Piatok 03 Dec 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Zasadanie OZ číslo 19/2021

Uznesenie č. 1 zo dňa 11. 10. 2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Schvaľuje návrh poslanca A. Pjonteka o doplnení a zmene programu. Upravený program 19. obecného zastupiteľstva je nasledovný:

1.       Otvorenie zasadnutia

2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhová komisia

3.       Schválenie programu OZ

4.       Úprava rozpočtu ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD

5.       Prezentácia prihlásených kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra

6.       Otázky na hlavného kontrolóra

7.       Schválenie volebnej komisie

8.       Voľba hlavného kontrolóra

9.       Asfaltovanie ciest

10.   Interpelácie poslancov

11.   Zoznam uznesení

12.   Záver

 

Hlasovanie:

 

ZA: 7/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 2/ J. Bjaloň,  A. Grzýb

ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

 

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 11. 10. 2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Schvaľuje úpravu rozpočtu pre Základnú školu Mútne podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

 

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 3 zo dňa 11. 10. 2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Schvaľuje úpravu rozpočtu pre Materskú školu Mútne podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

 

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. 4 zo dňa 11. 10. 2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Schvaľuje úpravu rozpočtu pre Školskú jedáleň podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

 

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 11. 10. 2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Schvaľuje úpravu rozpočtu pre Školský klub detí podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák, A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

 

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 6 zo dňa 11. 10. 2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Volí volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení:

Predseda: A. Grzýb                                                       

Členovia: Ing. A. Kapičák, Ing. J. Blažeňák

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 0

ZDRŽAL: 1/ Ing. Jozef Blažeňák

 

 

Uznesenie je prijaté.

 

                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. 7 zo dňa 11. 10. 2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Konštatuje, že bol  zvolený do funkcie hlavného kontrolóra tajným hlasovaním PaedDr. Miroslav Jozefiak.

 

 

Uznesenie je prijaté.

 

                                                                                                             Marián Murín

                                                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.