Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie číslo 7/2019

Uznesenie zo 7. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom,

konaného dňa 06.09.2019

Uznesenie číslo 7/2019

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

A/ Berie na vedomie

1.    Výber aktívnych a čestných hasičov bude schvaľovať starosta obce, veliteľ DHZ a predseda DHZ Mútne.

2.    Žiadosť nájomcov obecnej bytovky, Mútne 688 o odkúpenie bytov do osobného vlastníctva.

3.    Podanie návrhu Antona Pjonteka, s tým, že prerokovanie sa presúva na budúce OZ.

 

 

B/Schvaľuje

1.      VZN č. 03/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2.      VZN č. 04/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Mútne.

3.      VZN č. 05/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území obce Mútne.

4.      VZN č. 06/2019 o dani za ubytovanie na území obce Mútne.

5.      Prípravu odpredaja pozemku P. Veselovskému, Mútne 341 vo výmere 248 m2.

6.      Finančný príspevok ZŠ Mútne pre žiakov 3. ročníka na plavecký výcvik vo výške 15 € na 1 žiaka, spolu 735 €.

7.      Spolufinancovanie  projektu  MAS.

8.      Finančný príspevok na protidrogový vlak pre žiakov ZŠ, vo výške 20 Eur na jedného žiaka, spolu 740 €.

 

C/Ruší

1.      VZN č. 02/2016 o miestnej dani a miestnom poplatku.

 

 

 


Marián Murín  

Starosta obce

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.