Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Tlač
Napísal užívateľ adstor   
Utorok, 04 August 2009 19:04
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

ktorým sa vydáva

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Mútne

 

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1.      Multifunkčné ihrisko sa nachádza v areáli Základnej školy, v katastrálnom území obce Mútne. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 40 x 20  m.

2.      Vlastníkom multifunkčného ihriska je Obec Mútne, č.194,  029 63 Mútne, IČO 00314668.

3.      Multifunkčné ihrisko (ďalej MI) prevádzkuje Základná škola s materskou školou Mútne, č. 224.

4.      Riaditeľ školy  poverí správcovstvom MI zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku MI. Písomne poverí aj zodpovednú osobu správcovstvom MI počas vyučovania za účelom zabezpečenia prevádzky daného objektu.

5.      Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ).

 

Čl. 2

Všeobecné ustanovenia

1.      Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.

2.      Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko prispôsobené.

3.      MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal, nohejbal, volejbal , tenis a hádzanú.

4.      Obsahom činnosti prevádzkovanej na MI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu, založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod. ).

Čl. 3

Organizačné ustanovenia

1.      Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.

2.      Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na MI.

3.      Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.

4.      Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba porušujúce tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.

5.      Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupné brány.

6.      Vodenie psov a iných zvierat do priestoru MI je zakázané.

7.      Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.

8.      V areáli MI je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.

9.      Deti do 12 rokov musia byť na MI v sprievode dospelej osoby.

10.  Vstup zo zmrzlinou, nápojmi či potravinami je na MI zakázaný.

11.  Každý užívateľ MI je povinný v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud.

12.  Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv.  Doporučená je obuv označená ako SPORTING SHOES FOR ARTIFICIAL PITCH.                                                               Nesmú sa používať kopačky a topánky na podpätku.

Čl. 4

Prevádzkové ustanovenia

1.      Prevádzkové hodiny MI:

Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov).

0800 hod. – 1500 hod.      ZŠ s MŠ, individuálne rezervovanie pre záujemcov,

1500 hod. – 1800 hod.      verejnosť – deti do 15 rokov,

1800 hod. – 1900 hod.      deti a mládež do 18 rokov,

1900 hod. – 2100 hod.      rezervovanie pre záujemcov nad 18 rokov,

 

 

Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov).

0900 hod. – 1400 hod.      deti a mládež do 18 rokov,

1400 hod. – 1600 hod.      rezervované pre záujemcov,

1600 hod. – 1900 hod.      verejnosť – deti a mládež do 18 rokov,

1900 hod. – 2100 hod.      rezervované pre záujemcov (užívateľov nad 18 rokov),

                   

Sobota – Nedeľa.

0900 hod. – 1300 hod.      rezervovanie pre záujemcov (užívateľom nad 18 rokov),

1300 hod. – 1700 hod.      deti a mládež do 18 rokov,

1700 hod. – 2100 hod.      rezervované pre záujemcov (užívateľov nad 18 rokov),

 

2.      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.

3.      V prípade nevyužitia MI užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom správcu MI využívať aj iný záujemcovia (inej kategórie).

4.      Užívanie MI je pre deti a mládež do 18 rokov bezplatné, ale len  v čase vyhradenom v prevádzkovom ustanovení.

5.      Užívanie MI pre užívateľov nad 18 rokov je spoplatnené nasledovne:

a)      4 € (120,50 SKK) / hod. bez využitia umelého osvetlenia,

b)      7 € (210,90 SKK) / hod s využitím umelého osvetlenia,

c)      Rezerváciu MI je potrebné dopredu dohodnúť s prevádzkovateľom MI.

d)     Úhradu za prenájom MI je potrebné uhradiť na mieste správcovi. Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu. Správca MI vedie evidenciu o používaní MI a poplatkoch, ktoré odovzdá do pokladne školy. Peniaze za prenájom použije škola iba na prevádzkové náklady a údržbu MI.

Čl. 5

Tiesňové volania

Telefónne linky pre záchranné služby:

-          112 – tiesňové volanie

-          150 – hasičská a záchranná služba

-          155 – záchranná zdravotnícka služba

-          158 – polícia

 

Čl. 6

Osobitné ustanovenia

1.      Právnickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 6638,78 € (200.000,--Sk). Takúto pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto sa priestupku dopustil. Najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.

2.      Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN, sa dopustí priestupku proti poriadku vo verejnej správe, a môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,19 € (1.000,--Sk) orgánom štátnej správy, resp. blokovou pokutou.

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

1)      Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonáva starosta obce alebo poverený zamestnanec.

2)      Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.


 

 

 

 

 

 

       Mgr. Mária Juríčková 

                                                                                                        Starostka obce