Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Zasadanie OZ číslo 10/2020

 

Uznesenie č. 10/2020 zo dňa 19.10.2020

Obecné zastupiteľstvo Mútne uznesením č. 10/2020 berie na vedomie Stanovisko Hlavného kontrolóra Obce Mútne k dodržaniu podmienok pre prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 67 325 Eur na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

 

Hlasovanie:

Počet poslancov OZ: 9

Počet prítomných poslancov na OZ:9

ZA: 9 / A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0 NEHLASOVAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

 

Uznesenie č. 11/2020 zo dňa 19.10.2020

Obecné zastupiteľstvo Mútne uznesením č. 11/2020

 

a/S c h v a ľ u j e: prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky pre Obec Mútne vo výške 67 325 Eur  na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020,

 

b/S p l n o m o c ň u j e: starostu obce Mútne k podpisu zmluvy o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom financií a Obcou Mútne a dokumentov potrebných k čerpaniu návratnej finančnej výpomoci.

 

Odôvodnenie: Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 494/2020 zo dňa 12.8.2020 bol prijatý návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. V roku 2020 zásadným spôsobom negatívne ovplyvnila hospodárenie a celkovú finančnú situáciu územnej samosprávy pandémia spôsobená ochorením COVID-19 (ďalej len „pandémia“), a to predovšetkým znížením príjmov zapríčinené výpadkom dane z príjmov fyzických osôb. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na rok 2020 predstavuje podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky za jún 2020   sumu 52 075 000 Eur. Pre Obec Mútne tento výpadok predstavuje 67 325 Eur. Bezúročná návratná finančná výpomoc určená na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností bude poskytnutá na základe žiadosti samosprávneho celku (obce) maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 (podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky z júna 2020) so sedemročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Dôvodom odkladu splátok ako aj ich rozloženie v čase je konsolidácia príjmov na výkon samosprávnych pôsobností negatívne ovplyvnených pandémiou. S cieľom podpory ekonomiky Slovenskej republiky významne negatívne ovplyvnenej pandémiou v roku 2020 sú prostriedky z návratnej finančnej výpomoci určené na krytie výdavkov na výkon samosprávnych pôsobností obce a vyššie územné celky povinné použiť do konca roka 2020. Prijaté prostriedky z návratných finančných výpomoci možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci je podmienené finančnou disciplínou subjektu územnej samosprávy, a preto nemôže byť poskytnutá subjektu územnej samosprávy, ktorý je v ozdravnom režime, nútenej správe alebo nespĺňa podmienku dodržania limitu dlhu a dlhovej služby. Poskytnutím bezúročnej návratnej finančnej výpomoci s odkladom splácania istiny dochádza k poskytnutiu výhody, ktorá by mohla viesť k narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi, a preto môžu obce a vyššie územné celky použiť návratnú finančnú výpomoc len na financovanie výkonu samosprávnych pôsobností a na účely, ktoré spĺňajú tieto podmienky a) financovanie činnosti/projektu nehospodárskeho charakteru, b) prípadne o sprievodné hospodárske činnosti (stanovenie základných pravidiel k prístupu definovania doplnkového využívania infraštruktúry vychádza z ods. 207 Oznámenia Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v odseku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2016/C 262/01)), c) financovanie činnosti/projektu lokálneho charakteru, v prípade ktorého nehrozí (ani potenciálne) narušenie hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi. Odpustenie sumy splátok poskytnutej návratnej finančnej výpomoci, ktorým dochádza k zníženiu štátnych finančných aktív, je možné len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Sumarizácia základných podmienok návratnej finančnej výpomoci:

Veriteľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Dlžník: Obec Mútne Objem: 67 325 Eur Účel: Financovanie výkonu samosprávnych pôsobností Obce Mútne Čerpanie: 2020

Splatnosť: 2027 Splácanie: rovnomerné ročné splátky počnúc rokom 2024, posledná splátka v r. 2027 Úroková sadzba. 0 % (bezúročná) Zabezpečenie: bez zabezpečenia

 

Plnenie podmienok poskytnutia návratnej finančnej výpomoci:

Návratnú finančnú výpomoc v zmysle schváleného Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2020 zo dňa 12.8.2020 môže obec prijať, len ak a) celková suma dlhu samosprávneho celku – obce, neprekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov v príslušnom rozpočtovom roku neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku samosprávnemu celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. Zároveň pre prijatie návratných zdrojov financovania musia byť dodržané podmienky § 17 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stav dlhu Mútne k 30.6.2020 je v celkovej výške 375 723,81 Eur. Bežné príjmy Obce Mútne k 31.12.2019 boli v objeme 2 281 426,51 Eur. Stav dlhu Obce Mútne v zmysle § 17 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. je 375 723,81 Eur a predstavuje 16,47 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

 

Hlasovanie:

Počet poslancov OZ: 9

Počet prítomných poslancov na OZ: 9

ZA: 9 / A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

NEHLASOVAL: 0 

Uznesenie je prijaté.

 

Uznesenie č. 12/2020 zo dňa 19.10.2020

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesením č. 12/2020 schvaľuje asfaltovanie cesty na Chlapský grúň.

 

Hlasovanie:

Počet poslancov OZ: 9

Počet prítomných poslancov na OZ: 9

ZA: 8 / A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák,  P. Straka.

PROTI: 1/ A. Pjontek

ZDRŽAL SA HLASOVANIA:

NEHLASOVAL: 0 

Uznesenie je prijaté.

 

 

 

 

 

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.