Oznam Tlač
Napísal užívateľ Administrator   
Utorok, 18 Február 2020 08:58

 OZNÁMENIE O ZASADNUTÍ ZHROMAŽDENIA

 

Výbor Bývalých urbarialistov obce Mutné, pozemkové  spoločenstvo, Mútne s. č.196, oznamuje svojím členom, že po uvoľnení opatrení súvisiacich s Corona vírusom COVID 19 sa dňa 28.06.2020 /t. j. v nedeľu/  uskutoční čiastkové zasadnutie Zhromaždenia v kultúrnom dome Mútne o 12.00 hodine. Prezentácia členov začne od 8.00 hod. do 12.00 hod. Po ukončení prezentácie bude rokovanie s nasledovným programom:

                                                        

1. Zahájenie a voľba predsedu rokovania.
2. Návrh a schválenie programu Zhromaždenia.
3. Určenie a voľba : zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.

4.Kontrola plnenia uznesenia z minulého Zhromaždenia

5.Správa o hospodárení za rok 2019, ročná závierka, návrh na rozdelenie zisku.

6. Správa o lesnícko – hospodárskej činnosti za rok 2019 a plán na rok 2020.

7. Správa Dozornej rady za rok 2019.

8. Správa mandátovej komisie, či je Zhromaždenie uznášania schopné.
9. Rôzne.

10. Diskusia.

11. Schválenie uznesenia a záver.

 

 

       Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

 


 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR

 

 

Zrušené konania (stavebné alebo iné): 

 


Vážení občania

Obec Mútne v súvislosti s usmerneniami Ministerstva vnútra a následne s usmernením Krízového štábu SR, vo veci vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky,a možným ohrozením verejného zdravia oznamuje občanom, že obecný úrad bude od dnešného dňa od pondelka 16.03.2020 fungovať pre občanov v obmedzenom režime. Od 8:00hod do 11:00hod. Prosíme všetkých občanov,aby z dôvodu prevencie na obecný úrad v Mútnom a všetky ostatné úrady vstupovali len v nutných prípadoch. Ostatnú agendu je možné vybaviť telefonicky (043/5597320), resp. mailovou komunikáciou ( Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ). Všetky kontakty sú zverejnené na stránke obce http://mutne.sk/index.php… . Obecný úrad bude vybavovať len nevyhnutné úkony úmrtie, narodenie, alebo iné nevyhnutné situácie ktoré nastanú. Zároveň upozorňujeme občanov, že nahliadnutie do máp, vysporiadanie pozemkov, overenie podpisu, splnomocnenie,kopírovacie služby, vyzdvihnutie si orientačného čísla, prehlásenie smetnej nádoby NIE SÚ NEVYHNUTNÉ PRÍPADY! Na platenie poplatkov využite bezhotovostné platby v internet bankingu alebo zaplatíte až po skončení mimoriadnej situácie.Žiadame občanov, ktorí sa vrátili z cudziny na územie Slovenska – jedná sa aj o Českú republiku, aby dodržiavali povinnú domácu14 dňovú karanténu a pomohli tak zabrániť šíreniu vírusu. Upozorňujeme občanov, ktorí sa vrátili, aby ostali v izoláciia telefonicky kontaktovali svojho obvodného lekára, ktorý vás oboznámi s ďalším postupom. V prípade nedodržania karantény hrozí finančná pokuta. Žiadame aj susedov a blízkych, aby upozornili na nezodpovedných občanov, ktorí nedodržiavajú povinnú karanténu a pohybujú sa po obci. Povinná karanténa znamená ostať zatvorení v domácom prostredí a tam sa aj zdržiavať, vylúčiť stretávanie sa s inými osobami, zakázané sú všetky návštevy, kávičkovanie, spoločné kočíkovanie, alebo zdržiavanie sa v skupinách. Treba obmedziť rodinné kontakty na minimum, čas tráviť doma a dodržiavať hygienické návyky. Dôrazne apelujeme na mládež a deti, ktoré ostali z dôvodu zatvorenia škôl doma, aby sa najbližších 14 dní zdržiavali len v domácom prostredí,nechodili s kamarátmi vonku, na ihriská a iné verejné priestranstvá,nezgrupovali sa v skupinách, nevysedávali v reštauráciách a vyhýbali sa hromadným skupinám.

Telefónne kontakty na obvodné lekárky:
Mudr. Júlia Olexíková 043 5596135 a mobil 0915266891

Mudr. Eva Sláčková 043 5597 016

Nákupy a dovoz potravín pre starších a osoby v karanténe telefonicky:
0902 991 070, 0902 991 066

alebo cez formulár:

https://forms.gle/2FGcDFgFixngXdKy9 

 Spoločný obecný úrad Zákamenné

stavebný úrad

V súvislosti s usmernením Ministerstva vnútra, následne s usmernením Krízového štábu SR vo veci šírenia ochorenia koronavírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky, prijíma následné opatrenia

s platnosťou od 16. marca 2020

ruší všetky stavebné konania

kolaudačné konania

a všetky ostatné konania

do termínu 03. apríla 2020

/respektíve podľa vyvíjajúcej sa situácie/.

 


 Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

 

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR

Športová hala počas trvania mimoriadnej situácie je zatvorená pre verejnosť.  


  Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k zákazu hromadných podujatí

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k izolácii v domácom prostredí 

 

 


Zasadanie obecného zastupiteľstva
Podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 9. Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa
16. marca 2020 (pondelok) o 15:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Mútnom
 
P R O G R A M
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Projekt kanalizácie – vyjadrenie
4. Rozšírenie cintorína - informácia
5. Žiadosti
6. Diskusia
7. Záver
 
V Mútnom 09.03.2020
Marián Murín, v.r.
starosta obce


Z dôvodu vyhlásenia 
vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k zákazu hromadných podujatí bude zasadanie neverejné.

Svoje žiadosti na prerokovanie môžte zaslať poštou, mailom na Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript alebo doručiť osobne na obecný úrad do 16.03.2020  14:00.

 


 

Oznam

  

Výbor Bývalých urbarialistov obce Mutné, pozemkové spoločenstvo  oznamuje svojím členom, že  Zhromaždenie ktoré sa malo konať dňa 15.03.2020 sa presúva na 19.04.2020 z dôvodu  šírenia  prenosného ochorenia COVID 19 - vydané rozhodnutie o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia  Úradom verejného zdravotníctva SR. Podľa § 48 odst. 4 písm. d zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám-podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020

Pozvánka ktorú ste obdržali bude platná s tým istým programom, v novom termíne Zhromaždenia.  Nová  pozvánka Vám už nebude zasielaná. 

 


 

 

 

LAST_UPDATED2