Štvrtok 20 Jan 2022
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenie číslo 3/2019

U Z N E S E N I E

 

z 3. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 25.02.2019

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom schvaľuje :

 

 

 1. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom : ,,Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC221-2018-35, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce ;
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci ;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP, maximálne do 21 000 EUR, v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci ;
 4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.