Štvrtok 20 Jan 2022
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenie číslo 5/2019

U Z N E S E N I E

 

z 5. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 25.05.2019

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/ B e r i e   n a  v e d o m i e

 1. Prípravu VZN o určení výšky mesačného príspevku materskej škole a v školských zariadeniach
 2. Informáciu o finančných nákladoch ŠJ a doplatkoch za obedy pre žiakov ZŠ
 3. Žiadosť Júliusa Ďurčáka o odpredaj pozemku

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Záverečný účet za rok 2018 bez výhrad.
 2. Preddavok za neodobraté obedy vo výške 10 € za polrok.
 3. Mesačný poplatok za dieťa v materskej škole 12 €.
 4. Mesačný poplatok za dieťa v školskom klube 12 €.
 5. Úpravu rozpočtu obce na rok 2019 podľa prílohy.
 6. Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2019 podľa prílohy.
 7. Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2019 podľa prílohy.
 8. Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2019 podľa prílohy.
 9. Úpravu rozpočtu ŠKD na rok 2019 podľa prílohy.
 10. Príspevok pre TJ Družstevník Mútne na športový deň vo výške 500,- Eur.
 11. Príspevok pre SZTŠ Dúľov vo výške 500,- Eur.
 12. Podpisovanie úhrady faktúr nad 5 000,- Eur starostom obce a dvoma poslancami.
 13. Preklenovací úver vo výške 150 000,-  na asfaltovanie miestnych komunikácií.
 14. Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia spevnených plôch a oplotenia pri Hasičskej zbrojnici Mútne“ z rozpočtu obce Mútne vo výške minimálne 5%.

 

C/ S ú h l a s í

1.   S podaním žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR, číslo výzvy VI. P HaZZ 2019 na rekonštrukciu budovy požiarnej zbrojnice obce.

 

 

D/ P o t v r dz u j e, že

 

1.   Na parcelách C-KN 2127/1, 2144/1, 2146/1, 214/8, 2149, 2155, 2164/1, 2164/2, 2165, 2168/5, 2168/6,2168/33 v katastrálnom území Mútne sú stavby- miestne komunikácie vybudované pred rokom 1991 a patria do vlastníctva obce Mútne.

 

 

 

 

            

                                                                                                       Marián Murín

 

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.