Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Zasadanie OZ číslo 14/2021

 

Uznesenie č. 1 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje zmenu programu v bode č. 5, a to: Zrušenie uznesenia č. 14 OZ zo dňa 01.02.2021

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                      Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.      Schvaľuje program 14. riadneho zasadnutia OZ so schválenou zmenou.

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 3 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje rekonštrukciu domu smútku bez odbúravania rohu budovy.

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 5/ J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 3/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 4 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.      Zamieta návrh na zrušenie uznesenia č. 14 zo dňa 1.2.2021 o odvolaní hlavného kontrolóra obce.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 5/ J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 3/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb

ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 Oprava Uznesenia č. 4 zo dňa 03.05.2021 na základe uznesenia č. 2 zo dňa 7.6.2021 nasledovne:

 

 Schvaľuje zrušenie uznesenia č. 14 zo dňa 1.2.2021 o dovolaní hlavného kontrolóra obce.

ZA: 3/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb,

PROTI:  5/ J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek

ZDRŽAL: 0/ 1/ P. Straka

Uznesenie nebolo prijaté

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. S CH V A Ľ U J E

kúpu nehnuteľnosti podľa GP č. 88/2021 zo dňa 12.3.2021 vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, Geodetické práce, Jozef Brandys, Cyrila a Metoda 3296/6, Námestovo. Úradne overenou Správou katastra Námestovo pod č. 300/2021 zo dňa 18.3.2021, zodpovedajúcim novovytvoreným parcelám registra C-KN:

1688/52 TTP  o výmere  4 m2 z parcely C-KN 1688/18 TTP o výmere 445 m2, evidovaná na LV č. 2575 od predávajúceho Kubaľa Jaroslav, narodený 5.5.1965

1688/53 TTP  o výmere  3 m2 z parcely C-KN 1688/21 TTP o výmere 1915 m2, evidovaná na LV č. 4794 od predávajúcich  Triebeľ Peter r. Triebeľ, narodený 10.09.1968 a Janka Triebeľová r. Kosmeľová, narodená 26.02.1972

1688/54 TTP  o výmere  2 m2 z parcely C-KN 1688/24 TTP o výmere 1687 m2, evidovaná na LV č.  4805 od predávajúcej Pitáková Kristína r. Kosmeľová, narodená 14.6.1966

1688/55 TTP  o výmere  3 m2 z parcely C-KN 1688/27 TTP o výmere 950 m2, evidovaná na LV č. 4797 od predávajúceho Matejas Jozef r. Matejas, narodený 14.03.1958

1688/56 TTP  o výmere  3 m2 z parcely C-KN 1688/30 TTP o výmere 2434 m2, evidovaná na LV č. 4803 od predávajúcich Kapičák Juraj r. Kapičák, narodený 3.6.1984 a Oľga Kapičáková r. Rafajová, narodená 31.12.1989

1688/57 TTP  o výmere  1 m2 z parcely C-KN 1688/42 TTP o výmere 1300 m2, evidovaná na LV č. 4798 od predávajúceho Kapičák Jozef r. Kapičák, narodený 26.10.1982

1688/58 TTP  o výmere  2 m2 z parcely C-KN 1688/41 TTP o výmere 894 m2, evidovaná na LV č. 4860 od predávajúceho Rafaj Štefan r. Rafaj, narodený 1411.1985

1688/59 TTP  o výmere  2 m2 z parcely C-KN 1688/38 TTP o výmere 1300 m2, evidovaná na LV č. 4724 od predávajúcich Čiernik Richard r. Čiernik, narodený 14.11.1977 a Katarína Čierniková r. Kapičáková, narodená 01.05.1981

1688/60 TTP  o výmere  2 m2 z parcely C-KN 1688/37 TTP o výmere 893 m2, evidovaná na LV č. 3719 od predávajúcich Matejas Jozef r. Matejas, narodený 31.10.1979

1688/61 TTP  o výmere  2 m2 z parcely C-KN 1688/35 TTP o výmere 1300 m2, evidovaná na LV č. 4795  od predávajúceho Kapičák Dominik r. Kapičák, narodený 26.3.1986 a Zuzana Kapičáková r. Kondelová, narodená 26.03.1990

1722/131 TTP  o výmere  3 m2 z parcely C-KN 1722/95 TTP o výmere 906 m2, evidovaná na LV č. 4778  od predávajúcej Balková Johana r. Balková, narodená 9.6.1959

E-KN 6887/1 o výmere 1 508 m2, E-KN 6886/1 o výmere 1 197 m2, evidované na LV č. 4831 od predávajúcich :

1.      Kapičáková Terézia, r. Kosmeľová, nar. 20.03.1958 , podiel 397/3456

2.      Matejas Jozef, r. Matejas, nar. 31.10.1979, podiel 282/1728

3.      Kapičák Jozef, r. Kapičák, nar. 17.06.1955 a Terézia Kapičáková, r. Kosmeľová, nar. 20.03.1958, podiel 581/1728

4.      Kubaľa Filip, r. Kubaľa, nar. 27.05.1995, podiel 769/3456

5.      Smolárová Alena, r. Rafajová, nar. 01.11.1991, podiel 141/1728

6.      Rafaj Štefan, r. Rafaj, nar. 14.11.1985, podiel 141/1728

 

Kúpna cena za prevádzané nehnuteľnosti je 1€ pre každého predávajúceho.     

 

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 6 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

B/ S CH V A Ľ U J E

1.      kúpu nehnuteľnosti zapísané na LV č.  3707  k.ú. Mútne, pod A, parcely registra C-KN č. 1820/37 TTP o výmere 469 m2 pod  B 2 na meno Lukašáková Mária r. Obalová, narodená 06.02.1957 v 1/1-ine a to len tú časť, ktorá podľa GP č. 99/2021 zo dňa 22.3.2021 vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, Geodetické práce, Jozef Brandys, Cyrila a Metoda 3296/6, Námestovo úradne overenou Správou katastra Námestovo pod č. 344/2021 zo dňa 14.4.2021, zodpovedajúcej novovytvorenej parcele registra C-KN parc.č.  1820/90 TTP  o výmere  54 m2,  predmetom prevodu je 1/1 úč. k celku

 

ďalej

 

schvaľuje kúpu nehnuteľnosti zapísané na LV č.   5247  k.ú. Mútne, pod A, parcely registra C-KN č. 1820/66 TTP o výmere 1262 m2, pod B 1 na meno Kosmeľ Štefan r. Kosmeľ, narodený 26.05.1965,  v 1/1-ine a to len tú časť, ktorá podľa GP č. 99/2021 zo dňa 22.3.2021 vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, Geodetické práce, Jozef Brandys, Cyrila a Metoda 3296/6, Námestovo úradne overenou Správou katastra Námestovo pod č. 344/2021 zo dňa 14.4.2021, zodpovedajúcej novovytvorenej parcele registra C-KN parc.č.  1820/91 TTP  o výmere  56 m2,  predmetom prevodu je 1/1 úč. k celku            

 

ďalej

 

schvaľuje kúpu nehnuteľnosti zapísané na LV č.   689  k.u. Mútne, pod A, parcely registra C-KN č. 1820/69 TTP o výmere 314 m2, pod B 1 na meno Holubjak Anton, narodený 31.05.1963 a Božena Holubjaková r. Kosmelová, narodená 18.11.1963 v 1/1-ine a to len tú časť, ktorá podľa GP č. 99/2021 zo dňa 22.3.2021 vyhotoveného Ing. Petrom Nečasom, Geodetické práce, Jozef Brandys, Cyrila a Metoda 3296/6, Námestovo úradne overenou Správou katastra Námestovo pod č. 344/2021 zo dňa 14.4.2021, zodpovedajúcej novovytvorenej parcele registra C-KN parc.č.  1820/92 TTP  o výmere  3 m2,  predmetom prevodu je 1/1 úč. k celku      

 

Kúpna cena za prevádzané nehnuteľnosti je 1€ pre každého predávajúceho.     

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 7 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

B/ S CH V A Ľ U J E

kúpu parciel registra „C" evidované na katastrálnej mape:

1827/52 orná pôda  o výmere  10 m2, evidovaná na LV č. 5151 od predávajúcich

Veselovský Dominik r. Veselovský, 04.03.1986, Podiel: 1/3

Tisoň Ľudovít r. Tisoň, nar. 25.05.1954, Podiel: 1/15

Kudlová Helena r. Tisoňová, nar. 07.03.1962, Podiel: 1/15

Hutko Juraj r. Hutko, nar. 10.04.1989, Podiel: 1/15

Hutko Martin r. Hutko, nar. 17.09.1987, Podiel: 1/15

Hutko Tomáš r. Hutko, nar. 26.01.1995, Podiel: 1/15

Jaňák Jozef r. Jaňák, nar. 16.05.1991, Podiel: 1/16

Jaňák Jozef r. Jaňák, nar. 10.01.1957, Podiel 13/48

 

ďalej

1827/53 orná pôda  o výmere  41 m2, evidovaná na LV č. 5154 od predávajúcich

 

Veselovský Dominik r. Veselovský, 04.03.1986, Podiel: 1/3

Bielaková Margita r. Rypáková, nar. 03.06.1956, Podiel: 5/36

Bakošová Iveta r. Rypáková, nar. 12.05.1971, Podiel: 1/36

Vojtasová Helena r. Rypáková, nar. 06.04.1968, Podiel: 1/6

Tisoň Ľudovít r. Tisoň, nar. 25.05.1954, Podiel: 1/18

Kudlová Helena r. Tisoňová, nar. 07.03.1962, Podiel: 1/18

Hutko Juraj r. Hutko, nar. 10.04.1989, Podiel: 1/18

Hutko Martin r. Hutko, nar. 17.09.1987, Podiel: 1/18

Hutko Tomáš r. Hutko, nar. 26.01.1995, Podiel: 1/18

Jaňák Jozef r. Jaňák, nar. 16.05.1991, Podiel: 1/18

 

ďalej

1827/54 orná pôda  o výmere  40 m2, evidovaná na LV č. 5155 od predávajúcich

 

Hutko Juraj r. Hutko, nar. 10.04.1989, Podiel: 1/6

Tisoň Ľudovít r. Tisoň, nar. 25.05.1954, Podiel: 1/6

Kudlová Helena r. Tisoňová, nar. 07.03.1962, Podiel: 1/6

Hutko Martin r. Hutko, nar. 17.09.1987, Podiel: 1/6

Hutko Tomáš r. Hutko, nar. 26.01.1995, Podiel: 1/6

Jaňák Jozef r. Jaňák, nar. 16.05.1991, Podiel: 1/6

 

ďalej

 

1827/55 orná pôda  o výmere  70 m2, evidovaná na LV č. 5152 od predávajúcich

 

Tisoň Ľudovít r. Tisoň, nar. 25.05.1954, Podiel: 848

Kudlová Helena r. Tisoňová, nar. 07.03.1962, Podiel: 8/48

Hutko Marek r. Hutko, nar. 08.07.1983, Podiel: 3/48

Hutko Marián r. Hutko, nar. 24.05.1984, Podiel: 3/48

Kovalčíková Mária r. Hutková, nar. 15.03.1988, Podiel: 3/48

Hutko Juraj r. Hutko, nar. 10.04.1989, Podiel: 3/48

Jaňák Jozef r. Jaňák, nar. 10.01.1957, Podiel 4/48

Hutko Milan r. Hutko, nar. 01.03.1963, Podiel: 12/48

Jaňák Jozef r. Jaňák, nar. 16.05.1991, Podiel: 4/48

 

ďalej

1827/46 orná pôda  o výmere  66 m2 a 1827/47 orná pôda  o výmere  34 m2, evidované na LV č. 4853 od predávajúcich

 

MATUŠÁKOVÁ Zuzana r. Hutková, nar. 19.04.1972, Podiel: 4/16

LABDÍKOVÁ Mária r. Hutková, nar. 04.06.1960, Podiel: 4/16

RYPAKOVÁ Emília r. Hutková, nar. 27.11.1966, Podiel: 4/16

Hutko Marián r. Hutko, nar. 24.05.1984, Podiel: 1/16

Kovalčíková Mária r. Hutková, nar. 15.03.1988, Podiel: 1/16

Hutko Juraj r. Hutko, nar. 10.04.1989, Podiel: 1/16

Kapičáková Helena r. Bernaťáková, nar. 26.02.1958, Podiel: 1/16

 

 

kúpu parciel registra „E“ evidované na mape určeného operátu:

1522/1 ostatná plocha  o výmere  370 m2, evidovaná na LV č. 5153 od predávajúcich

 

Tisoň Ľudovít r. Tisoň, nar. 25.05.1954, Podiel: 10/48

Kudlová Helena r. Tisoňová, nar. 07.03.1962, Podiel: 10/48

RYPAKOVÁ Emília r. Hutková, nar. 27.11.1966, Podiel: 3/48

Brišáková Oľga r. Blahutová, nar. 05.08.1956,Podiel: 6/48

Veselovský Jozef r. Veselovský, nar. 14.12.1959, Podiel: 3/48

Bielaková Margita r. Rypáková, nar. 03.06.1956, Podiel: 5/288

Tomašáková Marta r. Rypáková, nar. 01.01.1967, Podiel: 1/288

Kšendzulák Karol r. Kšendzulák, nar. 13.06.1957, Podiel: 1/48

Vojtasová Helena r. Rypáková, nar. 06.04.1968, Podiel: 1/48

Jaňák Jozef r. Jaňák, nar. 10.01.1957, Podiel 5/48

Hutko Milan r. Hutko, nar. 01.03.1963, Podiel: 3/48

Jaňák Jozef r. Jaňák, nar. 16.05.1991, Podiel: 5/48

 

ďalej

1523 orná pôda  o výmere 102 m2, evidovaná na LV č. 2114 od predávajúcich

 

Tisoň Ľudovít r. Tisoň, nar. 25.05.1954, Podiel: 1/3

Kudlová Helena r. Tisoňová, nar. 07.03.1962, Podiel: 1/3

Jaňák Jozef r. Jaňák, nar. 10.01.1957, Podiel 1/3

 

Hlasovanie:

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

  

Uznesenie č. 8 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Navrhuje, aby OcÚ Mútne požiadal SPF o prevod vlastníctva parciel: C KN č. 1420/1, 1420/2, 1667/36, 1668/3, 1357,1359 do vlastníctva obce Mútne z SPF.

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 9 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje žiadosť p. Evy Bugajovej o vybudovanie verejného vodovodu a prístupovej komunikácie k parcele č.1819/3, za podmienky uloženia vecného bremena za účelom otáčania sa obecnej techniky a vývozu PDO, kým nebude vybudovaná cesta ďalej, prípadne zokruhovaná.

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 10 zo dňa 03.05.2021

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Berie na vedomie žiadosť p. Jozefa Olašáka.

2.      Odporúča príslušnej komisii v spolupráci s OcÚ túto žiadosť prerokovať so žiadateľom.

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 11 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Berie na vedomie žiadosť p. Milana Floreka, o riešenie situácie na parc. 4201.

2.      Odporúča príslušnej komisii v spolupráci s OcÚ prejednať túto žiadosť s dotknutými občanmi a žiadateľom.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

Uznesenie č. 12 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Berie na vedomie žiadosť poslanca A. Pjonteka o vysvetlenie žiadosti p. Miroslava Jozefiaka.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                              

 

                                                                                                        Marián Murín, v.r.

                                                                                                        Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 13 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje návrh A. Pjonteka, aby každé potrebné vyjadrenie obce k prevodu pozemkov a nehnuteľnosti od SPF a SR podliehalo schválením OZ.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 7/ J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 14 zo dňa 03.05.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Navrhuje aby OcÚ vypracoval predbežný návrh malých pozemkových úprav v lokalitách okolo cesty ZŠ – Agro, okolo cesty V. Sekula – Holubjak.

 

ZA: 7/ J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

  

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.