Pondelok 26 Okt 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie číslo 1/2018

U Z N E S E N I E

 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 03.12.2018

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B E R I E  N A  V E D O M I E

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

2. Vystúpenie novozvoleného starostu

3. Vymenovanie p. Antona Grzýba za zástupcu starostu obce

 

B/ K O N Š T A T U J E, Ž E

1. Novozvolený  starosta obce Marián Murín, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v nasledovnom zložení, zložili zákonom predpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ).

 

1.      Anton Balek

2.      Ján Balek                                                    

3.      Ing. Jozef Blažeňák

4.      Anton Grzýb         

5.      Ing. Anton Kapičák                                   

6.      Marián Krišš                     

7.      Miloš Malák                                          

8.      Anton Pjontek  

9.      Pavol Straka

 

             

C/ P O V E R U J E

1.  P. Antona Grzýba, zástupcu starostu obce,  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného  zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov .

 

D/ S C H V A Ľ U J E

1.   Sobášiacich – Mariána Murína, Antona Grzýba, Antona Pjonteka, Pavla Straku

2.   Zástupcov zriaďovateľa do Rady školy - Jána Baleka, Mgr. Andreja Barnáša, Antona  Grzýba, Pavla Straku

3.   Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

 

E/ ZRIAĎUJE

1.   Komisiu verejného poriadku, dopravy, športu, kultúry a školstva

2.   Komisiu finančnú, obchodnú a sociálnych vecí

3.   Komisiu na oznámenie funkcií, zamestnanosti, činností a majetkových pomerov

4.   Komisiu výstavby, životného prostredia a pôdohospodárstva

5.   Inventarizačnú komisiu

6.   Krízový štáb

 

 

 

F/ VOLÍ

 

1.   Predsedu komisie verejného poriadku, dopravy, športu, kultúry a školstva: p. Miloš Malák

     Členovia: Anton Balek, Ing. Anton Kapičák, Marián Krišš, Anton Pjontek

 

2.   Predsedu komisie finančnej, obchodnej a sociálne veci: p. Anton Grzýb

Členovia: Ing. Jozef Blažeňák, Ing. Anton Kapičák, Pavol Straka, Martina Bjaloňová,  Viera Boleková

 

3.   Predsedu komisie na oznámenie funkcií, zamestnanosti, činností a majetkových pomerov: Ing. Jozef Blažeňák

    Členovia: Ján Balek, Pavol Straka

 

4.   Predsedu komisie výstavby , životného prostredia a pôdohospodárstva: Ján Balek

     Členovia: Ing. Jozef Blažeňák, Ing. Ján Bugaj, Anton Grzýb, Pavol Straka

 

5.   Predsedu inventarizačnej komisie: Anton Grzýb

     Členovia: Ján Balek, Ing. Ján Bugaj, Marián Krišš

 

6.   Predsedu krízového štábu: Marián Murín

     Členovia: Ján Balek, Ing. Ján Bugaj, Pavol Straka

 

 

 

G. U R Č U J E

 

Plat starostu obce v zmysle Zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o platovom postavení a platových pomeroch starostu obcí a primátorov miest podľa §4 odst. 2 cit. zákona so zvýšením o 30%.

Toto rozhodnutie sa vzťahuje aj na plat starostu stanovený  Zákonom č. 320/2018 Z.z.,               ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o platovom postavení a platových pomeroch starostu obcí a primátorov miest, ktorý nadobudol účinnosť 01.12.2018.

 

 

 

 

 

                                                                                                 Marián Murín

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie číslo 2/2018

U Z N E S E N I E

 

z 2. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 27.12.2018

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B E R I E  N A  V E D O M I E

 1. Výhľad rozpočet obce na rok 2020-2021
 2. Výhľad rozpočet ZŠ na rok 2020-2021
 3. Výhľad rozpočet MŠ na rok 2020-2021
 4. Výhľad rozpočet ŠJ na rok 2020-2021
 5. Výhľad rozpočet ŠKD na rok 2020-2021
 6. Výhľad rozpočet Obec Mútne - prevádzka na rok 2020-2021

 

B/ S CH V A Ľ U J E

1.     Programový rozpočet obce Mútne na rok 2019

2.     Programový rozpočet ZŠ na rok 2019

3.     Programový rozpočet MŠ na rok 2019

4.     Programový rozpočet ŠJ na rok 2019

5.     Programový rozpočet SKD na rok 2019

6.     Programový rozpočet Obec Mútne- prevádzka na rok 2019

7.     Rozpočtové opatrenie  Obec Mútne na rok 2018

8.     Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2018

9.     Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2018

10.  Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2018

11.  Úpravu rozpočtu ŠKD na rok 2018

12.  Finančný príspevok vo výške 500,- Eur od obce pre tritisíceho občana dieťa: Matúš Bugaj, rodičia Jozef a Eva Bugajovci, Mútne 499.

13.  Zámenu parciel podľa GP č. 222/2018 do vlastníctva obce Mútne pod miestnu komunikáciu.

14.  Prevod parciel podľa GP č. 317/2018 do vlastníctva obce Mútne pod miestnu komunikáciu.

             

 

 

 

 

 

                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie číslo 3/2019

U Z N E S E N I E

 

z 3. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 25.02.2019

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom schvaľuje :

 

 

 1. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom : ,,Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC221-2018-35, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce ;
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci ;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP, maximálne do 21 000 EUR, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci ;
 4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
 
Uznesenie číslo 4/2019

U Z N E S E N I E

 

z 4. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 05.04.2019

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B E R I E  N A  V E D O M I E

1.        Žiadosť ,Marián Veselovský s manželkou, o zriadenie vodovodnej prípojky k stavebnému pozemku

 

B/ S CH V A Ľ U J E

1.        Rozostavané stavby, ktoré podliehajú dani z nehnuteľnosti a ich vlastníci sú povinný platiť dane z nehnuteľnosti, ako keby mali platné stavebné povolenie podľa výmery pozemku na ktorom sa stavba nachádza.

 

2.        Vlastníci stavieb a budov bez kolaudačného rozhodnutia, ktorý užívajú stavbu na účel pre, ktorý bola stavba postavená je povinný platiť daň z nehnuteľnosti ako keby bola stavba skolaudovaná.

3.        Obec má pravo vyrubiť daň z nehnuteľnosti aj so spätnou platnosťou.

4.        Všeobecné záväzne nariadenie obce č. 01/2019 o určení školských obvodov základných škôl, miesta a času zápisu dieťaťa do základných škôl

5.        Príspevok pre ZŠ Mútne o na výmenný pobyt vo výške 200

6.        Príspevok pre Hokejový klub Mútne vo výške 1000€.

7.        Prevod parciel E-KN 6887/1 orná pôda o výmere 1508m2, E-KN 6886/1 ostatné plochy o výmere 1197m2, E-KN  6890 orná pôda o výmere 1172m2 do vlastníctva obce Mútne pod miestnu komunikáciu.

8.        Prípravu zámenných zmlúv a geometrických plánov v lokalite ihriska v Dúľove na zámenu adekvátnej časti bývalej „štreky“ – vo vlastníctve obce.

9.        Finančný príspevok pre rodinu Martina Jozefiaka vo výške 1000€

            

 

 

 

 

 

                                                                                                       Marián Murín

 

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 
Uznesenie číslo 5/2019

U Z N E S E N I E

 

z 5. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 25.05.2019

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/ B e r i e   n a  v e d o m i e

 1. Prípravu VZN o určení výšky mesačného príspevku materskej škole a v školských zariadeniach
 2. Informáciu o finančných nákladoch ŠJ a doplatkoch za obedy pre žiakov ZŠ
 3. Žiadosť Júliusa Ďurčáka o odpredaj pozemku

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Záverečný účet za rok 2018 bez výhrad.
 2. Preddavok za neodobraté obedy vo výške 10 € za polrok.
 3. Mesačný poplatok za dieťa v materskej škole 12 €.
 4. Mesačný poplatok za dieťa v školskom klube 12 €.
 5. Úpravu rozpočtu obce na rok 2019 podľa prílohy.
 6. Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2019 podľa prílohy.
 7. Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2019 podľa prílohy.
 8. Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2019 podľa prílohy.
 9. Úpravu rozpočtu ŠKD na rok 2019 podľa prílohy.
 10. Príspevok pre TJ Družstevník Mútne na športový deň vo výške 500,- Eur.
 11. Príspevok pre SZTŠ Dúľov vo výške 500,- Eur.
 12. Podpisovanie úhrady faktúr nad 5 000,- Eur starostom obce a dvoma poslancami.
 13. Preklenovací úver vo výške 150 000,-  na asfaltovanie miestnych komunikácií.
 14. Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia spevnených plôch a oplotenia pri Hasičskej zbrojnici Mútne“ z rozpočtu obce Mútne vo výške minimálne 5%.

 

C/ S ú h l a s í

1.   S podaním žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR, číslo výzvy VI. P HaZZ 2019 na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice obce.

 

 

D/ P o t v r dz u j e, že

 

1.   Na parcelách C-KN 2127/1, 2144/1, 2146/1, 214/8, 2149, 2155, 2164/1, 2164/2, 2165, 2168/5, 2168/6,2168/33 v katastrálnom území Mútne sú stavby- miestne komunikácie vybudované pred rokom 1991 a patria do vlastníctva obce Mútne.

 

 

 

 

            

                                                                                                       Marián Murín

 

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 3 z 13

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.