 92 o doplnenie obecného rozhlasu.
 2. Žiadosť p. Ján Babečka, Mútne Duľov 574 a p. Rafael Durčák, Mútne Duľov 572 o skvalitnenie prístupovej cesty.

 

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Finančný príspevok na rekonštrukciu strechy kostola vo výške 10 000,- EUR.
 2. Zakúpenie troch zvonov – kostol, zvonica na dolnom cintoríne, zvonica na hornom cintoríne.
 3. Úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2017
 4. Úpravu rozpočtu na rok 2017 pre ŠJ
 5. Úpravu rozpočtu na rok 2017 pre MŠ
 6. Úpravu rozpočtu na rok  2017 pre ZŠ
 7. Dodatok č. 7 VZN obce Mútne č. 11/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mútne.
 8. Príspevok 2 250 EUR na výmenný pobyt žiakov a učiteľov ZŠ Mútne do Číny.
 9. Prevod parcely C-KN č.2143/22 o výmere 102 m2 do vlastníctva obce Mútne pod miestnu komunikáciu. Cena 1 EURO (slovom jedno euro). Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.
 10. Prevod parcely C-KN č. 1820/58 o výmere 161 m2 do vlastníctva obce Mútne pod miestnu komunikáciu. Cena 1 EURO (slovom jedno euro). Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.
 11. Prevod parciel podľa GP č. 258/2015 do vlastníctva obce Mútne pod miestnu komunikáciu. Cena 1 EURO (slovom jedno euro) pre každého účastníka, a to:

parcela C-KN č. 1128/7 o výmere 21 m2, parc. C-KN č. 1128/8 o výmere 16 m2, parc. C-KN č. 1129/4 o výmere 39 m2, parc. C-KN č. 1130/4 o výmere 28 m2, parc. C-KN 1131/3 o výmere 56 m2, parc. C-KN č. 1131/4 o výmere 136 m2, parc. C-KN č. 1132/4 o výmere 69 m2, parc. C-KN č. 1132/5 o výmere 11 m2, parc. C-KN č. 1133/2 o výmere 205 m2, parc. C-KN č. 1133/3 o výmere 192 m2, parc. C-KN č. 1133/4 o výmere 71 m2, parc. C-KN č. 1816/62 o výmere 18 m2, parc. C-KN č. 1816/80 o výmere 122 m2.

 1. Prenájom pozemku pod Zberný dvor, parc. C-KN č. 2041/3 o výmere 378 m2, parc. C-KN č. 2030/70 o výmere 219 m2, parc. C-KN č. 2030/103 o výmere 25 m2. Cena nájmu 1 EURO ročne na základe nájomnej zmluvy.

13. Predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v obci Mútne", realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;

-  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

-  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j. maximálne 4 980,91 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

 1. Prenájom parc. C-KN č. 560/1 pre Slovenský zväz ľadového hokeja za účelom výstavby športovej haly s ľadovou plochou.

 

C/ Z a m i e t a

 

1.   Žiadosť p. Paulíny Olašákovej, Mútne 545 o prejednanie poplatku za hrobové miesto.

 

 

 

 

 

                                                                                      Marián Murín

                                                                                      Starosta obce

 

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 5 z 13

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.