Streda 02 Dec 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie číslo 23/2018

U z n e s e n i e

Zo 23. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 17.09.2018

Uznesenie číslo 23/2018

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

A/  B e r i e   n a   v e d o m i e     
          1.   Žiadosť SZTŠ Mútne – Duľov o poskytnutie finančného príspevku.

          2.  Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu

3.  Žiadosť  Petra Briša, Mútne 279 a Jany  Brišovej, Mútne 609,          

     o zriadenie vodovodnej prípojky k stavebnému pozemku.

4.  Žiadosť Ľubomíra Kozaňáka, Mútne 678, o doplnenie verejného   

     osvetlenia.

B/  S ch v a ľ u j e

          1.  Úpravu  rozpočtu obce  -  rozpočtové opatrenie č.3

          2.  Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2018.
          3.  Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2018.
          4.  Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2018.
          5.  Rozpočet  pre školský klub na rok 2018.

          6.  Príspevok na plavecký výcvik žiakov  3. ročníka ZŠ vo výške 720 €.

7.  Prevod pozemkov MK popod Bartka podľa geometrického plánu     

     č.22/2018.

C/  U k l a d á

1.  Komisii výstavby a verejného poriadku riešiť žiadosť p. Antona    

     Vnenka.
2.  Komisii výstavby a verejného poriadku riešiť žiadosť p. Jána Kosmeľa.
3.  Komisii výstavby a verejného poriadku riešiť žiadosť p. Heleny     

Kubaľovej.
4. Komisii výstavby, životného prostredia, pôdohospodárstva a dopravy   

    prejednať požiadavku p. Rudolfa Majdu.

 

 

          Marián Murín
                       starosta obce

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.