Nedeľa 24 Jún 2018
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie číslo 15/2009
 


15. riadne zasadnutie


U z n e s e n i e
z 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 28.3.2009.

Uznesenie číslo 15/2009

Obecné zastupiteľstvo v MútnomA/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Plnenie uznesenia z minulého OZ - informácia p. starostky Mgr. Márie Juríčkovej.
2. Správu finančnej komisie k rozpočtu ZŠ s MŠ a Jedálne pri ZŠsMŠ Mútne.
3. Poďakovanie správcu farnosti, Mgr. Marcela Macalu, za poskytnutie finančného príspevku na nákup dataprojektora a príslušenstva do farského kostola v Mútnom.
4. Ústnu žiadosť p. Jany Jurčákovej, Mútne č. d. 642 ohľadom prístupu do prenajatých priestorov.
5. Žiadosť pána Le Van Dinh a manž. Johany, Mútne 540 o vyňatie pôdy z PPF.
6. Žiadosť Slovenského zväzu technických športov Mútne -Dúľov o finančný príspevok.
7. Správu Mgr. Márie Juríčkovej, starostky obce, o stave rekonštrukcie kuchyne kultúrneho domu, návrh na prevádzkovanie kuchyne a návrh nájomného za kuchyňu a spoločenskú sálu pri usporadúvaní spoločenských akcií /napr. svadby, zábavy, atď.../.
8. Rozpočet ZŠ s MŠ a Jedálne pri ZŠsMŠ Mútne na roky 2010-2011.


B/ S ch v a ľ u j e

1. Rozpočet ZŠ Mútne na rok 2009 vo výške 528.428,- €.
2. Rozpočet MŠ Mútne na rok 2009 podľa návrhu finančnej komisie vo výške 99809,- €.
3. .Rozpočet Jedálne pri ZŠsMŠ Mútne na rok 2009 s nasledovnými úpravami:
Z návrhu rozpočtu celkom vypustiť položku 713 004 Nákup prevádzkových strojov a prístrojov a z položky 637 027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, presunúť finančné prostriedky vo výške 299,- €/9000,- Sk na položku 635 006 Údržba budov a objektov. Rozpočet Jedálne pri ZŠsMŠ v celkovej výške
40974,- €.
4. Žiadosť pána Le Van Dinh a manž. Johany, Mútne 540, o vyňatie pôdy z PPF, v k. ú. Mútne, parc. č. C-KN 1809/4, 1809/5, pod výstavbu rodinného domu .
5. Finančný príspevok Slovenskému zväzu technických športov Mútne -Dúľov vo výške 200,- €.
6. Zrušenie bodu B//8 Uznesenia zo 14.zasaadnutia OZ v Mútnom, zo dňa 30.1.2009.
7. Prevod parcely C-KN 1828/53 na Obec Mútne za kúpnu cenu 1 €.
8. Dodatok č. 5 VZN Obce Mútne č. 6/2003 o podmienkach a výške nájmu a podnájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Mútne v nasledovnom znení:

Poplatok za nájom spoločenskej sály pri jednotlivých akciách v nasledovných sumách:
1. SVADBA – 250,– € + spotrebovaná energia, teplo, voda.
2. Rôzne spoločenské akcie /oslavy/, okrem plesu – 100,– €
+ spotrebovaná energia, teplo, voda.
3. KAR – 60,– + spotrebovaná energia, teplo, voda.
4. TANEČNÉ ZÁBAVY bez prenájmu kuchyne
- miestne organizácie – 200,-- € + spotrebovaná energia, teplo, voda.
- cudzie organizácie a zložky – 400,– €+ spotrebovaná energia, teplo, voda.
5. PLES s prenájmom kuchyne a službami kuchárky – 230,– € + spotrebovaná energia, teplo, voda.

V poplatku za nájom spoločenskej sály okrem bodu 4 sú zahrnuté aj služby kuchárky.

9.a/ Prerokovanú žiadosť Obce Mútne o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie.
b/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ na realizáciu projektu "Odkanalizovanie obce Mútne".
c/ Spolufinancovanie projektu vo výške 5% oprávnených výdavkov.

10.a/ Prerokovanú žiadosť Obce Mútne o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu.
b/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, na realizáciu projektu "Rekonštrukcia ZŠsMŠ Mútne".
c/ Spolufinancovanie projektu vo výške 5% oprávnených výdavkov.

11. Zmeny a doplnky VZN č. 2 Obce Mútne č.11/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mútne o výške finančného príspevku za stravovanie, v súvislosti s prechodom na euro.


C/ U k l a d á

1. Finančnej komisií vypracovať návrh na zakúpenie úžitkového motorového vozidla pre príspevkovú organizáciu Obec Mútne – prevádzka .

Z: finančná komisia
T: budúce OZ

D/ D o p o r u č u j e


E/ Z a m i e t a
Mgr. Mária Juríčková
starostka obce

 

 
Uznesenie číslo 13/2008
 

Uznesenie číslo 13/2008


U z n e s e n i e
z 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 28.11.2008 .


Obecné zastupiteľstvo v MútnomA/ B e r i e n a v e d o m i e
1. Plnenie uznesenia z minulého OZ - informácia p. starostky Mgr. Márie Juríčkovej.
2. Plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ a ZŠS Mútne.
3. Plnenie rozpočtu Obce Mútne.
4. Žiadosť Spišskej katolíckej charity, ul. Cyrila a Metóda 318, 029 01 Námestovo o finančný príspevok.
5. Žiadosť Antona Babečku , Mútne 564 o odpredaj obecného pozemku.
6. Oznámenie Obvodného úrad pre cestnú dopravu, Dolný Kubín.
7. Žiadosť Špeciálnej základnej školy internátnej v Námestove o finančný príspevok.B/ S ch v a ľ u j e

1. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ a ZŠS Mútne podľa priloženého návrhu.
2. Úpravu rozpočtu Obce Mútne podľa priloženého návrhu.
3. Žiadosť Miroslava Protuša, Mútne č. 13 o vyňatie pôdy z PPF.
4. Žiadosť Zuzany Triebľovej, Mútne 449 o vyňatie pôdy z PPF.
5. Poskytnutie finančného príspevku vo výške 2.000,- Sk Špeciálnej základnej školy internátnej v Námestove.C/ U k l a d á

1. Vyžiadať od Spišskej katolíckej charity, ul. Cyrila a Metóda 318, 029 01 Námestovo doplňujúce údaje :
- účel - konkrétne použitie poskytnutých finančných. prostriedkov (napr. kópiu faktúry)
- využitie charity v obci Mútne (koľko osôb a v akom rozsahu)
T: ihneď
Z: pracovníci ocú


2. Odpovedať na žiadosť p. Antona Babečku , Mútne 564 nasledovne: OZ sa bude uvedenou žiadosťou zaoberať až po predložení LV na parcelu 1485 /2 .

T: ihneď
Z: pracovníci ocú

3. Odpovedať na žiadosť p. Anton Kapičáka, Mútne 689 v zmysle schválených kritérií na výstavbu, resp. rekonštrukciu miestnych komunikácii.
T: ihneď
Z: pracovníci ocú


D/ D o p o r u č u j e
E/ Z a m i e t a


Mgr. Mária Juríčková
starostka obce
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 11 Ďalší > Koniec >>

Strana 11 z 11

Hlavné menu

Návštevnosť


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.