Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie číslo 6/2019

 

U Z N E S E N I E

 


zo 6. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 02.07.2019Obecné zastupiteľstvo v MútnomA/ S CH V A Ľ U J E 


1. VZN č. 2/2019 o určení mesačného príspevku v materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou.

2. Úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu (príloha)

3. Zámenu parciel C-KN 2588/2 v ½-ine vo vlastníctve Obce Mútne za nehnuteľnosti C-KN 1822/34 a C-KN 1822/35 vo vlastníctve Veselovský Marián,, trvale bytom Mútne 277 a Veselovská Mária rod. Barteková, trvale bytom Mútne 351 pod miestnu komunikáciu. 


Hlasovanie: Prítomní 8 poslancov z 9

Za/8 (A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák,  A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, A. Pjontek, P. Straka)B/ U D E Ľ U J E


1. Poverenie starostovi obce na podpísanie zmluvy o úvere s VÚB bankou v zmysle predloženej ponuky a na podpísanie dohody o vyplňovacom práve   k blankozmenke uzavretej medzi dlžníkom a veriteľom, vo forme a s obsahom akceptovateľnými pre veriteľa.


 

                                                                          Marián Murín

                             starosta obce

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.