Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Zasadanie OZ číslo 15/2021

 

Uznesenie č. 1 zo dňa 7.6.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje zmenu programu:

6. Žiadosti

7. Znížene platu starostu

8. Zmena rozpočtu

9. Diskusia

10. Interpelácie poslancov

11. Záver

 

Hlasovanie:

 

ZA: 6/ A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                      Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 7.6.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.      Schvaľuje opravu uznesenia č.4 OZ v Mútnom z 3.5.2021 nasledovne:

„Schvaľuje zrušenie uznesenia č. 14 zo dňa 1.2.2021 o dovolaní hlavného kontrolóra obce.

ZA: 3/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb,

PROTI:  5/ J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek

ZDRŽAL: 0/ 1/ P. Straka

Uznesenie nebolo prijaté.“

Hlasovanie:

 

ZA: 6/ A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 3 zo dňa 7.6.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Potvrdenie uznesenia č. 13 zo dňa 1.2.2021: Schvaľuje návrh A. Pjonteka, aby každé potrebné vyjadrenie obce k prevodu pozemkov a nehnuteľnosti od SPF a SR podliehalo schválením OZ.

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 6/ A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 4 zo dňa 7.6.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.      Schvaľuje žiadosť o poskytnutie príspevku SZTŠ Mútne Dúľov vo výške 1000€.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 6/ A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 7.6.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.      Schvaľuje opravu sokla kultúrneho domu.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 6/ A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 6 zo dňa 7.6.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje vytvorenie pracovnej pozície „správca futbalového ihriska“.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 6/ A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 7 zo dňa 7.6.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.      Schvaľuje odmenu trénerom vo výške 100€ mesačne.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 6/ A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 8 zo dňa 7.6.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom schvaľuje a zároveň potvrdzuje

 

1.      Súhlas s drobením parciel a majetkové vysporiadanie vlastníctva podľa geometrického plánu ktorý bude vypracovaný v zmysle prílohy 3a, 3b. Potvrdenie sa vydáva výlučne pre potreby Okresného úradu Námestovo Katastrálny odbor ako doklad k potvrdeniu vkladu vlastníckého práva.

2.      Premiestnenie sietí NV a premiestnenie autobusovej zástavky podľa prílohy 3a v rámci finančných možností.

3.      Vybudovanie inžinierskych sieti v rámci finančných možností.

4.      Prevedenie parciel č. 1198/2, 2168/34, 2168/35 pod miestnou komunikáciou za 1€ (viď. príloha č. 4)

5.      Súhlas na prevod vlastníctva komunikácie na obec v zmysle vypracovania geometrického plánu podľa prílohy 3a, 3b.

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 6/ A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                        Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

Uznesenie č. 9 zo dňa 7.6.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje prevod parcely E-KN 7017/20 na LV 2756 o výmere 34m2 z vlastníctva Obec Mútne na vlastníka Terézia Ganobjaková č.d. 460 v sume 1€. Náklady na prevod znáša kupujúca.

 

 

Hlasovanie:

ZA: 6/ A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. 10 zo dňa 7.6.2021

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje návrh na vybudovanie spomaľovačov pri Sv. Anne, pri MŠ a ZŠ a na Partizánskej ulici pre zvýšenie bezpečnosti detí a občanov obce..

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 6/ A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 11 zo dňa 7.6.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje zasielanie podpísaných uznesení do 10 pracovných dní poslancom na emailovú adresu a zápisnice do 15 pracovných dní poslancom na emailovú adresu

 

Hlasovanie:

 

ZA: 6/ A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 12 zo dňa 7.6.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje zníženie platu starostu na zákonné stanovené minimum podľa z. 253/1994 Zb..

 

Hlasovanie:

 

ZA: 5/ J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 1/ A. Balek

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

 

                                                                                                        Marián Murín, v.r.

                                                                                                        Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 13 zo dňa 7.6.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Berie na vedomie

-        informácie OÚ a príslušných komisií

-        o plnení uznesení z minulého OZ.

-        opravu uznesenia č. 4 podľa zápisnice zo dňa 3.5.2021

-        žiadosť o vybudovanie asfaltovej cesty č. p. 1828/53. Prehodnotenie v septembri pri zmene rozpočtu.

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 6/ A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                      Starosta obce

 

 

 

Uznesenie zo dňa 7.6.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Prijíma uznesenie o vyhlásene voľby hlavného kontrolóra obce Mútne:

 

Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra Obce Mútne

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom v zmysle ustanovenia § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

po prerokovaní

a)    v y h l a s u j e

 

voľbu Hlavného kontrolóra Obce Mútne, v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mútnom dňa 19.7.2021 o 15.30 hod.;

 

b)  u r č u j e

 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení pracovný úväzok Hlavnému kontrolórovi Obce Mútne v rozsahu 20 hodín mesačne (t.j. 13 % pracovný úväzok) a deň nástupu do zamestnania 20.7.2021;

c)  s c h v a ľ u j e

 

1.     spôsob a vykonanie voľby Hlavného kontrolóra Obce Mútne a náležitostí prihlášky kandidátov na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Mútne podľa § 18a ods. 3 zákona č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takto:

 

a)     voľba hlavného kontrolóra Obce Mútne sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva v Mútnom na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mútnom;

 

b)     kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

-        ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;

-        bezúhonnosť;

 

c)     ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača:

 

-   znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti miestnej územnej samosprávy;

-   zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť;

-   komunikačné schopnosti;

-   flexibilnosť;

-   znalosť práce s počítačom na užívateľskej úrovni (minimálne Microsoft Word, Microsoft Office, Internet);

 

d)     náležitosti písomnej prihlášky uchádzačov:

 

-   meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, adresu na doručovanie písomností ak je iná ako adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje uchádzača (e-mail., telef. kontakt);

 

e)     povinné prílohy k písomnej prihláške uchádzačov:

 

-   písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadení EU o GDPR na účel vykonania voľby Hlavného kontrolóra Obce Mútne;

-   úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov;

-   údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov;

 

f)      ďalšie prílohy k písomnej prihláške uchádzačov:

-   profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní s uvedením pracovnej pozície

-   čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;

-   čestné prehlásenie, ţže uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce;

 

-   informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť;

 

g)     termín ukončenia doručenia písomných prihlášok:

2.7.2021 do 14:00 hod. (vrátane prihlášok zasielaných poštou);

 

h)     miesto a spôsob doručenia prihlášok:

 

Uchádzač o funkciu Hlavného kontrolóra Obce Mútne musí písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu odovzdať na Obecný úrad v Mútnom. Pri osobnom odovzdávaní - do podateľne Obecného úradu v Mútnom, Mútne 194. Pri odovzdávaní poštou na adresu: Obec Mútne, Mútne 194, 02963 Mútne. Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky. Zalepenú obálku je potrebné označiť: "Voľba hlavného kontrolóra obce - neotvárať"';

 

2.   komisiu na otváranie obálok s prihláškami uchádzačov na funkciu Hlavného kontrolóra

 

Obce Mútne a posúdenie splnenia náležitostí prihlášok a príloh k prihláškam jednotlivých uchádzačov na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Mútne a kvalifikačných predpokladov podľa ust. § 18 a ods. 1 zákona o obecnom zriadení, a to v zložení poslancov Obecného zastupiteľstva v Mútnom:

 

predseda komisie: Anton Pjontek

člen komisie: Anton Kapičák

člen komisie: Pavol Straka

Náhradníci:

Ján Balek

Anton Balek

 

3.    volebný poriadok pre voľbu Hlavného kontrolóra Obce Mútne, ktorý tvorí prílohu č. 1 k uzneseniu

 

 

ZA: 5/ J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 1/ A. Balek

 

 

 

Uznesenie je prijaté.

 

 

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie zo dňa 7.6.2021

Schvaľuje volebný poriadok pre voľbu Hlavného kontrolóra Obce Mútne, podľa priložených príloh.

 

 

ZA: 5/ J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 1/ A. Balek

 

Uznesenie je prijaté.

 

 

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

Uznesenie zo dňa 7.6.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Ukladá zmenu rozpočtu obce na rok 2021 vrátiť na prerokovanie finančnej komisíí.

 

 

ZA: 6/ A. Balek, J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 


 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.