Piatok 04 Dec 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie číslo 21/2018

U z n e s e n i e

Z  21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 11.05.2018

 

Uznesenie číslo 21/2018

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  Berie  na  vedomie

1.     Vyjadrenie hlavného kontrolóra obce Ing. Ladislava Šeligu k záverečnému účtu obce za rok 2017

B/ Schvaľuje

1.    Záverečný účet obce Mútne a rozpočtové hospodárenie za rok  2017 bez výhrad.

2.    Dodatok č. 8 VZN č. 11/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mútne.

3.    Úpravu rozpočtu  obce Mútne– Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2018

4.    Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2018

5.    Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2018

6.    Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2018

7.    Príspevok z rozpočtu obce p. Antonovi Kapičákovi vo výške 1 000,- Eur, p. Mariánovi Krišovi vo výške 500,- Eur, p. Jánovi Bjaloňovi vo výške 500,- Eur, p. Zdenkovi Rypákovi vo výške 250,- Eur, p. Mariánovi Kasanovi vo výške 250,- Eur.

8.    Schvaľuje miesto trhového predaja –parkovisko na Partizánskej ulici na skúšobnú dobu do 30.06.2018.

9.    Prísediacu na Okresnom súde v Námestove p. Vieru Bolekovú, Mútne 204

10. Prevod pozemkov pod miestnu komunikáciu evidovaných na LV č.2381v k.ú. Mútne, Cena 1 EURO (slovom jedno euro) pre každého účastníka, náklady na prevod znáša kupujúci:

Parcela C-KN č. 1722/71, TTP o výmere 861 m2  - 30/35

Parcela C-KN č. 1722/72, TTP o výmere 134 m2- 30/35

Parcela C-KN č. 1722/73, TTP o výmere 1109 m2 – 30/35

Parcela C-KN č. 1722/74, TTP o výmere 2 m2 - 30/35

Parcela C-KN č. 1722/75, TTP o výmere 1m2  -30/35

Parcela C-KN č. 2586/1, orná pôda o výmere 27 m2 - 30/35

           Parcela C-KN č. 2586/2, orná pôda o výmere 5m2- 30/35

           Parcela C-KN č. 2586/3, orná pôda o výmere 13 m2 -30/35

           Parcela C-KN č. 2586/4, orná pôda o výmere 110 m2 -30/35

           Parcela E-KN č. 5250, TTP o výmere 1070 m2 - 30/35

 

11. Prevod pozemkov pod miestnu komunikáciu evidovaných na LV 2575, parcela E-KN č. 6891/1 v k.ú. Mútne,  a to len novovznikajúce parcely podľa GP č. 56/2018.Cena 1 EURO (slovom jedno euro) pre každého účastníka, náklady na prevod znáša kupujúci:

Parcela C-KN č. 1688/6, TTP o výmere 3 720m2

            Parcela C-KN č. 1688/7, TTP o výmere 231 m2

           

12. Prevod pozemkov pod miestnu komunikáciu evidovaných na LV 4481, parcela E-KN č. 6891/2, k.ú. Mútne a to len novovznikajúce parcely podľa GP č. 56/2018.  Cena 1 EURO (slovom jedno euro) pre každého účastníka, náklady na prevod znáša kupujúci.

Parcela C-KN č. 1722/102, TTP o výmere 975 m2

Parcela C-KN č. 1722/103, TTP o výmere 157 m2

 

 

13. Prevod pozemkov pod miestnu komunikáciu evidovaných na LV 2574, parcela E-KN č. 6887/1, k.ú. Mútne a to len novovznikajúce parcely podľa GP č. 61/2018.  Cena 1 EURO (slovom jedno euro) pre každého účastníka, náklady na prevod znáša kupujúci.

Parcela C-KN č. 1688/32, orná pôda o výmere 194 m2.

 

14.  Prevod pozemkov pod miestnu komunikáciu evidovaných na LV 4335, parcela E-KN č. 6890, k.ú. Mútne a to len novovznikajúce parcely podľa GP č. 61/2018.  Cena 1 EURO (slovom jedno euro) pre každého účastníka, náklady na prevod znáša kupujúci.

Parcela C-KN č. 1722/110, orná pôda o výmere 1 173 m2.

 

15. Mimoriadnu splátku na telocvičňu vo výške 50 000,- Eur.

 

 

 

 

 

                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.