Pondelok 30 Nov 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Samospráva obce
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v obci Mútne

 Projekt:

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej

školy v obci Mútne

 

je realizovaný s finančnou podporou Európskej úniePrijímateľ: Obec Mútne 

Kód projektu: 302021I904 

 

 Hlavný cieľ projektu:

 

 Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v základnej škole v obci Mútne prostredníctvom vybudovania a dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich

teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s

požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou projektu dôjde k investícii do vzdelania, zlepšeniu

zručností žiakov a zároveň vývoju vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry na základnej školy, čo priamo prispieva k vyváženému a udržateľnému

územnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v súlade s globálnym a špecifickým cieľom IROP.

 

 Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom nasledovných aktivít:

1. Obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov;

2. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia učebne fyziky pomôckami pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov;

3. Zlepšenie technického vybavenia polytechnickej učebne pomôckami pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov;

4. Obstaranie vybavenia IKT učebne pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov;

 

 Začiatok realizácie: 01/2020 Koniec realizácie: 09/2020

 

 

Celkové oprávnené výdavky: 102 974,04 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 97 825,33 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 87 527,93 EUR 

 

 www.mpsr.skwww.mutne.sk

 

 
Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom

 Projekt:

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy

 v Mútnom

 

je realizovaný s finančnou podporou Európskej úniePrijímateľ: Obec Mútne 

Kód projektu: 302021V648 


 Hlavný cieľ projektu:

 

 Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie zaškolenosti detí materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky.

Hlavný cieľ projektu dosiahneme realizáciou nasledovných špecifických cieľov:
  • rozšíriť existujúcu kapacitu materskej školy Mútne (ďalej len “MŠ”) prístavbou a stavebnými úpravami existujúceho pavilónu a prístavby,
  • obstarať materiálno-technické vybavenie MŠ,
  • zvýšiť energetickú hospodárnosť budov MŠ.
Uvedené špecifické ciele budú naplnené prostredníctvom realizácie troch hlavných aktivít projektu v súlade s výzvou:
Aktivita 1 - Rozširovanie existujúcej kapacity MŠ prístavbou a stavebnými úpravami existujúceho pavilónu a prístavby - b) rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
Aktivita 2 – Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ - e) obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl.
Aktivita 3 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov MŠ - f) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.
Podporné aktivity - riadenie projektu a zabezpečenie informovania verejnosti o podpore jeho spolufinancovania z EŠIF a ŠR bude obec financovať z vlastných zdrojov, mimo oprávnených a neoprávnených výdavkov predkladaného projektu.
Cieľovou skupinou sú deti, ktoré spadajú pod stupeň predprimárneho vzdelávania. 
Miestom realizácie projektu je Základná škola s materskou školou, Mútne 224, 029 63 Mútne. Realizáciou projektu sa zvýši kapacita MŠ o 44 miest a skvalitnia sa podmienky predprimáreho vzdelávania v MŠ. Taktiež sa zosúladia normy pre počet detí v MŠ určené zákonom č. 245/2008 Z. z. a zvýši sa energetická hospodárnosť budov MŠ.

 

 Začiatok realizácie: 03/2020 Koniec realizácie: 08/2021

 

 

Celkové oprávnené výdavky: 401 400,00 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 381 330,00 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 341 190,00 EUR 

 

 www.mpsr.skwww.mutne.sk

 

 
Výveska

 

 
Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Na základe rozhodnutia starostu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa

 

11. februára 2013 (pondelok) o 16:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Mútnom

P R O G R A M

 

1.            Otvorenie zasadnutia

2.            Plnenie uznesenia z minulého OZ

3.            Schválenie rozpočtu ZŠ

4.            Schválenie rozpočtu MŠ a ŠJ

5.            Schválenie rozpočtu obecnej prevádzky

6.            Schválenie rozpočtu obce

7.            Interpelácia poslancov

8.            Rôzne

9.            Diskusia

10.       Návrh na uznesenie OZ

11.       Záver

 


 

V Mútnom, dňa 06.02.2013

 

                                                                                                                              Marián Murín

                                                                                                                              starosta obce

 
Návrh rozpočtu na rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2013:

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 8 z 11

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.