Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Zasadanie OZ číslo 18/2021

Uznesenie č. 1 zo dňa 31.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Neschvaľuje návrh poslanca A. Grzýba o vypustenie bodu 5 programu 18. riadneho zasadnutia OZ.

Hlasovanie:

 

ZA: 2/ J. Bjaloň,  A. Grzýb,

PROTI: 7/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 31.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Schvaľuje program 18. riadneho zasadnutia OZ v Mútnom.

Hlasovanie:

 

ZA: 7/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 2/ J. Bjaloň,  A. Grzýb, .

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 3 zo dňa 31.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

a)               v y h l a s u j e

 

voľbu Hlavného kontrolóra Obce Mútne, v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mútnom dňa: 11.10.2021.

b)             u r č u j e

 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení pracovný úväzok Hlavnému kontrolórovi Obce Mútne v rozsahu 20 hodín mesačne (t.j. 13 % pracovný úväzok) a deň nástupu do zamestnania 12.10.2021.

c)            s c h v a ľ u j e

 

1.      spôsob a vykonanie voľby Hlavného kontrolóra Obce Mútne a náležitostí prihlášky kandidátov na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Mútne podľa § 18a ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takto:

a)    voľba hlavného kontrolóra Obce Mútne sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva v Mútnom na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mútnom;

b)    kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

-  ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;

-  bezúhonnosť;

c)      ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača:

-   znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti miestnej územnej samosprávy;

-    zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť;

-  komunikačné schopnosti;

-  flexibilnosť;

-  znalosť práce s počítačom na užívateľskej úrovni (minimálne Microsoft Word, Microsoft

Office, Internet);

d)     náležitosti písomnej prihlášky uchádzačov:

-  meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, adresu na doručovanie písomností ak je iná ako adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje uchádzača (e-mail., telef. kontakt);

e)    povinné prílohy k písomnej prihláške uchádzačov:

- písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadení EU o GDPR na účel vykonania voľby Hlavného kontrolóra Obce Mútne;

- úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov;

-   údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č.   330/2007 Z. z. o registri trestov;

f)     ďalšie prílohy k písomnej prihláške uchádzačov:

-  profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní s uvedením pracovnej pozície

-  čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;

-   čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce;

 

-   informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť;

g)    termín ukončenia doručenia písomných prihlášok:

27.9.2021 do 14.00 hod.

h)    miesto a spôsob doručenia prihlášok:

Uchádzač o funkciu Hlavného kontrolóra Obce Mútne musí písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu odovzdať na Obecný úrad v Mútnom. Pri osobnom odovzdávaní - do podateľne Obecného úradu v Mútnom, Mútne 194. Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia. Zalepenú obálku je potrebné označiť: "Voľba hlavného kontrolóra obce - neotvárať"'.

2. komisiu na otváranie obálok s prihláškami uchádzačov na funkciu Hlavného kontrolóra

 

Obce Mútne a posúdenie splnenia náležitostí prihlášok a príloh k prihláškam jednotlivých uchádzačov na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Mútne a kvalifikačných predpokladov podľa ust. § 18 a ods. 1 zákona o obecnom zriadení, a to v zložení poslancov Obecného zastupiteľstva v Mútnom:

predseda komisie: Anton Pjontek

člen komisie: Ján Bjaloň

člen komisie: Anton Kapičák

Náhradníci: Marián Krišš

3. volebný poriadok pre voľbu Hlavného kontrolóra Obce Mútne, ktorý tvorí prílohu č. 1 k uzneseniu

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák , J. Bjaloň,  A. Grzýb, , Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 


Uznesenie č. 4 zo dňa 31.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Schvaľuje potvrdenie uznesenia č. 8 zo dňa 7.6.2021.

Hlasovanie:

ZA: 6/ A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 2/ J. Bjaloň,  Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, .

ZDRŽAL: 0

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 31.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Berie na vedomie monitorovaciu správu plnenia rozpočtu obce Mútne za 1. polrok 2021.

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň,  Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb , Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 6 zo dňa 31.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Schvaľuje úpravu rozpočtu obce Mútne na rok 2021 podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň,  Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb , Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 7 zo dňa 31.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Schvaľuje zmluvu o zriadenie vecného bremena v prospech SSE-D, a.s. spočívajúce v práve umiestnenia a uloženie inžinierskych sietí (elektrického vedenia) a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období LV č. 894 na pozemku parc. KN C č. 1572/1, zast. plocha a nádvorie o výmere 4665 m2 v rozsahu dielu č. 1 o výmere 44 m2 vyznačenom geometrickým plánom č. 46193537-131/2021.

2. Schvaľuje zmluvu o zriadenie vecného bremena v prospech SSE-D, a.s. spočívajúce v práve umiestenia a uloženie inžinierskych sietí (elektrického vedenia) a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov, za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období  na pozemku parc. KN C č. 923/4, zast. plocha a nádvorie o výmere 610 m2 v rozsahu dielu č. 2 o výmere 190 m2, parc. KN C č. 923/7, zast. plocha a nádvorie o výmere 85 m2 v rozsahu dielu č. 3 o výmere 39 m2, parc. KN C č. 1636/4, zast. plocha a nádvorie o výmere 338 m2 v rozsahu dielu č. 4 o výmere 10 m2, parc. KN C č. 1727/13, ost. Plocha o výmere 647 m2 v rozsahu dielu č. 6 o výmere 160 m2, parc. KN C č. 1727/21, ost. Plocha o výmere 15 m2 v rozsahu dielu č. 7 o výmere 5m2, parc. KN C č. 1727/22 ost. Plocha o výmere 31 m2 v rozsahu dielu č. 8 o výmere 6m2, parc. KN C č. 1727/23, ost. Plocha o výmere 42 m2 v rozsahu dielu č. 9 o výmere 4m2 a parc. KN C č. 1636/75, zast. plocha a nádvorie o výmere 559 m2 v rozsahu dielu č. 5 o výmere 25 m2 vyznačenom geometrickým plánom č. 46193537-132/2021.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň,  Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb , Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 8 zo dňa 31.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Schvaľuje kúpu nehnuteľnosti podľa GP č. 255/2021 zo dňa 3.8.2021 vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, Geodetické práce, Jozef Brandys, Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo. Úradne overeným Správou katastra Námestovo pod č. 824/2021 zo dňa 11.8.2021, zodpovedajúcim novovytvoreným parcelám registra C-KN:

1668/64, TTP o výmere 3 m2 z parcely C-KN 1688/19, TTP o výmere 653 m2, evidovaná na LV č. 4875 od predávajúceho, spoločnosť ITM Slovakia s.r.o., IČO:50628925, sídlo 029 63  Mútne 401

1668/65, TTP o výmere 3 m2 z parcely C-KN 1688/43, TTP o výmere 1261 m2, evidovaná na LV č. 498 od predávajúceho Kapičák Jozef, r. Kapičák, narodený 26.10.1982, bytom 029 63  Mútne 294.

Kúpna cena za prevádzané nehnuteľnosti je 1 Euro pre každého predávajúceho.

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň,  Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb , Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 9 zo dňa 31.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Schvaľuje vypracovanie geometrického plánu v zmysle žiadosti p. Pavla Rafaja.

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň,  Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb , Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 10 zo dňa 31.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Poveruje komisiu výstavby, životného prostredia a pôdohospodárstva prejednať žiadosť Bc. Mareka Ďuranu a navrhnúť riešenie.

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň,  Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb , Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 11 zo dňa 31.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Poveruje komisiu výstavby, životného prostredia a pôdohospodárstva prejednať žiadosť p. Martiny Horváthovej a navrhnúť riešenie.

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň,  Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb , Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

Uznesenie č. 12 zo dňa 31.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Poveruje komisiu verejného poriadku, dopravy, športu a kultúry v spolupráci s OcÚ prešetriť žiadosť p. Terézie Kojeckej.

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň,  Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb , Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

Uznesenie č. 13 zo dňa 31.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Schvaľuje žiadosť M. Briša o vybudovanie verejného osvetlenia na miestnej komunikácii C-KN č. 1829/3.

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň,  Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb , Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

Uznesenie č. 14 zo dňa 31.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Berie na vedomie žiadosť M. Briša o vyasfaltovanie prístupovej komunikácie C-KN č. 1829/3

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň,  Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb , Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 15 zo dňa 31.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Schvaľuje asfaltovanie ciest podľa predloženej prílohy.

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň,  Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb , Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 16 zo dňa 31.08.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Schvaľuje prekleňovací úver na asfaltovanie ciest vo výške 80 000 Eur s platnosťou na 1 rok.

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J. Balek, J. Bjaloň,  Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb , Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.