Štvrtok 26 Nov 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie č. 06/2015

U z n e s e n i e

Zo 6. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 09.10.2015

Uznesenie číslo 6/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e  n a  v e d o m i e

 

1.                     Informáciu starostu obce o plnení uznesenia z 5. Zasadnutia OZ.

2.                     Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu za I. polrok 2015.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1.                     Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

2.                     Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

3.                     Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

4.                     Úpravu rozpočtu obce Mútne na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

5.                     Spoluúčasť pre spoločný projekt nakladania s biologickými odpadmi – spoluúčasť 5% vo výške max. 6 000,- Eur (slovom šesťtisíc eur).

6.                     Finančný príspevok na plavecký výcvik pre žiakov 3. Ročníka ZŠ s MŠ Mútne vo výške 500,- Eur (slovom päťsto eur).

7.                     Finančný príspevok ZŠ s MŠ Mútne vo výške 2 000,- Eur (slovom dvetisíc eur)  pri príležitosti osláv 55. výročia vzniku ZŠ.

8.                     Poverenie pre starostu obce Mútne Mariána Murína na podpis zmluvy s obcou Beňadovo na spoločný vodovod za podmienok zaplatenia príspevku 15 000,- Eur        ( slovom pätnásťtisíc eur)  splatný do konca roka 2016 a za podmienok, že obec Beňadovo nebude mať majetkovú účasť v stavbách a zariadeniach vodovodu vybudovaných obcou Mútne.

 

 

C/ U k l a d á

 

1.                     Posúdiť žiadosť p. Augustína Vojtasa, Mútne č. 427  o odkúpenie časti parcely  E-KN č. 7017/7 o výmere 77m2.

 

                                                                 T: do budúceho OZ

                                                                 Z: komisia výstavby, životného prostredia,                                

                                                                     Pôdohospodárstva a dopravy       

 

 

 

 

 

                                                                                           Marián Murín

                                                                                                          Starosta obce   

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.