Sobota 15 Máj 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Samospráva obce
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu:

 

 

 
Oznam

Poľovný spolok v Mútnom (PZ Chotár):

 

 


 Zverejnenie zámeru o odpredaj obecného pozemku:

 

 


 

BÝVALÍ URBARIALISTI OBCE MUTNÉ:

 

 

 


 

 
Rozpočet 2021 - návrh
 
Oznam
 
Opatrenia - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva


Regionálny   úrad   verejného    zdravotníctva

 

so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín

 

Tel.: 043/55048110                                       E-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript     IČO: 00634883

Číslo: A/2020/1378 – RH a GT                                                       v Dolnom Kubíne 22.9.2020

 

 

O p a t r e n i e

O p a t r e n i e - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pri ohrození verejného zdravia pre okres Námestovo

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne (ďalej len „RÚVZ ) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto

o p a t r e n i a :

 

S účinnosťou od 22. septembra 2020 od 12:00 hod. do odvolania nariaďuje nasledovné:

 

A)     Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Námestovo zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 100 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.

 

Výnimku z tohto zákazu  majú  hromadné  podujatia,  ktorých  všetci účastníci  budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín.

 

B)     Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v okrese Námestovo zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej,  kultúrnej,  spoločenskej  či akejkoľvek  inej povahy v čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa.

 

Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb. o čom je usporiadateľ svadby povinný informovať RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne elektronicky  na email: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript . minimálne 48 hod pred konaním svadobnej oslavy

 

Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí:

-      zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

-      zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

-      zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,

-      hygienické   zariadenia   prevádzky   musia    byť    vybavené   tekutým   mydlom   a papierovými utierkami,

-      zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

-      ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

-      pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

-      zákaz podávania rúk;

-      zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

-      zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

 

C)     Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa fyzickým osobám

  podnikateľom  a právnickým   osobám   prevádzkujúcim   plavárne   a kúpaliská  v okrese Námestovo nariaďuje obmedziť kapacitu týchto prevádzok na 50 % zo stanovenej kapacity.

 

D)     Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa fyzickým osobám

– podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúcim zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bary, kaviarne, vinárne, hostince a pod.)obmedziť činnosť na 50 %, vrátane takých, ktoré súčasne slúžia aj pre zábavu (diskotéky, herne, nočné a tanečné kluby a pod.)    v okrese Námestovo nariaďuje obmedziť prevádzkové hodiny do 22:00 hod. príslušného dňa s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb o čom je usporiadateľ svadby povinný informovať RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne elektronicky  na email: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript . minimálne 48 hod pred konaním svadobnej oslavy.

 

E)     Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia  sociálnych  služieb   v okrese Námestovo povinní   zabezpečiť    zákaz    návštev  v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti (ďalej len„ZSS“) s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

 

F)      Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje v okrese Námestovo prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri organizovaní cirkevných akcií a obradov/úkonov a zároveň sa ukladá zákaz návštev chorých v domácom prostredí s výnimkou návštev  kňazov   za    účelom    podávania    sviatosti   pomazania    ťažko    chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení

 

 

G)     Neodporúča   sa    organizovať   hromadné   podujatie    určené   pre    seniorov

v akomkoľvek počte.

 

H)     Obyvateľstvu sa neodporúča organizovať rodinné oslavy a posedenia.

 

I)        Obyvateľstvu   sa   odporúča   absolvovať   očkovanie   proti   sezónnej    chrípke   a bakteriálnym pneumóniám.

 

J)       Osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s človekom pozitívne testovaným na vírus SARS-COV-19 sú povinné zostať v izolácii 10 dní od posledného kontaktu, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade príznakov ochorenia telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára

 

 

 

O d ô v o d n e n i e

 

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil s účinnosťou od 18.09.2020 opatrením č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 povinnosti a obmedzenia týkajúce sa prevádzok a konaní hromadných podujatí. Podľa bodu C) Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti. V okrese Námestovo krivka chorobnosti na COVID-19 ma vzostupný charakter a za posledných 14 dní incidencia nových ochorení je prekročila hodnotu 50 nových prípadov na 100 000 obyvateľov. Najvyšší počet ochorení je hlásený v meste Námestovo, obciach Tapesovo, Zákamenné, Oravské Veselé, kde je zaznamenaných niekoľko aktívnych ohnísk ochorení na COVID-19.

Uvedená incidencia výrazne prekračuje hodnotu incidencie v SR (32,4/100 000 obyvateľov). Zároveň bol v okrese Námestovo zaznamenaný nárast vekovo-špecifickej chorobnosti na COVID-19 vo vekovej skupine 55-64 ročných a nad 65 rokov ako aj nárast počtu hospitalizovaných osôb s potvrdeným ochorením COVID-19. Počas druhej vlny pandémie sú zaznamenávané v okrese Námestovo  lokálne epidémie najmä v rámci rodinných osláv  svadieb , čo prispieva k explozívnejšiemu šíreniu nákazy

Opatrenia uvedené vo výroku tohto opatrenia boli uložené aj na základe odporúčaní Pandemickej komisie okresu Námestovo , ktorý zasadal dňa 21.09. 2020 a konštatoval zhoršenie epidemiologickej situácie v okrese Námestovo (červená farba celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne vydal toto opatrenie v súvislosti s vyššie uvedeným zhoršením epidemiologickej situácie a rastúcim počtom osôb nakazených vírusom SARS-CoV-19 v okrese Námestovo.

Cieľom týchto opatrení je ochrana rizikových skupín (seniori, chronicky chorí a osoby s oslabenou imunitou), u ktorých môže mať ochorenie COVID-19 komplikovaný priebeh a spôsobiť úmrtie. Pretože starší ľudia sú v najväčšej miere vystavení koronavírusu SARSCoV-2. Preto  musíme konať solidárne, aby sme zabránili ďalšiemu šíreniu vírusu v komunite seniorov.

 Na všetky práva, povinnosti, obmedzenia a odporúčania pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby neupravené týmto opatrením sa vzťahuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020. Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

 

 

RNDr.Mária Varmusová

            regionálny hygienik              

 

 

 

Toto opatrenie bude zverejnené na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne  www.ruvzdk.sk, ako aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke www.slovensko.sk. v časti „Úradná tabuľa".

 

Doručuje: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina

Okresný úrad Námestovo, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

Okresné riaditeľstvo PZ  Dolný Kubín  

Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 12

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.