Sobota 21 Júl 2018
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Samospráva obce
Uznesenie číslo 19/2013

U z n e s e n i e

Zo 19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 18.10.2013

 

Uznesenie číslo 19/2013

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z 18. OZ.
 2. Informáciu starostu obce o zmene bydliska MUDr. Renáty Sýkorovej, rod. Bernaťákovej,  čím jej zaniká mandát poslankyne OZ.
 3. Žiadosť p. Š. Rafaja, 029 63  Mútne 314 o vysporiadanie a výstavbu cesty.
 4. Žiadosť p. Angela Turoňová, 029 63  Mútne 22 o výstavbu verejného osvetlenia.
 5. Žiadosť p. Tomáš Ďurčák a p. Katarína Durčáková, Mútne Duľov 582 o výstavbu verejného osvetlenia.

 B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Vypracovanie geometrického plánu a prípravu kúpno-predajnej zmluvy s p. Romanom Jurčákom a p. Andreou Jurčákovou, bytom Mútne 292, o  odkúpenie časti parcely KN č. 1843/6. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.
 2. Vypracovanie geometrického plánu a prípravu zámennej zmluvy- parc. KN- C č. 529/4  s p. Jánom Kapičákom a p. Annou Kapičákovou, bytom Mútne 198. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.
 3. Úpravu rozpočtu obce podľa prílohy.
 4. Úpravu rozpočtu ZŠ podľa prílohy.
 5. Úpravu rozpočtu MŠ podľa prílohy.
 6. Úpravu rozpočtu ŠJ podľa prílohy.
 7. Inventarizačnú komisiu v zložení: p. Anton Grzýb, p. Marián Kosmeľ, Ing. L. Šeliga, Ing. J. Bugaj.
 8. Vypracovanie geometrického plánu na vysporiadanie cesty, parc. č. 7022/2 a prípravu kúpno-predajnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva v cene jedno euro každý účastník.
 9.  Žiadosť p. Tomáš Ďurčák a p. Katarína Ďurčáková, Mútne Duľov 582, o vybudovanie vodovodnej vetvy Ø 100, s tým, že žiadateľ vybaví vstup na pozemky a súhlas s vecným bremenom.
 10. Finančný príspevok na plavecký výcvik žiakov Základnej školy s materskou školou, Mútne vo výške 350,-  Eur.
 11. Finančný príspevok Folklórnemu súboru Mútňanka vo výške 2 100,- Eur.
 12. Finančný príspevok z príležitosti životného jubilea a dlhodobú prácu so žiakmi vo výške 500,- Eur.
 13. Žiadosť p. Žiadosť Anton Matejasa a  p. Marty Matejasovej, Mútne 396, o odkúpenie parcely E-KN č. 7026/6 o výmere 72 m2 v cene 1 €. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.

Predaj pozemku bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj pozemku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemky tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa a zároveň sú  priľahlými pozemkami.

Prítomných 7 poslancov z celkového počtu 9.

Hlasovanie za odpredaj pozemku v cene 1Euro:

Za 7/ J. Balek, Ing. R. Bielák, p. M. Briš, p. A. Grzýb, p. M. Kosmeľ, p. Ľ. Mudroň, p. M. Vlčáková,   - poslanci OZ

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie bolo prijaté  3/5 väčšinou poslancov v zmysle ust. § 9a odst. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

C/ U k l a d á

 

 

 1. Hlavnému kontrolórovi obce Ing. L. Šeligovi vykonať analýzu služieb prevádzky Obce Mútne.

                                                                                                     T: do budúceho OZ

                                                                                               Z:  kontrolór obce

 

 1. Pozvať na ďalšie OZ prvého náhradníka na poslanca OZ.

 

 

                                                                                                    T: budúce OZ

                                                                                                    Z:  OcÚ

D/ D o p o r u č u j  e

 

E/ Z a m i e t a

 

1.  Žiadosť SYNOT TIP, spol. s r.o., o vydanie súhlasu s prevádzkovaním stávkového terminálu na území obce Mútne v prevádzke: Reštaurácia na rínku, Mútne 169.

 

2.   Žiadosť p. Tomáš Ďurčák a p. Katarína Ďurčáková, Mútne Duľov 582 o vybudovanie elektrickej prípojky, nakoľko to nie je v kompetencii obce.

 


                                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                                    starosta obce

 

Zápisnica:

 

 
Uznesenie č. 18/2013

U z n e s e n i e

Z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 19.07.2013

Uznesenie číslo 18/2013

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

1.  Žiadosť Štefan Kubaľa a manž. Helena Kubaľová, Mútne č. 105, o odkúpenie parc. E-KN  č. 7017/13 o výmere 166 m2.

 

B/ S c h v a ľ u j e

 

1.   Žiadosť Anton Matejasa a manž. Marty Matejasovej, Mútne 396, o odkúpenie parcely E-KN č. 7026/6 o výmere 72 m2 v cene 1 €. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.

2.     Žiadosť  Jozef Podstrelený, Mútne 531, o vyňatie z PPF, parcela C-KN 1783/2 o výmere 567 m2.

3.     Požiarny poriadok obce Mútne.

4.     Zriadenie Obecného hasičského zboru.

5.     Zámenu parciel s p. Serafínom Kšenzulákom, Mútne 198, kvôli vybudovaniu prejazdu za Supermarketom Jednota. Náklady s prevodom hradí obec.

6.     Vypracovanie štúdie cesty okolo p. Štefana Karliaka, Mútne 544, nad dolným cintorínom.

7.     Splátku za telocvičňu z kapitálových výdavkov vo výške 45 000 EUR, ktoré schválilo Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo vnútra SR.

 

C/U k l a d á

 

1.  Prešetriť žiadosť p. Štefana Kubaľu a manž. Heleny Kubaľovej, Mútne 105, o odkúpenie parc. E-KN  č. 7017/13 o výmere 166 m2.

 

                                                                                               T: ihneď

                                                                                               Z:  komisia výstavby,       

                                                                                                     životného prostredia

                                                                                                     a pôdohospodárstva

 

2.   Rokovať s p. Romanom Jurčákom o odkúpení časti parcely pod miestnu komunikáciu.

 

                                                                                               T: ihneď

                                                                                               Z:  OcÚ

 


                                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                                    starosta obce

 

 

 
Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Na základe rozhodnutia starostu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa


 

 

19. júla 2013 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Mútnom


P R O G R A M

 

 

1.          Otvorenie zasadnutia

2.          Plnenie uznesenia z minulého OZ

3.          Schválenie zriadenia Obecného hasičského zboru v Mútnom

4.          Interpelácia poslancov

5.          Rôzne – žiadosti občanov

6.          Návrh na uznesenie OZ

7.          Záver

 

 

V Mútnom, dňa 12.07.2013

 

 

                                                                                                        Marián Murín

                                                                                                         starosta obce

 

 

 
Výveska 2

 

 
Dedina roka 2013
Dedina roka 2013
dedina_roka
OBEC Mútne sa zapojila do súťaže DEDINA ROKA 2013. 
V súťaži sa hodnotia rôzne kategórie(dedina ako partner, hostiteľ, pospolitosť, hospodár ..., o ktorých rozhoduje odborná komisia tejto súťaže na základe prihlášky a návštevy obce tejto komisie.
AJ vy môžete rozhodnúť kto získa titul DEDINA ROKA 2013 v internetovom hlasovaní. Stačí keď navštívite stránku:
a na pravej strane pod banerom Súťaž DEDINA ROKA 2013, kliknete na Mútne.
Za Váš hlas Vám ďakujeme. 
Prostredníctvom tejto súťaže pomôžeme obci sa zviditeľniť a môžeme získať finančné prostriedky na obnovu našej dediny.
Ešte raz Vám všetkým srdečne ďakujeme.
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 Ďalší > Koniec >>

Strana 4 z 8

Hlavné menu

Návštevnosť


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.