Piatok 22 Feb 2019
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 6/2011

 

U z n e s e n i e

zo 6 . riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 15.08.2011

 

Uznesenie číslo 6/2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 

1.  Plnenie uznesenia z minulého OZ – informáciu p. starostu Mariána Murína.

 

2. Informáciu starostu obce, p. Mariána Murína, o neuhradených faktúrach za asfaltovanie  a výstavbu ciest z roku 2009.

 

3. Informáciu starostu obce, p. Mariána Murína, o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd. Informáciu starostu obce a ďalších možnostiach výstavby kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a nevýhodnosti realizovať túto výstavbu samostatne z dôvodu spolufinancovania a prevádzkovania.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1. Záverečný účet obce Mútne za rok 2010.

 

2. Hlavného kontrolóra obce Mútne, Ing. Ladislava Šeligu, 029 63  Mútne 395.

 

3.  Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce na 4 hodiny/týždeň.

 

4. Dodatok  VZN č.11/2008  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mútne v zmysle predloženého návrhu p. Márie Pňačekovej, vedúcej ŠJ.

 

5. Pozastavenie výstavby bytového domu 11 b. j. z dôvodu zväčšovania možných škôd.

 

6. Výrobu tabuliek „ Zákaz sypať smeti“ v počte 20 ks.

 

7. Žiadosť p. Martina Briša s manž. , 029 63  Mútne 12, o vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu – parc. č.  110/3 o výmere 116 m2, parc. č. 110/4 o výmere 541 m2, parc. č. 110/5 o výmere 46 m2.

 

 

C/ U k l a d á

 

1. Zabezpečiť vypracovanie alternatívnych riešení na využitie rozostavanej stavby – bytový dom 11 b. j. s finančnou analýzou nákladov.

 

                                                                                                  T: do budúceho OZ

                                                                                                  Z: pracovníci OcÚ

 

2. Zapracovať zmenu do VZN Obce Mútne č. 13/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady - povinnosť vlastniť kuka nádobu.

 

T: do budúceho OZ

Z: pracovníci OcÚ

 

 

3.Prerokovať žiadosť p. Petra Laceka s manž. ,  029 63  Mútne 267, o vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v k.ú. Mútne, parc. č.  1820/35 o výmere 257 m2.

 

        T: do budúceho OZ

        Z: komisia výstavby,

                                                                                                       životného prostredia

                                                                                                       a pôdohospodárstva

 

D/ D o p o r u č u j  e

 

 

E/ Z a m i e t a

 

1. Žiadosť p. Tomašáka Jozefa, 029 63 Mútne Dúľov 719, o opravu prístupovej cesty a vyčistenia a spevnenia brehu potoka .

2. Žiadosť p. Ľudovíta Vojtasa, 029 63  Mútne 509, o odpredaj pozemku, parc. č.  C KN 1207/6 o výmere 17 m2.

3. Žiadosť p. Kataríny Voborníkovej, p. Márie Kriššovej, p. Antona  Jurčák a p. Serafína                            Jurčáka. 029 63 Mútne, o prevod parciel C – KN 923/4 o výmere 610 m2, C-KN 1727/13 o výmere 647 m2.

4. Žiadosť AGRO MÚTNE, s.r.o., 029 63  Mútne 594, o odpredaj nehnuteľnosti  zapísaných na LV č. 2594 k. ú. Mútne v častiach podľa GP č. 66/2006.

 

 

                         Marián Murín

                                                                  starosta obce

 

Zápisnica

 
Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Na základe rozhodnutia starostu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa

 

 

 

2. mája 2011 (v pondelok), o 16,00 hod. v kinosále kultúrneho domu v Mútnom.

 

 

 

 

P R O G R A M

 

 

1.            Otvorenie zasadnutia

2.            Plnenie uznesenia z minulého OZ

3.            Schválenie zmeny a doplnkov č.6 vo VZN obce Mútne č. 6/2003

4.            Interpelácia poslancov

5.            Rôzne (žiadosti občanov)

6.            Diskusia

7.            Návrh na uznesenie OZ

8.            Záver

 

V Mútnom, dňa 26.04.2011

 

                                                                                                                              Marián Murín

                                                                                                                              starosta obce

 

 

 

 
Uznesenie č. 24
 

U z n e s e n i e

z 24. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 24.09.2010.

 

Uznesenie   číslo 24/2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

A/      B e r i e    n a     v e d o m i e

 

1.                Plnenie uznesenia z minulého OZ  -   informáciu p. starostky Mgr. Márie Juríčkovej.

2.                Predložený návrh VZN 15/2010 – „ Prevádzkový poriadok cintorína“  a presúva ho na prerokovanie na nasledujúce OZ.

3.                Žiadosti 64, 65, 66/2010 AGRO MÚTNE s.r.o., 029 63 Mútne 594, o vyjadrenie sa k trvalému odňatiu pôdy z poľnohospodárskej pôdy - parc. č. C-KN č. 1667/6, o výmere 498 m², parc. č. C-KN č. 1667/7, o výmere 484 m², parc. č. C-KN č. 1667/3, o výmere 545 m², parc. č. C-KN č. 1667/4, o výmere 477 m², parc. č. C-KN č. 1667/5, o výmere 400 m².

4.                Žiadosť ZŠ s MŠ Mútne,  o vyplatenie finančných prostriedkov z prídelu podielových daní.

 

B/               S ch v a ľ u j e

 

1.                Žiadosť p. Miroslava Jozefiaka, 029 63 Mútne 295, o vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. C-KN č. 675/3, o výmere 499 m².

2.                Počet poslancov – 9,  ktorí budú zvolení vo  voľbách  do orgánov samosprávy obce, na volebné obdobie 2010-2014.

3.                Jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obce, na volebné obdobie 2010-2014.

C/               U k l a d á

 

1.                  Opätovne vyzvať obec Beňadovo, aby pristúpila k plneniu povinnosti voči obci Mútne, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o pridružení č. 2/99, bod č. 5, zo dňa 22.12.1999. Upozorniť na možnosť súdneho vymáhania.

                                                                                     T: ihneď

                                                                                     Z: pracovníci OcÚ

2.                  Zaoberať sa žiadosťami č. 64, 65, 66/2010, AGRO MÚTNE, s.r.o., 029 63 Mútne 594, o vyjadrenie k trvalému odňatiu pôdy z poľnohospodárskej pôdy.

                                                                                     T: ihneď

  Z: komisia výstavby, životného    prostredia a pôdohospodárstva

D/               D o p o r u č u j e

 

1.                  Mgr. M. Juríčkovej, starostke obce, odpovedať na žiadosť o vyplatenie finančných prostriedkov od ZŠ s MŠ.

 

E/      Z a m i e t a

 

Mgr. Mária Juríčková

                 starostka obce

 

 
Uznesenie č. 2/2011
U Z N E S E N I E

z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 03.01.2011

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

             A/      B e r i e    n a     v e d o m i e

1.     Plnenie uznesenia z minulého OZ  -   informáciu p. starostu Mariana Murína.

 

             B/       Z r i a ď u j e

1.    Komisie, a to:

            a/ komisiu výstavby, životného prostredia  a pôdohospodárstva

            b/ komisiu finančnú, obchodnú a sociálnych vecí

            c/ komisiu verejného poriadku, športu, kultúry, dopravy a školstva

 

            C/      V o l í

1.      a/ Predsedu komisie výstavby, životného prostredia a pôdohospodárstva – p. Mariána Kosmeľa.

   b/ Predsedu finančnej, obchodnej a komisie pre sociálne vecí – Ing. Romana Bieláka.

   c/ Predsedu komisie verejného poriadku, športu, kultúry, dopravy a školstva – Mgr. Miroslava Jozefiaka.

 

            Členov komisie:

a/ výstavby, životného prostredia  a pôdohospodárstva – p. Jána Baleka, p. Jána Bugaja, p. Antona Grzýba, p. Mariána Kosmeľa

b/ finančnej, obchodnej a sociálnych vecí – MUDr. Renátu Bernaťákovú, Ing. Romana Bieláka, p. Jána Bugaja, p. Antona Grzýba, p. Máriu Vlčákovú, p. Martinu Bjaloňovú.

c/ verejného poriadku, športu, kultúry, dopravy a školstva – Ing. Romana Bieláka, p. Mariána Briša, p. Jána Bugaja, Mgr. Miroslava Jozefiaka, p. Ľudovíta Mudroňa.

 

             D/      S ch v a ľ u j e

1.    Odmenu pre zástupcu starostu obce, vo výške 150€/mesačne.

2.    Odmeny  pre poslancov OZ, vo výške 15€/1 zasadnutie.

3.    Odmeny pre členov zriadených komisií, vo výške 7€/1zasadnutie.

4.    Predbežný harmonogram riadnych zasadnutí OZ nasledovne:

            07.02.2011
            07.03.2011
            04.04.2011
            02.05.2011
            06.06.2011

5.      Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenie „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd“ v zmysle záväzkov SR  voči EÚ na realizáciu projektu „Odkanalizovanie obce Mútne“.

6.       Vypracovanie návrhu na financovanie telocvične do výšky cca 750 000€.

7.       Vypracovanie návrhu výstavby protipovodňového opatrenia – príprava projektovej dokumentácie.

8.       Vypracovanie návrhu na financovanie výstavby „Zberný dvor“ – príprava projektovej dokumentácie.

9.       Spolufinancovanie akcie „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Mútne“.

10.   Štatutára príspevkovej organizácie Obec Mútne – prevádzka p. Jána Bugaja.

11.   Komisiu pre oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov.

 

             E/      O d v o l á v a

1.      Štatutára príspevkovej organizácie Obec Mútne – prevádzka p. Antona Ďuranu.

 

             F/      U k l a d á

1.      Vypracovať návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v zmysle zákona 369/90, §12, v znení neskorších predpisov.

                                                                                          T: do budúceho OZ

                                                                                          Z: pracovníci OcÚ a komisie


                                                                                                                  Marián Murín

                                                                                                                  starosta obce

 

 Zápisnica (opravená) zo zasadnutia na stiahnutie tu

 

 
Uznesenie č. 24
 

U z n e s e n i e

z 24. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 24.09.2010.

 

Uznesenie   číslo 24/2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

A/      B e r i e    n a     v e d o m i e

 

1.                Plnenie uznesenia z minulého OZ  -   informáciu p. starostky Mgr. Márie Juríčkovej.

2.                Predložený návrh VZN 15/2010 – „ Prevádzkový poriadok cintorína“  a presúva ho na prerokovanie na nasledujúce OZ.

3.                Žiadosti 64, 65, 66/2010 AGRO MÚTNE s.r.o., 029 63 Mútne 594, o vyjadrenie sa k trvalému odňatiu pôdy z poľnohospodárskej pôdy - parc. č. C-KN č. 1667/6, o výmere 498 m², parc. č. C-KN č. 1667/7, o výmere 484 m², parc. č. C-KN č. 1667/3, o výmere 545 m², parc. č. C-KN č. 1667/4, o výmere 477 m², parc. č. C-KN č. 1667/5, o výmere 400 m².

4.                Žiadosť ZŠ s MŠ Mútne,  o vyplatenie finančných prostriedkov z prídelu podielových daní.

 

B/               S ch v a ľ u j e

 

1.                Žiadosť p. Miroslava Jozefiaka, 029 63 Mútne 295, o vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. C-KN č. 675/3, o výmere 499 m².

2.                Počet poslancov – 9,  ktorí budú zvolení vo  voľbách  do orgánov samosprávy obce, na volebné obdobie 2010-2014.

3.                Jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obce, na volebné obdobie 2010-2014.

C/               U k l a d á

 

1.                  Opätovne vyzvať obec Beňadovo, aby pristúpila k plneniu povinnosti voči obci Mútne, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o pridružení č. 2/99, bod č. 5, zo dňa 22.12.1999. Upozorniť na možnosť súdneho vymáhania.

                                                                                     T: ihneď

                                                                                     Z: pracovníci OcÚ

2.                  Zaoberať sa žiadosťami č. 64, 65, 66/2010, AGRO MÚTNE, s.r.o., 029 63 Mútne 594, o vyjadrenie k trvalému odňatiu pôdy z poľnohospodárskej pôdy.

                                                                                     T: ihneď

  Z: komisia výstavby, životného    prostredia a pôdohospodárstva

D/               D o p o r u č u j e

 

1.                  Mgr. M. Juríčkovej, starostke obce, odpovedať na žiadosť o vyplatenie finančných prostriedkov od ZŠ s MŠ.

 

E/      Z a m i e t a

 

Mgr. Mária Juríčková

                 starostka obce

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 10 z 12

Hlavné menu

Návštevnosť


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.