Nedeľa 24 Jún 2018
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Na základe rozhodnutia starostu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa

 

 

 

2. mája 2011 (v pondelok), o 16,00 hod. v kinosále kultúrneho domu v Mútnom.

 

 

 

 

P R O G R A M

 

 

1.            Otvorenie zasadnutia

2.            Plnenie uznesenia z minulého OZ

3.            Schválenie zmeny a doplnkov č.6 vo VZN obce Mútne č. 6/2003

4.            Interpelácia poslancov

5.            Rôzne (žiadosti občanov)

6.            Diskusia

7.            Návrh na uznesenie OZ

8.            Záver

 

V Mútnom, dňa 26.04.2011

 

                                                                                                                              Marián Murín

                                                                                                                              starosta obce

 

 

 

 
Uznesenie č. 24
 

U z n e s e n i e

z 24. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 24.09.2010.

 

Uznesenie   číslo 24/2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

A/      B e r i e    n a     v e d o m i e

 

1.                Plnenie uznesenia z minulého OZ  -   informáciu p. starostky Mgr. Márie Juríčkovej.

2.                Predložený návrh VZN 15/2010 – „ Prevádzkový poriadok cintorína“  a presúva ho na prerokovanie na nasledujúce OZ.

3.                Žiadosti 64, 65, 66/2010 AGRO MÚTNE s.r.o., 029 63 Mútne 594, o vyjadrenie sa k trvalému odňatiu pôdy z poľnohospodárskej pôdy - parc. č. C-KN č. 1667/6, o výmere 498 m², parc. č. C-KN č. 1667/7, o výmere 484 m², parc. č. C-KN č. 1667/3, o výmere 545 m², parc. č. C-KN č. 1667/4, o výmere 477 m², parc. č. C-KN č. 1667/5, o výmere 400 m².

4.                Žiadosť ZŠ s MŠ Mútne,  o vyplatenie finančných prostriedkov z prídelu podielových daní.

 

B/               S ch v a ľ u j e

 

1.                Žiadosť p. Miroslava Jozefiaka, 029 63 Mútne 295, o vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. C-KN č. 675/3, o výmere 499 m².

2.                Počet poslancov – 9,  ktorí budú zvolení vo  voľbách  do orgánov samosprávy obce, na volebné obdobie 2010-2014.

3.                Jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obce, na volebné obdobie 2010-2014.

C/               U k l a d á

 

1.                  Opätovne vyzvať obec Beňadovo, aby pristúpila k plneniu povinnosti voči obci Mútne, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o pridružení č. 2/99, bod č. 5, zo dňa 22.12.1999. Upozorniť na možnosť súdneho vymáhania.

                                                                                     T: ihneď

                                                                                     Z: pracovníci OcÚ

2.                  Zaoberať sa žiadosťami č. 64, 65, 66/2010, AGRO MÚTNE, s.r.o., 029 63 Mútne 594, o vyjadrenie k trvalému odňatiu pôdy z poľnohospodárskej pôdy.

                                                                                     T: ihneď

  Z: komisia výstavby, životného    prostredia a pôdohospodárstva

D/               D o p o r u č u j e

 

1.                  Mgr. M. Juríčkovej, starostke obce, odpovedať na žiadosť o vyplatenie finančných prostriedkov od ZŠ s MŠ.

 

E/      Z a m i e t a

 

Mgr. Mária Juríčková

                 starostka obce

 

 
Uznesenie č. 2/2011
U Z N E S E N I E

z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 03.01.2011

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

             A/      B e r i e    n a     v e d o m i e

1.     Plnenie uznesenia z minulého OZ  -   informáciu p. starostu Mariana Murína.

 

             B/       Z r i a ď u j e

1.    Komisie, a to:

            a/ komisiu výstavby, životného prostredia  a pôdohospodárstva

            b/ komisiu finančnú, obchodnú a sociálnych vecí

            c/ komisiu verejného poriadku, športu, kultúry, dopravy a školstva

 

            C/      V o l í

1.      a/ Predsedu komisie výstavby, životného prostredia a pôdohospodárstva – p. Mariána Kosmeľa.

   b/ Predsedu finančnej, obchodnej a komisie pre sociálne vecí – Ing. Romana Bieláka.

   c/ Predsedu komisie verejného poriadku, športu, kultúry, dopravy a školstva – Mgr. Miroslava Jozefiaka.

 

            Členov komisie:

a/ výstavby, životného prostredia  a pôdohospodárstva – p. Jána Baleka, p. Jána Bugaja, p. Antona Grzýba, p. Mariána Kosmeľa

b/ finančnej, obchodnej a sociálnych vecí – MUDr. Renátu Bernaťákovú, Ing. Romana Bieláka, p. Jána Bugaja, p. Antona Grzýba, p. Máriu Vlčákovú, p. Martinu Bjaloňovú.

c/ verejného poriadku, športu, kultúry, dopravy a školstva – Ing. Romana Bieláka, p. Mariána Briša, p. Jána Bugaja, Mgr. Miroslava Jozefiaka, p. Ľudovíta Mudroňa.

 

             D/      S ch v a ľ u j e

1.    Odmenu pre zástupcu starostu obce, vo výške 150€/mesačne.

2.    Odmeny  pre poslancov OZ, vo výške 15€/1 zasadnutie.

3.    Odmeny pre členov zriadených komisií, vo výške 7€/1zasadnutie.

4.    Predbežný harmonogram riadnych zasadnutí OZ nasledovne:

            07.02.2011
            07.03.2011
            04.04.2011
            02.05.2011
            06.06.2011

5.      Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenie „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd“ v zmysle záväzkov SR  voči EÚ na realizáciu projektu „Odkanalizovanie obce Mútne“.

6.       Vypracovanie návrhu na financovanie telocvične do výšky cca 750 000€.

7.       Vypracovanie návrhu výstavby protipovodňového opatrenia – príprava projektovej dokumentácie.

8.       Vypracovanie návrhu na financovanie výstavby „Zberný dvor“ – príprava projektovej dokumentácie.

9.       Spolufinancovanie akcie „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Mútne“.

10.   Štatutára príspevkovej organizácie Obec Mútne – prevádzka p. Jána Bugaja.

11.   Komisiu pre oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov.

 

             E/      O d v o l á v a

1.      Štatutára príspevkovej organizácie Obec Mútne – prevádzka p. Antona Ďuranu.

 

             F/      U k l a d á

1.      Vypracovať návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v zmysle zákona 369/90, §12, v znení neskorších predpisov.

                                                                                          T: do budúceho OZ

                                                                                          Z: pracovníci OcÚ a komisie


                                                                                                                  Marián Murín

                                                                                                                  starosta obce

 

 Zápisnica (opravená) zo zasadnutia na stiahnutie tu

 

 
Uznesenie č. 24
 

U z n e s e n i e

z 24. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 24.09.2010.

 

Uznesenie   číslo 24/2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

A/      B e r i e    n a     v e d o m i e

 

1.                Plnenie uznesenia z minulého OZ  -   informáciu p. starostky Mgr. Márie Juríčkovej.

2.                Predložený návrh VZN 15/2010 – „ Prevádzkový poriadok cintorína“  a presúva ho na prerokovanie na nasledujúce OZ.

3.                Žiadosti 64, 65, 66/2010 AGRO MÚTNE s.r.o., 029 63 Mútne 594, o vyjadrenie sa k trvalému odňatiu pôdy z poľnohospodárskej pôdy - parc. č. C-KN č. 1667/6, o výmere 498 m², parc. č. C-KN č. 1667/7, o výmere 484 m², parc. č. C-KN č. 1667/3, o výmere 545 m², parc. č. C-KN č. 1667/4, o výmere 477 m², parc. č. C-KN č. 1667/5, o výmere 400 m².

4.                Žiadosť ZŠ s MŠ Mútne,  o vyplatenie finančných prostriedkov z prídelu podielových daní.

 

B/               S ch v a ľ u j e

 

1.                Žiadosť p. Miroslava Jozefiaka, 029 63 Mútne 295, o vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu - parc. č. C-KN č. 675/3, o výmere 499 m².

2.                Počet poslancov – 9,  ktorí budú zvolení vo  voľbách  do orgánov samosprávy obce, na volebné obdobie 2010-2014.

3.                Jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obce, na volebné obdobie 2010-2014.

C/               U k l a d á

 

1.                  Opätovne vyzvať obec Beňadovo, aby pristúpila k plneniu povinnosti voči obci Mútne, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o pridružení č. 2/99, bod č. 5, zo dňa 22.12.1999. Upozorniť na možnosť súdneho vymáhania.

                                                                                     T: ihneď

                                                                                     Z: pracovníci OcÚ

2.                  Zaoberať sa žiadosťami č. 64, 65, 66/2010, AGRO MÚTNE, s.r.o., 029 63 Mútne 594, o vyjadrenie k trvalému odňatiu pôdy z poľnohospodárskej pôdy.

                                                                                     T: ihneď

  Z: komisia výstavby, životného    prostredia a pôdohospodárstva

D/               D o p o r u č u j e

 

1.                  Mgr. M. Juríčkovej, starostke obce, odpovedať na žiadosť o vyplatenie finančných prostriedkov od ZŠ s MŠ.

 

E/      Z a m i e t a

 

Mgr. Mária Juríčková

                 starostka obce

 

 
Uznesenie číslo 22/2010
 

U z n e s e n i e

z 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 23.04.2010.

 

Uznesenie   číslo 22/2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/      B e r i e    n a     v e d o m i e

 

1.                Plnenie uznesenia z minulého OZ  -   informáciu p. starostky Mgr. Márie Juríčkovej.

2.                Správu kontrolóra obce za rok 2009.

3.                Informáciu p. starostky Mgr. Márie Juríčkovej o podaní žaloby na Obec Oravské Veselé, z dôvodu neoprávneného zápisu prerušovacích komôr č. 1 – 4, v podiele 1:1, na LV č. 1034, obce Oravské Veselé. Dôvodom je nerešpektovanie spolufinancovania výstavby objektov -  ½ obcou Mútne a ½ obcou Oravské Veselé (viď notárska zápisnica).

 

B/               S ch v a ľ u j e

 

 

1.                Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Mútne na roky 2010-2015 s výhľadom do roku 2018 

2.                Žiadosť Mgr. Michaely Holubjakovej, 029 63 Mútne, na vybudovanie provizórnej miestnej komunikácie, v šírke 3m, po stavebný pozemok žiadateľa.

3.                Žiadosť p. Jána Triebľa a manželky Evy, 029 63 Beňadovo 59, na vybudovanie provizórnej miestnej komunikácie, v šírke 3m, po stavebný pozemok žiadateľa.

4.                Prenájom priestorov zasadačky a miestnosti vedľa nej, pre neziskovú organizáciu Život a Nádej bezplatne, špecifikované zmluvou.

 

C/               U k l a d á

 

1.                  Prešetriť žiadosť p. Štefana Müllera, 029 63 Mútne 535.

                                                                                                              T: do 15.05.2010

                                                                                                              Z: komisia výstavby,

    ŽP a pôdohospodárstva

. 

2.                  Písomne odpovedať žiadateľke p. Agneši Šurinovej, 029 63 Mútne 81, že obecný úrad Mútne nie je kompetentný riešiť usporiadanie majetku.

 

3.                  Prešetriť žiadosť p. Stanislava Šurina, 029 63 Mútne 763.

                                                                                          T: do budúceho OZ

                                                                                           Z: komisia výstavby,

                                                                                          ŽP a pôdohospodárstva

 

4.                  Prešetriť žiadosť – sťažnosť p. Pavlíny Holubjákovej, 029 63 Mútne 526.

T: do budúceho OZ

Z: komisia výstavby,

ŽP a pôdohospodárstva

 

 

D/               D o p o r u č u j e

 

 

 

E/      Z a m i e t a

 

 

 

 

 

                    Mgr. Mária Juríčková

                                                                  starostka obce

 

 

  
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 9 z 11

Hlavné menu

Návštevnosť


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.