Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Zasadanie OZ číslo 9/2020

 

Uznesenie č. 1 zo dňa 23.6.2020

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.        Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019.

2.        Schvaľuje záverečný účet obce za rok 2019 s výhradami.

 

Hlasovanie za schválenie záverečného účtu s výhradami:

 

ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

      ZDRŽAL: 0

 

 

                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 23.06.2020

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.                  Vydáva súhlasné záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie projektu kanalizácie „Mútne, Oravské Veselé – kanalizácia“

 

Hlasovanie:

 

ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 3 zo dňa 23.06.2020

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.                  Schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016

 

Hlasovanie za schválenie:

ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

 

                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie  č. 4 zo dňa 23.06.2020

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.        Zamieta žiadosť o verejné osvetlenie – Jaňák Jozef, Mútne 7.

 

Hlasovanie za zamietnutie žiadosti:

 

ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 23.06.2020

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.        Berie na vedomie žiadosť o vybudovanie k miestnej komunikácii – Dominik Ďurana.

2.        Berie na vedomie žiadosť Terézie Ganobjakovej o zámenu pozemkov.

 

 

 

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 6 zo dňa 23.06.2020

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.    Schvaľuje prevod pozemkov na obec pod MK a to:

 

 

Nehnuteľnosť zapísaná na LV 3666 v k.ú. Mútne, pozemok

KN-C p.č. 2144/3 o výmere 11m2 zastavaná plocha a nádvorie,

KN-C p.č. 2144/4 o výmere 1m2 zastavaná plocha a nádvorie,

pod B2 na meno Rafaj Štefan rod. Rafaj v podiele 1/1 – účasti,

 

Nehnuteľnosť zapísaná na LV 3632 v k.ú. Mútne, pozemok

KN-C p.č. 2144/2 o výmere 27m2 zastavaná plocha a nádvorie,

pod B1 na meno Briš Lukáš rod. Briš a Janka Brišová rod. Ivanová v podiele 1/1 – účasti,

 

Nehnuteľnosť zapísaná na LV 3896 v k.ú. Mútne, pozemok

KN-E p.č. 5680 o výmere 69m2 orná pôda,

KN-E p.č. 5682 o výmere 16m2 orná pôda,

pod B3 na meno Vnenková Margita rod. Vojtasová v podiele 1/1 – účasti,

 

Nehnuteľnosť zapísaná na LV 2492 v k.ú. Mútne, pozemok

KN-E p.č. 5681 o výmere 14m2 orná pôda,

pod B2 na meno Kosmeľ Jozef rod. Kosmeľ v podiele 1/1 – účasti,

 

Hlasovanie za schválenie prevodu pozemkov:

ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 7 zo dňa 23.06.2020

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

1.      Schvaľuje prevod pozemkov  pod MK v časti obce Dúľov od:

 

Jozefjaková Justína rod. Jozefjaková, nar. 09.11.1947, Mútne 159,

Majcherová Johana rod. Jurkuľáková, nar. 24.01.1950, Ľ. Štúra 734/39, Námestovo,

Babečková Janka rod. Michliková, nar. 01.10.1938, Mútne 585,

Ďurčák Jozef rod. Ďurčák, nar. 21.01.1957, Mútne 553,

Ďurčák Július rod. Ďurčák, nar. 08.12.1963, Mútne 582,

Majdová Angela rod. Mullerová, nar. 11.03.1970, Beňadovo 54,

Vlčáková Janka rod. Mullerová, nar. 15.12.1979, Novoť 250,

Michlik Jozef rod. Michlik, nar. 27.01.1963, Mútne 589,

Brodec Lukáš rod. Brodec, nar. 17.01.1991, Novoť 179,

 Brodecová Magdaléna rod. Durčáková, nar. 18.08.1990, Mútne 582,

Ďurčák Albín rod. Ďurčák, nar. 25.11.1953, Breza 4

 Brandys Daniel rod. Brandys, nar. 13.07.1988, Mútne 563

 Brandýsová Veronika rod. Vlčáková, nar. 25.03.1991, Novoť 283

 Ďurčák Tomáš rod. Ďurčák, nar. 26.08.1987, Mútne 723,

 Ďurčáková Katarína rod. Dullová, nar. 21.5.1988, Mútne 723,

 Majcher Róbert rod. Majcher, nar. 20.02.1972, Ľ. Štúra 734/39, Námestovo

 Durčák Adrián rod. Durčák, nar. 06.11.1996, Mútne 572,

 Kadučáková Adriana rod. Majcherová, nar. 28.01.1981, Ľ. Štúra 734/39, Námestovo,

 Hulejová Majcherová Jana rod. Majcherová, nar. 18.12.1982, Hlavná 122, Štefanov nad Oravou,

 Majcher Ondrej rod. Majcher, nar. 28.11.1950, Ľ. Štúra 734/39, Námestovo

 Ďurčák Július rod. Ďurčák, nar. 29.12.1988, Mútne 582,

 Ďurčáková Lucia rod. Rejdugová, nar. 15.12.1995, Mútne 582,

 

Parcely:

podľa GP č. 70/2019 zo dňa 21.03.2019 vyhotoveného Brandys, s.r.o., Cyrila a Metoda 329/6,  029 01 Námestovo, vyhotovil  Ing. Peter Nečas, úradne overený Okresným úradom Námestovo – katastrálnym odborom pod č. G1 254/2019 zo dňa 12.04.2019:

C-KN č. 1554/8 o výmere 76m2 zastavaná plocha a nádvorie.

C-KN č. 1560 o výmere 692m2 zastavaná plocha a nádvorie.

C-KN č. 2174/2 o výmere 403m2 zastavaná plocha a nádvorie.

C-KN č. 2174/3 o výmere 233m2 zastavaná plocha a nádvorie.

C-KN č. 2174/4 o výmere 801m2 zastavaná plocha a nádvorie,

C-KN č. 2174/6 o výmere 133m2 zastavaná plocha a nádvorie,

C-KN č. 1970/2 o výmere 37m2 trvalý trávny porast,

C-KN č. 1969/10 o výmere 160m2 trvalý trávny porast.

C-KN č. 2174/5 o výmere 112m2 zastavaná plocha a nádvorie,

C-KN č. 1983/45 o výmere 15m2 orná pôda,

C-KN č. 1969/11 o výmere 9m2 trvalý trávny porast,

C-KN č. 1984/20 o výmere 139m2 trvalý trávny porast.

C-KN č. 1480/4 o výmere 9m2 zastavaná plocha a nádvorie.

C-KN č. 1983/42 o výmere 58m2 orná pôda.

C-KN č. 1983/43 o výmere 50m2 orná pôda.

C-KN č. 1983/44 o výmere 56m2 orná pôda.

C-KN č. 1983/35 o výmere 27m2 orná pôda.

C-KN č. 1983/34 o výmere 21m2 orná pôda.

C-KN č. 1480/8 o výmere 6m2 zastavaná plocha a nádvorie.

C-KN č. 1484/5 o výmere 25m2 trvalý trávny porast.

C-KN č. 1984/16 o výmere 4m2 trvalý trávny porast.

C-KN č. 1984/21 o výmere 16m2 ostatná plocha,

C-KN č. 1984/21 o výmere 16m2 ostatná plocha.

C-KN č. 1984/22 o výmere 10m2 trvalý trávny porast.

 

Hlasovanie za schválenie prevodu pozemkov:

ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 8 zo dňa 23.06.2020

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.      Schvaľuje kúpu pozemkov  na rozšírenie cintorína:

 

Nehnuteľnosť zapísaná na LV 3451 v k.ú. Mútne, pozemok

KN-E p.č. 1117/2  o výmere 1 153m2 orná pôda,

pod B1 na meno Kšenzulák Pavol rod. Kšenzulák, Mútne 669 v podiele 1/4 – účasti,

pod B3 na meno Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mútne, č. 186 v podiele 30/60 – účasti,

pod B4 na meno Jurčák Tibor rod. Jurčák, Mútne č. 631 v podiele 1/4 – účasti,

 

 

Nehnuteľnosť zapísaná na LV 2029 v k.ú. Mútne, pozemok

KN-E p.č. 1090/1  o výmere 2613m2 orná pôda,

pod B6 na meno Hutko Serafín, Mútne 397 v podiele 30/360 – účasti,

pod B24 na meno Hutko Serafín, Mútne 397 v podiele 9/360 – účasti,

 

 

Hlasovanie za schválenie: kúpu pozemkov v cene 20€/m2. Náklady na prevod hradí kupujúci – obec.

 

ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

      ZDRŽAL: 0

 

 

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

Uznesenie č. 9 zo dňa 23.06.2020

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje nákup kosačky do 2 500 Eur.

 

Hlasovanie za nákup:

ZA: 8/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.