Pondelok 26 Okt 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 9/2012

U z n e s e n i e

Z 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 06.02. 2012

Uznesenie číslo 9/2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e   n a      v e d o m i e

 

1. Rozpočet ZŠ na roky 2013-2014

2. Rozpočet MŠ na roky 2013-2014

3. Rozpočet ŠJ na roky 2013- 2014

4. Rozpočet obec Mútne - prevádzka na roky 2013-2014

5. Rozpočet obec Mútne na roky 2013-2014

6. Informáciu od starostu obce p. Mariána Murína k výstavbe kanalizácie

7. Informáciu od starostu obce p. Mariána Murína o vysporiadanie miestnych 

    Komunikácií

8. Žiadosť p. Holubjakovej Kristíny, 029 63  Mútne 543 o prešetrenie stavieb garáži v okolí bytoviek č.      233 a 234.

9. Žiadosť TJ Družstevník Mútne o finančné ohodnotenie trénerov TJ Družstevník Mútne.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1.  Rozpočet ZŠ na rok 2012

 2.  Rozpočet MŠ na rok 2012

 3.  Rozpočet ŠJ na rok 2012

 4.  Rozpočet obec Mútne – prevádzka na rok 2012

 5.  Rozpočet obce Mútne na rok 2012

 6.  Vypracovanie variantov na výstavbu vysporiadania miestnych komunikácií

 7.  Zrušenie platnosti pôvodného štatútu krízového štábu obce Mútne

 8.  Návrh štatútu krízového štábu obce Mútne

 9.  Vytvorenie druhej špeciálnej triedy pre zdravotne postihnuté deti

10. Žiadosť p. Magdalény Kondelovej, Olbrachtová 709/1, Karviná Ráj o odkúpenie  pozemku podľa priloženého GP 37048201-168/2011 parcela č. 1158/3 o výmere 127 m2 vedená na LV 2756 v cene 1 €  a GP č. 37048201/167/2011 parcela č. 1225/3 o výmere 62 m2 vedená na LV 2756 v cene 1 €. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.

11. Vytvorenie úradnej tabule v digitálnej forme na internetovej stránke obce.

 

 

C/ U k l a d á

1. Prešetriť žiadosť p. Holubjakovej Kristíny, 029 63  Mútne 543 o výstavbe garáži v okolí bytoviek č.     233 a 234.

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

2. Prešetriť žiadosť  p. Maláka Jozefa – MAJO, 029 63  Mútne 455 o schválenie zámeru výstavby  skladovej haly stavebnín.

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

E/ Z a m i e t a

 

1. Žiadosť občanov so ZŤP o čiastočné poskytnutie úľavy od platenia daní za PDO.

2. Žiadosť p. Mareka Kapičáka s manželkou, 029 63  Mútne 14 o dobudovanie inžinierskych sieti.

3. Žiadosť Rozličný tovar – Jozef Kavoň, 029 63  Mútne 45 o zníženie poplatku za komunálny odpad.

                                                                                                                  Marián Murín

                                                                                                                  starosta obce

 

 
Uznesenie č. 8/2011

U z n e s e n i e

Z 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 19.12. 2011

 

Uznesenie číslo 8/2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e   n a      v e d o m i e

 

1.  Plnenie uznesenia z minulého OZ – informáciu p. starostu Mariána Murína

2.  Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2011

3.  Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2011

4.  Úpravu rozpočtu ŠJ na rok  2011

5.  Úpravu rozpočtu obce Mútne na r. 2011

6.  Informáciu p. Mariána Murína, starostu obce, ohľadom výstavby kanalizácie v obci Mútne.

7.  Žiadosť p. Mareka Sekeráša a p. Janky Sekerášovej, 029 63  Mútne 507 o vybudovanie    miestnej komunikácie.

8.  Žiadosť p. Miroslava Briša  a p. Emílie Brišovej, 029 63  Mútne 179

                 p. Pavla Šurina  a p. Márie Šurinovej, 029 63  Mútne 683

                 p. Milana Brišša a  p. Janky Briššovej, 029 63  Mútne 671

                 p. Ľudovíta Mullera a p. Zuzany Mullerovej, 029 63  Mútne 174

                 p. Jozefa Blažeňáka a p. Anny Blažeňákovej, 029 63  Mútne 184

                 p. Tomáša Hewa   a p. Eriky Hewovej, 029 63  Mútne 79

o zabezpečenie odhŕňania snehu počas zimného obdobia na miestnej komunikácii.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1. Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2011 podľa priloženého návrhu.

2. Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2011 podľa priloženého návrhu

3. Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2011 podľa priloženého návrhu.

4. Úpravu rozpočtu obce na rok 2011 podľa priloženého návrhu.

5. Žiadosť p. Pavla Straku,  029 63  Mútne 145 o vyňatie pozemku  z PPF, parcela C-KN 927  o výmere 999 m2 .

6. Žiadosť Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb Novoť o poskytnutie  finančného príspevku v sume 50 €.

 

C/ U k l a d á

 

1. Komisii výstavby, životného prostredia a pôdohospodárstva prešetriť žiadosť p. Magdalény 

    Kondelovej, Olbrachtová 708/1, Karviná Ráj o odkúpenie pozemku parc. č. 1158/3    o výmere 127 m2, parcela č. 1225/3 o výmere 62 m2.

 

 

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

 

 

2. Obecnému úradu odpovedať na žiadosť p. Mareka Sekeráša a p. Janky Sekerášovej,

 029 63  Mútne 507 o vybudovanie miestnej komunikácie nasledovne: S vybudovaním danej komunikácie sa bude uvažovať v rozpočte obce na ďalšie obdobia.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 

3. Upozorniť písomne p. Bernaťáka Serafína na zákaz parkovania auta na krajnici miestnej komunikácie z dôvodu sťaženia údržby MK v zimnom období. Zároveň urobiť kontrolu uvedeného problému v obci a následne upozorniť aj ostatných. Na základe upozornenia poslancov menovite: p. Blaženiak Jozef, p. Malák Jozef, p. Samuhel Rudolf, p. Šurin František.

 

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

E/ Z a m i e t a

 

1. Žiadosť p. Jozefa Mroceka, 029 63  Mútne 273 z dôvodu, že výstavbou zvodidiel by došlo k zúženiu miestnej komunikácie a tým ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

 

 

                                                                                                                  Marián Murín

                                                                                                                  starosta obce

 

 

 
Uznesenie č. 7/2011

U z n e s e n i e

Zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 17.10. 2011

 

Uznesenie číslo 7/2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e   n a      v e d o m i e

 

1.      Plnenie uznesenia z minulého OZ – informáciu p. starostu Mariána Murína

 

2.    Dôvodovú správu k návrhu Územného plánu obce Mútne ako i k návrhu VZN obce Mútne    o záväzných častiach územného plánu obce Mútne.

 

3.    Informáciu p. Mariána Murína, starostu obce o stave výstavby záchytov prameňov.

 

4.    Informáciu starostu obce p. Mariána Murína  o programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – príprava zmien a doplnkov.

 

5.    Žiadosť p. Lukáša Briša, 029 63  Mútne 12,  o vybudovanie vodovodnej prípojky k rodinnému domu.

 

6.    Ústnu žiadosť p. Laceka Petra a Kataríny Lacekovej, 029 63 Mútne 267   o vybudovanie  vodovodnej prípojky.

 

7.    Ústnu žiadosť p. M. Holubjaka, F. Kubašáka, A. Brišša a P. Vojtasa , 029 63  Mútne , o sprejazdnenie  miestnej komunikácie medzi ich rodinnými domami pre zimnú údržbu.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1. Územný plán obce Mútne

 

2. VZN obce Mútne podľa predloženého návrhu o záväzných častiach Územného plánu obce Mútne.

 

1.    Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPŽP-PO4-11-3 pre Operačný program Životné prostredie (viď príloha č.1).

 

2.    Inventarizačnú komisiu v zložení: p. Marián Kosmeľ, p. Grzýb Anton.

 

3.    Žiadosť p. Petra Laceka  a Kataríny Lacekovej, 029 63  Mútne 267 o vyňatie z PPF, parcela č. 1820/35 o výmere 257 m2.

 

4.    Žiadosť p. Mareka Veselovského, 029 63  Mútne 277 o vyňatie z PPF, parcela č. 1828/49 o výmere 441 m2.

 

5.    Žiadosť p. Ľudovíta Vojtasa, 029 63  Mútne 509, o vyňatie z PPF, parcela č. 1809/17 o výmere 1098 m2.

 

6.      Žiadosť p. Miroslava Dzureka , 029 63  Mútne 92, o vyňatie z PPF, parcela č. 362/2 o výmere 182 m2 a parcela č. 1875/2 o výmere 432 m2.

 

7.        Žiadosť p. Tarčoň, p. Hrkľa, p. Dikorasa, 029 63  Mútne, o opravu miestnej komunikácie.

 

10. Žiadosť p. Michaely Holubjakovej, 029 63  Mútne 233 o vybudovanie vodovodu  k

 stavebnému pozemku.

 

11. Vykonanie finančného auditu za účtovný rok 2010 oprávneným audítorom v zmysle   platných predpisov.

 

 

C/ U k l a d á

 

1.        Obecnému úradu riadiť urbanisticko – architektonický rozvoj územia obce podľa schválených dokumentov, t.j. Územný plán a VZN k územnému plánu.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

2.      Komisii životného prostredia a poslanec Ing. Roman Bielák urobiť prieskum od   podobných prevádzkovateľov kanalizácií a ČOV o nákladoch a efektivite vybudovania a prevádzkovania ČOV a kanalizácie v obci Mútne.  

 

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

                                                                                                             poslanec Ing. R.Bielák       

 

 

3.      Odpovedať na žiadosť p. Lukáša Briša, 029 63  Mútne 12, že vybudovanie vodovodnej prípojky bude zahrnuté do rozpočtu obce Mútne na rok 2012.

 

                                                                                                        T: ihneď

                                                                                                        Z: pracovníci OcÚ

 

 

4.      Odpovedať na ústnu žiadosť p. Laceka Petra a Kataríny Lacekovej, 029 63  Mútne 267, že vybudovanie vodovodnej prípojky bude zahrnuté do rozpočtu na rok 2012.

 

                                                                                                        T: ihneď

                                                                                                        Z: pracovníci OcÚ

 

D/ D o p o r u č u j e

 

 

E/ Z a m i e t a

 

 

F/ K o n š t a t u j e , ž e

 

1.    Návrh územného plánu obce Mútne vrátane jeho záväzných častí bol prerokovaný v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ako i v súlade s vyhláškou

     č. 55/2001 Z.z.

 

2.    Návrh územného plánu obce Mútne vrátane návrhu jeho záväzných častí bol zverejnený na uplatnenie pripomienok zo strany fyzických a právnických osôb podľa platnej legislatívy.

 

3.    Do návrhu Územného plánu obce Mútne, vrátané návrhu jeho záväzných častí boli zahrnuté podľa vyhodnotenia pripomienkového konania všetky obcou akceptované pripomienky.

 

4.    Krajský stavebný úrad v Žiline, odbor územného plánovania vydal k návrhu ÚP obce Mútne ako i k návrhu VZN o záväzných častiach ÚP obce Mútne kladné stanovisko.

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Marián Murín

                                                                                                                  starosta obce

 

 
Uznesenie č. 3/2011

U z n e s e n i e

z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 07.02.2011.

Uznesenie číslo 3/2011

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/        B e r i e    n a     v e d o m i e

1.                Interpeláciu p. M. Vlčákovej, doriešiť pracovno-právny vzťah funkcie prednostu obce.

 

B/        S ch v a ľ u j e

1.                Body programu Pozvánky č. 4, 5, 6 a 10 presunúť na budúce OZ.

2.                Opravu Uznesenia 2/2011 z 2. zasadnutia OZ nasledovne:

Doplniť:

-          v bode B/ Z r i a ď u j e, d/ komisiu na oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti majetkových pomerov

-          v bode C/ V o l í, Členov komisie, d / na oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti majetkových pomerov - p. Jána Baleka, Ing. Romana Bieláka, Mgr. Miroslava Jozefiaka – poslancov OZ.

Vypustiť:

F/ U k l a d á, bod 2,  p. M. Murínovi, verejnému funkcionárovi, predložiť oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov v zmysle zákona 357/2004, čl. 7. Oznámenie predložiť p. J. Balekovi, Ing. R. Bielákovi, Mgr. M. Jozefiakovi – poslancom OZ.

3.                V Rokovacom poriadku, v štvrtej časti, § 16, v bode č. 1 doplniť:

Poslanec môže v diskusii podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, ktoré musia byť vyhotovené písomne a riadne sformulované alebo ústne do zápisnice.

4.              V Rokovacom poriadku v štvrtej časti, § 25, doplniť bod č. 4 nasledovne:

  4) Overená zápisnica sa zverejní na internetovej stránke do 15 dní od konania

  OZ.     

5.                Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Mútne s uvedenými zmenami.                                      

6.                Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Mútne a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom.

7.                Výberové konanie na kontrolóra obce.

8.                Prenájom pozemku pod výstavbu telocvične za podmienok uvedených v prílohe zápisnice.

9.                 Rekonštrukciu sociálnych zariadení a priestorov pre lekárov v KD za javiskom.

10.            Odmeny pre členov Dobrovoľného hasičského zboru Mútne za r. 2010 nasledovne:

-          predsedovi DHZ -  odmena vo výške 150 €

-          veliteľovi DHZ -  odmena vo výške 150 €

-          strojníkom DHZ – odmena vo výške 150 €

-          preventivárovi DHZ – odmena vo výške 100 €

-          pokladníkovi DHZ – odmena vo výške 100 €

11.           Finančný dar, pri príležitosti životného jubilea 70 rokov života, pre p. Ondreja Budaya  vo výške 150 € a pre p. Štefana Kozaňáka vo výške 150 €.

12.           Spolufinancovanie projektu „Kamerový systém“ vo výške 20% z celkových nákladov a vypracovanie projektovej dokumentácie k uvedenému projektu.

13.           Zahrnúť do rozpočtu na r. 2011 preplatenie odstupného pre bývalú starostku obce Mgr. M. Juríčkovú v zmysle platných predpisov.

14.           Finančný príspevok vo výške 50 €, na základe žiadosti Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Novoť č. 976.

15.           Žiadosť p. Antona Holubjaka, 029 63 Mútne 350, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 1734/11, 1734/12, v k. ú. Mútne.

16.           Žiadosť p. Petra Kuklu ml., 029 63 Mútne 170, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 1845/27, v k. ú. Mútne.

17.           Žiadosť p. Petra Vaterku, 029 63 Mútne 621, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 1843/5, o výmere 418 m².

18.           Žiadosť p. Tomáša Ďurčáka s manželkou, 029 63 Mútne 582, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 1984/4, o výmere 805 m².

 

C/        U k l a d á

1.                  Upraviť „Štatút obce“ podľa pripomienok poslancov OZ.

                                                                                     T: do budúceho OZ

                                                                                      Z: pracovníci OcÚ

 

2.                  Ponúknuť voľné priestory, na prevádzku kaderníctva, na základe žiadosti v nasledovnom poradí

                                              1) p. Františkovi Kubašákovi

                                     2) p. Marte Jozefiakovej

                                                                                     T: ihneď

                                                                                     Z: pracovníci OcÚ

 

3.                  Prešetriť žiadosť p. Petra Kuklu st., 029 63 Mútne 170 a spol., o opravu miestnej komunikácie na tzv. Partizánskej ulici.

                                                                                      T: do budúceho OZ

                                                                                             Z: komisia výstavby,   

                                                                                             životného prostredia a

                                                                                             pôdohospodárstva

 

4.                  Prešetriť žiadosť p. Ľubomíra Rejdugu, 029 63 Mútne 595, o odpredaj pozemku, parc. č. 1244/2, o výmere 417 m² a parc. č. 17053/23, o výmere 23 m².

 

                                                                                       T: do budúceho OZ

                                                                                              Z: komisia výstavby,   

                                                                                              životného prostredia a

                                                                                              pôdohospodárstva

 

5.                  Prešetriť žiadosť p. Petra Ondreka s manželkou, 029 63 Mútne 56, o odpredaj pozemku, parc. č. 1265/4, o výmere 40 m², parc. č. 2096/2, o výmere 133 m² a parc. č. 2096/3, o výmere 25m².

                                                                                          T: do budúceho OZ

                                                                                           Z: komisia výstavby,   

                                                                                           životného prostredia a

                                                                                           pôdohospodárstva

D/        D o p o r u č u j e

 

E/      Z a m i e t a

 

1.                  Žiadosť Mgr. Márie Juríčkovej, 029 63 Mútne 370, o preplatenie nevyčerpanej dovolenky.

                         Marián Murín

                                                                                                   starosta obce

 Zápisnica z 3. zasadnutia:

 

 
Uznesenie č. 4/2011

U z n e s e n i e

z 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 21.03.2011.

Uznesenie číslo 4/2011

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 


A/           B e r i e    n a     v e d o m i e

 

1.                Plnenie uznesenia z minulého OZ  -   informáciu p. starostu Mariána Murína.

2.                Programový rozpočet ZŠ, MŠ a Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ na roky 2012 – 2013.

3.                Programový rozpočet Obce Mútne na roky 2012 – 2013.

4.                Stanovisko finančnej komisie k navrhovaným programovým rozpočtom ZŠ, MŠ, Školskej jedálne a Obce Mútne.

 

 

B/           S ch v a ľ u j e

 

1.                Žiadosť p. Petra Ondreka s manželkou, 029 63 Mútne 56, o odpredaj pozemku, parc. č. 1265/4, o výmere 40 m², parc. č. 2096/2, o výmere 133 m² a parc. č. 2096/3, o výmere 25m², v cene 2,50€/1m2.

2.                Žiadosť p. Ľubomíra Rejdugu, 029 63 Mútne 595, o odpredaj pozemku, parc. č. 1244/2, o výmere 417 m² a parc. č. 17053/23, o výmere 23 m², v cene 3€/1m2.

3.                Odpredávanie obecných pozemkov pod bývalou železnicou v rozpätí od 1 € do 3 € za 1m², po posúdení komisiou výstavby, životného prostredia  a pôdohospodárstva.

4.                Programový rozpočet ZŠ na rok 2011.

5.                Programový rozpočet MŠ na rok 2011.

6.                Programový rozpočet Školskej jedálne na rok 2011.

7.                Programový rozpočet Obce Mútne na rok 2011.

8.                Príspevok pre novorodencov vo výške 100 €, za uvedených podmienok:

- jeden z rodičov má trvalý pobyt v obci Mútne minimálne 2 roky a dieťa bude taktiež 

  prihlásené na trvalý pobyt v obci Mútne,

- záväzky voči obci musia byť vysporiadané.

9.                Príspevok pre dôchodcov vo výške 20 €, za týchto podmienok:

- dôchodcovia majú trvalý pobyt v obci Mútne minimálne 5 rokov,

- v danom kalendárnom roku dovŕšia ženy vek 60 rokov a muži vek 62 rokov,

- záväzky voči obci musia byť vysporiadané.

  Uvedený príspevok nepodlieha dedičskému konaniu.

 

10.           Žiadosť p. Mariána Bjalončíka, 029 63 Mútne 512, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 1738/27 o výmere 321 m2 a parc. č.1738/28 o výmere 365m2, v k. ú. Mútne.

11.           Žiadosť p. Jána Bugaja s manž., 029 63 Mútne 9, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. 5181 o výmere 934 m2 a parc. č. 5182 o výmere 565 m2, v k. ú. Mútne.

12.           Žiadosť Slovenského zväzu technických športov, 029 63 Mútne Duľov, o poskytnutie finančného príspevku vo výške 370 €.

13.           Žiadosť neziskovej organizácie KVAPKA, so sídlom Západ 1056/24, 028 01 Trstená, o vydanie stanoviska k realizácii projektu individuálneho programu rozvoja osobnosti dieťaťa.

14.           Presun termínu OZ zo 07.04.2011 na 02.05.2011.

 

 

C/           U k l a d á

 

1.                Vypracovať zmeny VZN č. 6/2003 o poplatkoch podľa návrhu uvedeného v zápisnici zo štvrtého riadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva v  Mútnom, konaného dňa 21.03.2011 v Mútnom.

 

                                                                                     T: do budúceho OZ

                                                                                     Z: pracovníci OcÚ

 

 

2.                Prešetriť žiadosť p. M. Holubjakovej, 029 63 Mútne 233, o vybudovanie miestnej komunikácie.

 

                                                                                      T: do budúceho OZ

                                                                                             Z: komisia výstavby,    

                                                                                             životného prostredia a

                                                                                             pôdohospodárstva

 

3.                Prešetriť žiadosť p. L. Briša s manželkou, 029 63 Mútne 12 a p. M. Vnenkovej s manželom, 029 63 Mútne 102, o návoz cesty.

                                                                                      T: do budúceho OZ

                                                                                       Z: komisia výstavby,    

                                                                                       životného prostredia a

                                                                                       pôdohospodárstva

 

4.                Prešetriť žiadosť p. Pavla Forgáča s manž., 029 63 Mútne 473,  o provizórne vybudovanie MK.

 

                                                                                      T: do budúceho OZ

                                                                                       Z: komisia výstavby,    

                                                                                       životného prostredia a

                                                                                       pôdohospodárstva

 

D/           D o p o r u č u j e

E/      Z a m i e t a

 

1.                Žiadosť p. Petra Kuklu st., 029 63 Mútne 170 a spol., o opravu miestnej komunikácie na tzv. Partizánskej ulici.

 

                         Marián Murín   

  starosta obce

 

 Zápisnica z 4. zasadnutia:


 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 10 z 13

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.