Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Zasadanie OZ číslo 11/2021 - opravené
Uznesenie č. 1 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Berie na vedomie prerokovanie protokolu kontroly NKÚ, prečítaním protokolu kontroly poslancom OZ. Do budúceho OZ predložiť stanovisko obce k protokolu a zároveň stanovisko hlavného kontrolóra.

 

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín,v.r.

                                                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Berie na vedomie monitorovaciu správu za I. polrok 2020. (v prílohe)

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

Uznesenie č. 3 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje zmenu  v návrhu rozpočte na rok 2021 a to:

Položky v rozpočte: Krížová cesta vo výške 30 000,- Eur

                                 Rozhľadňa vo výške 30 000,- Eur

                                 Rekonštrukcia domu smútku vo výške 20 000,- Eur

Presunúť na položku obecné prospešné stavby vo výške 80 000,- Eur.

Položky uvoľniť po schválení OZ.

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín,v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 4 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

1.   Schvaľuje programový rozpočet obce na rok 2021 s predloženou zmenou.

2.      Berie na vedomie rozpočet obce na rok 2022 a 2023.

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 1/A. Grzýb

ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín,v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje návrh Ing. A Kapičáka, aby financovanie z rozpočtu na športovú činnosť sa vyplácalo štvrťročne dopredu.

 

Hlasovanie za návrh Ing. A. Kapičáka:

 

ZA: 6/ A. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, J. Balek.

PROTI: 1/ A. Grzýb,

      ZDRŽAL:2/ Ing. J. Blažeňák, P. Straka.

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín,v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 6 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje  rozpočet ZŠ na rok 2021.

2.      Berie na vedomie rozpočet ZŠ na roky 2022 a 2023.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín,v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 7 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

2.      Schvaľuje návrh rozpočtu ŠJ na rok 2021.

3.      Berie na vedomie návrhy rozpočtu ŠJ na roky 2022 a 2023.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín,v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 8 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje návrh rozpočtu MŠ na rok 2021.

2.      Berie na vedomie návrhy rozpočtu MŠ na roky 2022 a 2023.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín,v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 9 zo dňa 01.02.2021

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje návrh rozpočtu ŠKD na rok 2021.

2.      Berie na vedomie návrhy rozpočtu ŠKD na roky 2022 a 2023.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín,v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. 10 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje návrh rozpočtu Obec Mútne - prevádzka na rok 2021.

2.      Berie na vedomie návrhy rozpočtu Obec Mútne - prevádzka na roky 2022 a 2023.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín,v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 11 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje prevod parcely C-KN č. 2159, E-KN č. 152/2, C-KN č. 1880/11, C-KN č. C-KN č. 1880/14 pod miestnu komunikáciu na obec Mútne v cene 1Euro – účastník,  náklady na prevod znáša kupujúci.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                        Marián Murín,v.r.

                                                                                                        Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 12 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje zmluvu so Stredoslovenská distribučná, a.s. o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s. na pozemku

Parc. KN-C č. 1640/29, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 272 m2, v rozsahu dielu č. 1 o výmere 1m2, 

Parc. KN-C č. 1640/32, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2, v rozsahu dielu č. 2 o výmere 2 m2,

Parc. KN-C č. 1646/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, v rozsahu dielu č. 4 o výmere 6 m2,

Parc. KN-C č. 1646/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, v rozsahu dielu č. 5 o výmere 6 m2,

Parc. KN-C č. 1646/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2,v rozsahu dielu č.6 o výmere 78 m2 ,

Parc. KN-C č. 1646/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 343 m2, v rozsahu dielu č. 3 o výmere 81 m2,

Vyznačenom GP č. 40971805-50/2018.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                      Marián Murín,v.r.

                                                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 13 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Ukladá: Komisii verejného poriadku prešetriť žiadosť p. Rudolfa Kapičáka a podať správu OZ o riešení sporu do budúceho OZ.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín,v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 14 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje návrh poslanca A. Pjonteka na odvolanie hlavného kontrolóra obce Ing. Ladislava Šeligu.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 5/ J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 3/ Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, A. Balek

ZDRŽAL: 1/ P. Straka

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 15 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Neschvaľuje návrh poslanca A. Pjonteka na zníženie platu starostu obce.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 2/ M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 5/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, P. Straka, Ing. A. Kapičák

ZDRŽAL: 2/ J. Balek, M. Krišš,

 

Uznesenie je prijaté.

 

                                                                                                       Marián Murín,v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 16 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje prevod parcely E-KN č. 6241/1 a C-KN č. 1816/79 pod miestnu komunikáciu  na obec Mútne  v cene 1Euro – účastník . Náklady na prevod znáša kupujúci.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 7/ J. Balek, A. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 2/ A. Grzýb, Ing. J. Blažeňák

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín,v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 17 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Berie na vedomie žiadosť p. Mariána Samuhela o násyp cesty k futbalovému  ihrisku v miestnej časti Duľov.

 

Hlasovanie:

 

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL:

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín,v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 18 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje  zámenu parciel podľa GP č. 75/2020 .(v prílohe)

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín,v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 19 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje prevod parcely C-KN č. 1822/44, C-KN č. 1822/58, C-KN č. 1822/59, C-KN č. 1822/60 a C-KN č. 1822/61 pod miestnu komunikáciu na obec Mútne v cene 1Euro – účastník .

2.      Schvaľuje výstavbu miestnej komunikácie za rodinný dom Jackulík Lukáš.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín,v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 20 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Berie na vedomie žiadosť o vrátenie parcely E-KN č. 7017/20.

2.      Navrhuje, aby obecný úrad zverejnil vypracoval a zverejnil zámer o odpredaji majetku na úradnej tabuli.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín,v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 21 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Ukladá:

Žiadosti, návrhy, vízie a projekty boli prejednané na komisiách, kde patria, až potom zaradiť do programu OZ. Návrhy, žiadosti, vízie a projekty, ktoré neboli prerokované na komisiách, vrátiť na prerokovanie, až potom predložiť na rokovanie OZ. Zasadnutia komisií oznámiť ostatným poslancom, ktorí nie sú členmi príslušnej komisie a chceli by sa zasadnutia  komisie zúčastniť.

Zodpovedný: obecný úrad

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                     

 

 

 

 

Uznesenie č. 22 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Navrhuje, aby Obecný úrad požiadal Agro Beňadovo o odpredaj parcely 6957/13 do vlastníctva obce Mútne.

Termín: priebežne

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 1/Grzýb

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín,v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 23 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Ukladá : Komisii výstavby, životného prostredia a pôdohospodárstva vytipovať a pripraviť návrhy na majetkové vysporiadanie pozemkov pod cestami, ktoré slúžia ako miestne komunikácie a nie sú majetkom obce, ako aj pozemkov priľahlých k týmto cestám.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 1/Grzýb

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín,v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 24 zo dňa 01.02.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Berie na vedomie vzdanie sa poslanca Jána Baleka v komisii oznámenia funkcií, zamestnanosti, činností a majetkových pomerov.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 9/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb,  Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín,v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 


 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.