Piatok 30 Okt 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 21/2014

U z n e s e n i e

Z 21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 03.02.2014

 

Uznesenie číslo 21/2014

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 

 1. Informácie  starostu obce o plnení uznesenia 20/2013 z minulého OZ.
 2. Rozpočet MŠ na roky 2015 a 2016.
 3. Rozpočet ŠJ na roky 2015 a 2016.
 4. Rozpočet ZŠ na roky 2015 a 2016.
 5. Rozpočet Obce Mútne na roky 2015 a 2016.
 6. Rozpočet Obec Mútne- prevádzka na roky 2015 a 2016.
 7. Žiadosť DHZ Mútne o zakúpenie mikrobusu.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Rozpočet MŠ na rok 2014 podľa prílohy.
 2. Rozpočet ŠJ na rok 2014 podľa prílohy.
 3. Rozpočet ZŠ na rok 2014 podľa prílohy.
 4. Rozpočet Obce Mútne na rok 2014  podľa prílohy.
 5. Rozpočet Obec Mútne- prevádzka na rok 2014 podľa prílohy.
 6. Žiadosť p. Kukla Peter, Mútne 70 o výstavbu pouličného osvetlenia.
 7. Žiadosť stolnotenisového klubu o zakúpenie stolnotenisových stolov značky DONIC v počte 4 ks, v maximálnej sume 2 500,- €.
 8. Žiadosť floorballového klubu o zakúpenie mantinelov v maximálnej sume 7 000.- €.

 

C/ U k l a d á

 

 

 1. Urobiť prieskum trhu na kúpu 20-24 miestneho mikrobusu.           

   T: do budúceho OZ                                                                                                   

                                                                                                       Z:  OcÚ

D/ D o p o r u č u j e

 

E/ Z a m i e t a

 

 1. Žiadosť p. Miroslava Dzureka, Mútne 92 o prípojku vody.

 

 

                                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                                    starosta obce

 

 

 
Uznesenie č. 18/2013

U z n e s e n i e

Z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 19.07.2013

Uznesenie číslo 18/2013

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

1.  Žiadosť Štefan Kubaľa a manž. Helena Kubaľová, Mútne č. 105, o odkúpenie parc. E-KN  č. 7017/13 o výmere 166 m2.

 

B/ S c h v a ľ u j e

 

1.   Žiadosť Anton Matejasa a manž. Marty Matejasovej, Mútne 396, o odkúpenie parcely E-KN č. 7026/6 o výmere 72 m2 v cene 1 €. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.

2.     Žiadosť  Jozef Podstrelený, Mútne 531, o vyňatie z PPF, parcela C-KN 1783/2 o výmere 567 m2.

3.     Požiarny poriadok obce Mútne.

4.     Zriadenie Obecného hasičského zboru.

5.     Zámenu parciel s p. Serafínom Kšenzulákom, Mútne 198, kvôli vybudovaniu prejazdu za Supermarketom Jednota. Náklady s prevodom hradí obec.

6.     Vypracovanie štúdie cesty okolo p. Štefana Karliaka, Mútne 544, nad dolným cintorínom.

7.     Splátku za telocvičňu z kapitálových výdavkov vo výške 45 000 EUR, ktoré schválilo Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo vnútra SR.

 

C/U k l a d á

 

1.  Prešetriť žiadosť p. Štefana Kubaľu a manž. Heleny Kubaľovej, Mútne 105, o odkúpenie parc. E-KN  č. 7017/13 o výmere 166 m2.

 

                                                                                               T: ihneď

                                                                                               Z:  komisia výstavby,       

                                                                                                     životného prostredia

                                                                                                     a pôdohospodárstva

 

2.   Rokovať s p. Romanom Jurčákom o odkúpení časti parcely pod miestnu komunikáciu.

 

                                                                                               T: ihneď

                                                                                               Z:  OcÚ

 


                                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                                    starosta obce

 

 

 
Uznesenie č. 17/2013

U z n e s e n i e

zo 17. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 30. 04. 2013

 

Uznesenie číslo 17/2013

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e  na  v e d o m i e

 

1.      Žiadosti Martin Jurčák, Mútne, Mútňanská Píla 739; Jozef Tomašák, Mútne 90;  Jurčák Jozef ml., Mútne; Jurčák Peter, Mútne 783; Kapičák Ján, Mútne 789 o pouličné osvetlenie.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1.      Vytvorenie maximálny počet parkovacích miest pri bytovom dome č. 688 Mútne pri realizácii MK okolo školy.

2.      Opraviť každoročne dve autobusové zastávky. V tomto roku: Nižný koniec pri cintoríne a v Dúľove.

3.      Odmenu správcovi cintorínov p. Karolovi Ďuranovi do 150 €/ netto/mesačne.

4.      Záverečný účet obce za rok 2012 bez výhrad.

5.       VZN č. 1/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Mútne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mútne a financovaní o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v  CVČ pôsobiacich  mimo územia obce Mútne

6.      Plat starostu obce  podľa zákona NR SR č. 154/2011 Z.z.

7.      Koncoročnú odmenu starostu obce vo výške 2 %  zo získaných mimorozpočtových prostriedkov pričom maximálna odmena je limitovaná zákonom. Určovať sa bude vždy na konci roka.

8.      Žiadosť Márie a Štefana Kovalčíka, Mútne 307 o vyňatie z PPF parc. KN-C  č. 1732/15 o výmere 563 m2 a parc. KN-C č. 1732/16 o výmere 38 m2.

9.      Odpredaj pozemku podľa žiadosti Štefana a Heleny Kudlovej, Mútne, Mútňanská píla 601,  parcela KN 2096/4  o výmere 277  m2 v cene 2,50 €/m2. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.

Predaj pozemku bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj pozemku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemky tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa a zároveň sú  priľahlými pozemkami.

10.  Výstavbu betónového oplotenia medzi Obecným úradom Mútne a  rodinným  domom p. Daniely Kormanovej, Mútne 240.

 


C/ U k l a d á

 

1.      Upozorniť p. Jozefa Kapičáka, Mútne 300,  p. Františka Šurina, Mútne 245 a p. Jozefa Blažeňáka Mútne 499  na nebezpečné parkovanie autobusov a nákladných motorových vozidiel  na miestnych komunikáciách.  

T: ihneď

Z: pracovníci OcÚ

 

2.      Preveriť povinnosť občanov vlastniť smetnú nádobu v zmysle VZN č. 13/2009 § 33 ods. 1, písmeno

      b) pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný užívať  zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci.

c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v obci.

 

T: ihneď

Z: pracovníci OcÚ

 

3.      Žiadosť p. Štefana Karliaka, Mútne 544, 029 63  Mútne.

                                                                                               T: ihneď

                                                                                               Z:  komisia výstavby,       

                                                                                                     životného prostredia

                                                                                                     a pôdohospodárstva

 


                                                                                                          Marián Murín

                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 16/2013

U z n e s e n i e

zo 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 11.02. 2013

 

Uznesenie číslo 16/2013

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e   n a      v e d o m i e

 

1. Rozpočet ZŠ na roky 2014-2015.

2. Rozpočet MŠ na roky 2014-2015.

3. Rozpočet ŠJ na roky 2014-2015.

4. Rozpočet obce Mútne- prevádzka na roky 2014-2015.

5. Rozpočet obce Mútne na roky 2014-2015.

6. Žiadosť Jozef Babečka, Mútne Duľov 592 o pouličné osvetlenie.

7. Žiadosť DPZ Mútne

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1. Odpredaj pozemku podľa žiadosti Jozefa a Margity Holubjakovej, Mútne 78 parcela KN C  342/1 o výmere 197 m2  v cene 1 €. Poplatky s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúci.

2. Rozpočet ZŠ na rok 2013.

3. Rozpočet MŠ na rok 2013.

4. Rozpočet ŠJ na rok 2013.

5. Rozpočet Obec Mútne – prevádzka na rok 2013.

6. Rozpočet Obce Mútne na rok 2013.

7. Žiadosť Stanislava Sadláka, Mútne 228 o vyňatie z PPF parc. č. 1842/5 o výmere 165 m2  a parc. č. 1842/6 o výmere 249 m2.

8. Umiestnenie dopravnej značky zákaz vjazdu nákladným motorovým vozidlám nad 3,5 t okrem dopravnej obsluhy na miestnej komunikácii ku hornému cintorínu.

 

C/ U k l a d á

1. Opraviť vchodové dvere a odstrániť zápach z kanalizácie v celom bytovom dome – Mútne   č. 688.

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

2. Zaoberať sa opravou balkónov v bytovom dome č. 688 Mútne  a parkovacími miestami pri tomto bytovom dome.

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

3. Prerokovať podmienky práce a činnosti domového dôverníka a spôsob jeho odmeny.

T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 

4. Navrhnúť dodatočné osvetlenia na obecných komunikáciách v častiach, ktoré nie sú riešené v projekte rekonštrukcie verejného osvetlenia.

                                                                                                         T: máj 2013

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

 

5. Doriešiť s DHZ Mútne  možnosti sušenia hadíc.

T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

6. Preveriť stav autobusových zastávok.

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

 

7. Upozorniť p. Jozefa Kapičáka, Mútne 300 na zákaz parkovania na miestnej komunikácii.

 

T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 

8. Zabezpečiť správcu obecných cintorínov.

T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 


 

                                                                                                                            Marián Murín

                                                                                                                             starosta obce

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie č. 15/2012

U z n e s e n i e

Z 15. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom,

konaného dňa 21.12. 2012

 

Uznesenie číslo 15/2012

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e   n a      v e d o m i e

 

1. Správu hlavného kontrolóra obce o prešetrení Zmluvy o pôžičke.

2. Správu hlavného kontrolóra obce o prešetrení mandátnej zmluvy č. 02-  11-Me.

3. Informáciu starostu obce o riešení s dostavbou 11. b.j.

4. Informáciu starostu obce o rekonštrukcii verejného osvetlenia

 

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1. Zmenu rozpočtu 2012 -  ZŠ Mútne

2. Zmenu rozpočtu 2012 – MŠ Mútne

3. Zmenu rozpočtu 2012 – ŠJ Mútne

4. Zmenu rozpočtu 2012 obec Mútne

5. Dodatok č. 1 VZN Obce Mútne č. 13/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

6. Úver na dofinancovanie projektu OHZ do výšky 140.000,- € na 1 rok s možnosťou  predčasného splatenia.

7. Cenník prenájmu telocvične nasledovne:

 

Zimné obdobie od 1.10. – 30.4.

 

Pondelok - Štvrtok od 17.00 – 22.00    - 10 €/hodina

Piatok                      od 17.00 – 22.00    - 12 €/hodina

Sobota, Nedeľa       od  8.00  - 12.00     - 12 €/hodina

Sobota, Nedeľa       od 12.00 – 22.00    - 15 €/hodina

 

Tenis, Stolný tenis, bedminton – 12€/ hodina

 

Letné obdobie od 1.5. – 30.9.

Pondelok - Piatok   od 17.00 – 22.00    -   8 €/hodina

Sobota, Nedeľa       od   8.00  - 12.00     - 10 €/hodina

Sobota, Nedeľa       od 12.00 – 22.00     - 13 €/hodina

 

Turnaje 18€/ hodina – letné aj zimné obdobie

Pri zaplatení na celú letnú alebo zimnú sezónu 10% zľava.

 

 

8. Inventarizačnú komisiu v zložení : Anton Grzýb, Ing. Ladislav Šeliga, Marián Kosmeľ, Mgr. Miroslav Jozefiak, Ing. Ján Bugaj, Martina Bjaloňová

 

9. Prenájom telocvične Základnej škole s materskou školou Mútne za 1€ počas doby splácania.

 

 

C/ U k l a d á

 

1. Odpovedať na žiadosť p. Justíne Gustiňákovej, Žajovka 366, 029 62 Oravské Veselé  v znení: aby sa obrátila s touto žiadosťou na spracovateľa ROEP p. Brandysa.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

 

 

2. Prešetriť žiadosť p. Jozefa a Margity Holubjakovej, 029 63  Mútne 78.

 

                                                                                                         T: do budúceho OZ

                                                                                                         Z: komisia výstavby,

                                                                                                             životného prostredia

                                                                                                             a pôdohospodárstva

 

 

3. Odpovedať na žiadosť p. Michala a Jany Brišovej, 029 63  Mútne 318 v znení, že cesta musí spĺňať kritéria – šírka 6 m.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

4. Prešetriť žiadosť p. Dominika a Jany Triebľovej, 029 63 Mútňanská Píla 607.

 

                                                                                                   T: keď bude priaznivé počasie

                                                                                                   Z: komisia výstavby,

                                                                                                        životného prostredia

                                                                                                        a pôdohospodárstva

 

5. Odpovedať na žiadosť p. Jozefa Maláka podľa uznesenia č. 13/2012.

 

                                                                                                         T: ihneď

                                                                                                         Z: pracovníci OcÚ

 

D/ D o p o r u č u j e

 

1. Prejednať s vdp. Andrejom Barnášom parkovisko pri hornom cintoríne.

 

 

 

E/ Z a m i e t a

 

1. Žiadosť p. Márie Vnenkovej, 029 63 Mútne 260 a p. Karola Vnenka, 02963 Mútne 236.

o vrátenie parciel č.  1828/14, 1828/15 a 1828/16  

 

 

 

 

                                                                                                                            Marián Murín

                                                                                                                             starosta obce

 

 

 

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 8 z 13

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.