Streda 21 Apr 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Víta Vás obec Mútne
Opatrenia - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 22 Spetember 2020 13:22


Regionálny   úrad   verejného    zdravotníctva

 

so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

 

Tel.: 043/55048110                                       E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript     IČO: 00634883

Číslo: A/2020/1378 – RH a GT                                                       v Dolnom Kubíne 22.9.2020

 

 

O p a t r e n i e

O p a t r e n i e - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pri ohrození verejného zdravia pre okres Námestovo

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne (ďalej len „RÚVZ ) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto

o p a t r e n i a :

 

S účinnosťou od 22. septembra 2020 od 12:00 hod. do odvolania nariaďuje nasledovné:

 

A)     Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Námestovo zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 100 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.

 

Výnimku z tohto zákazu  majú  hromadné  podujatia,  ktorých  všetci účastníci  budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín.

 

B)     Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Námestovo zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej,  kultúrnej,  spoločenskej  či akejkoľvek  inej povahy v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa.

 

Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb. o čom je usporiadateľ svadby povinný informovať RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne elektronicky  na email: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript . minimálne 48 hod pred konaním svadobnej oslavy

 

Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí:

-      zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

-      zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

-      zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,

-      hygienické   zariadenia   prevádzky   musia    byť    vybavené   tekutým   mydlom   a papierovými utierkami,

-      zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

-      ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

-      pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

-      zákaz podávania rúk;

-      zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

-      zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

 

C)     Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa fyzickým osobám

  podnikateľom  a právnickým   osobám   prevádzkujúcim   plavárne   a kúpaliská  v okrese Námestovo nariaďuje obmedziť kapacitu týchto prevádzok na 50 % zo stanovenej kapacity.

 

D)     Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa fyzickým osobám

– podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúcim zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bary, kaviarne, vinárne, hostince a pod.)obmedziť činnosť na 50 %, vrátane takých, ktoré súčasne slúžia aj pre zábavu (diskotéky, herne, nočné a tanečné kluby a pod.)    v okrese Námestovo nariaďuje obmedziť prevádzkové hodiny do 22:00 hod. príslušného dňa s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb o čom je usporiadateľ svadby povinný informovať RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne elektronicky  na email: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript . minimálne 48 hod pred konaním svadobnej oslavy.

 

E)     Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia  sociálnych  služieb   v okrese Námestovo povinní   zabezpečiť    zákaz    návštev  v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti (ďalej len„ZSS“) s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

 

F)      Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje v okrese Námestovo prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri organizovaní cirkevných akcií a obradov/úkonov a zároveň sa ukladá zákaz návštev chorých v domácom prostredí s výnimkou návštev  kňazov   za    účelom    podávania    sviatosti   pomazania    ťažko    chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení

 

 

G)     Neodporúča   sa    organizovať   hromadné   podujatie    určené   pre    seniorov

v akomkoľvek počte.

 

H)     Obyvateľstvu sa neodporúča organizovať rodinné oslavy a posedenia.

 

I)        Obyvateľstvu   sa   odporúča   absolvovať   očkovanie   proti   sezónnej    chrípke   a bakteriálnym pneumóniám.

 

J)       Osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s človekom pozitívne testovaným na vírus SARS-COV-19 sú povinné zostať v izolácii 10 dní od posledného kontaktu, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade príznakov ochorenia telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára

 

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil s účinnosťou od 18.09.2020 opatrením č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 povinnosti a obmedzenia týkajúce sa prevádzok a konaní hromadných podujatí. Podľa bodu C) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti. V okrese Námestovo krivka chorobnosti na COVID-19 ma vzostupný charakter a za posledných 14 dní incidencia nových ochorení je prekročila hodnotu 50 nových prípadov na 100 000 obyvateľov. Najvyšší počet ochorení je hlásený v meste Námestovo, obciach Tapesovo, Zákamenné, Oravské Veselé, kde je zaznamenaných niekoľko aktívnych ohnísk ochorení na COVID-19.

Uvedená incidencia výrazne prekračuje hodnotu incidencie v SR (32,4/100 000 obyvateľov). Zároveň bol v okrese Námestovo zaznamenaný nárast vekovo-špecifickej chorobnosti na COVID-19 vo vekovej skupine 55-64 ročných a nad 65 rokov ako aj nárast počtu hospitalizovaných osôb s potvrdeným ochorením COVID-19. Počas druhej vlny pandémie sú zaznamenávané v okrese Námestovo  lokálne epidémie najmä v rámci rodinných osláv  svadieb , čo prispieva k explozívnejšiemu šíreniu nákazy

Opatrenia uvedené vo výroku tohto opatrenia boli uložené aj na základe odporúčaní Pandemickej komisie okresu Námestovo , ktorý zasadal dňa 21.09. 2020 a konštatoval zhoršenie epidemiologickej situácie v okrese Námestovo (červená farba celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne vydal toto opatrenie v súvislosti s vyššie uvedeným zhoršením epidemiologickej situácie a rastúcim počtom osôb nakazených vírusom SARS-CoV-19 v okrese Námestovo.

Cieľom týchto opatrení je ochrana rizikových skupín (seniori, chronicky chorí a osoby s oslabenou imunitou), u ktorých môže mať ochorenie COVID-19 komplikovaný priebeh a spôsobiť úmrtie. Pretože starší ľudia sú v najväčšej miere vystavení koronavírusu SARSCoV-2. Preto  musíme konať solidárne, aby sme zabránili ďalšiemu šíreniu vírusu v komunite seniorov.

 Na všetky práva, povinnosti, obmedzenia a odporúčania pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby neupravené týmto opatrením sa vzťahuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020. Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

 

 

RNDr.Mária Varmusová

            regionálny hygienik              

 

 

 

Toto opatrenie bude zverejnené na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne  www.ruvzdk.sk, ako aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke www.slovensko.sk. v časti „Úradná tabuľa".

 

Doručuje: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina

Okresný úrad Námestovo, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

Okresné riaditeľstvo PZ  Dolný Kubín  

Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

LAST_UPDATED2
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 10 z 200

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.