Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie číslo 4/2019

U Z N E S E N I E

 

z 4. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 05.04.2019

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B E R I E  N A  V E D O M I E

1.        Žiadosť ,Marián Veselovský s manželkou, o zriadenie vodovodnej prípojky k stavebnému pozemku

 

B/ S CH V A Ľ U J E

1.        Rozostavané stavby, ktoré podliehajú dani z nehnuteľnosti a ich vlastníci sú povinný platiť dane z nehnuteľnosti, ako keby mali platné stavebné povolenie podľa výmery pozemku na ktorom sa stavba nachádza.

 

2.        Vlastníci stavieb a budov bez kolaudačného rozhodnutia, ktorý užívajú stavbu na účel pre, ktorý bola stavba postavená je povinný platiť daň z nehnuteľnosti ako keby bola stavba skolaudovaná.

3.        Obec má pravo vyrubiť daň z nehnuteľnosti aj so spätnou platnosťou.

4.        Všeobecné záväzne nariadenie obce č. 01/2019 o určení školských obvodov základných škôl, miesta a času zápisu dieťaťa do základných škôl

5.        Príspevok pre ZŠ Mútne o na výmenný pobyt vo výške 200

6.        Príspevok pre Hokejový klub Mútne vo výške 1000€.

7.        Prevod parciel E-KN 6887/1 orná pôda o výmere 1508m2, E-KN 6886/1 ostatné plochy o výmere 1197m2, E-KN  6890 orná pôda o výmere 1172m2 do vlastníctva obce Mútne pod miestnu komunikáciu.

8.        Prípravu zámenných zmlúv a geometrických plánov v lokalite ihriska v Dúľove na zámenu adekvátnej časti bývalej „štreky“ – vo vlastníctve obce.

9.        Finančný príspevok pre rodinu Martina Jozefiaka vo výške 1000€

            

 

 

 

 

 

                                                                                                       Marián Murín

 

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.