Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie číslo 1/2018

U Z N E S E N I E

 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 03.12.2018

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B E R I E  N A  V E D O M I E

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

2. Vystúpenie novozvoleného starostu

3. Vymenovanie p. Antona Grzýba za zástupcu starostu obce

 

B/ K O N Š T A T U J E, Ž E

1. Novozvolený  starosta obce Marián Murín, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva v nasledovnom zložení, zložili zákonom predpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ).

 

1.      Anton Balek

2.      Ján Balek                                                    

3.      Ing. Jozef Blažeňák

4.      Anton Grzýb         

5.      Ing. Anton Kapičák                                   

6.      Marián Krišš                     

7.      Miloš Malák                                          

8.      Anton Pjontek  

9.      Pavol Straka

 

             

C/ P O V E R U J E

1.  P. Antona Grzýba, zástupcu starostu obce,  zvolávaním a vedením zasadnutí obecného  zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov .

 

D/ S C H V A Ľ U J E

1.   Sobášiacich – Mariána Murína, Antona Grzýba, Antona Pjonteka, Pavla Straku

2.   Zástupcov zriaďovateľa do Rady školy - Jána Baleka, Mgr. Andreja Barnáša, Antona  Grzýba, Pavla Straku

3.   Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

 

E/ ZRIAĎUJE

1.   Komisiu verejného poriadku, dopravy, športu, kultúry a školstva

2.   Komisiu finančnú, obchodnú a sociálnych vecí

3.   Komisiu na oznámenie funkcií, zamestnanosti, činností a majetkových pomerov

4.   Komisiu výstavby, životného prostredia a pôdohospodárstva

5.   Inventarizačnú komisiu

6.   Krízový štáb

 

 

 

F/ VOLÍ

 

1.   Predsedu komisie verejného poriadku, dopravy, športu, kultúry a školstva: p. Miloš Malák

     Členovia: Anton Balek, Ing. Anton Kapičák, Marián Krišš, Anton Pjontek

 

2.   Predsedu komisie finančnej, obchodnej a sociálne veci: p. Anton Grzýb

Členovia: Ing. Jozef Blažeňák, Ing. Anton Kapičák, Pavol Straka, Martina Bjaloňová,  Viera Boleková

 

3.   Predsedu komisie na oznámenie funkcií, zamestnanosti, činností a majetkových pomerov: Ing. Jozef Blažeňák

    Členovia: Ján Balek, Pavol Straka

 

4.   Predsedu komisie výstavby , životného prostredia a pôdohospodárstva: Ján Balek

     Členovia: Ing. Jozef Blažeňák, Ing. Ján Bugaj, Anton Grzýb, Pavol Straka

 

5.   Predsedu inventarizačnej komisie: Anton Grzýb

     Členovia: Ján Balek, Ing. Ján Bugaj, Marián Krišš

 

6.   Predsedu krízového štábu: Marián Murín

     Členovia: Ján Balek, Ing. Ján Bugaj, Pavol Straka

 

 

 

G. U R Č U J E

 

Plat starostu obce v zmysle Zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o platovom postavení a platových pomeroch starostu obcí a primátorov miest podľa §4 odst. 2 cit. zákona so zvýšením o 30%.

Toto rozhodnutie sa vzťahuje aj na plat starostu stanovený  Zákonom č. 320/2018 Z.z.,               ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o platovom postavení a platových pomeroch starostu obcí a primátorov miest, ktorý nadobudol účinnosť 01.12.2018.

 

 

 

 

 

                                                                                                 Marián Murín

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.