Štvrtok 22 Okt 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie číslo 20/2018

U z n e s e n i e

Z  20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 23.02.2018

 

Uznesenie číslo 20/2018

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  Berie  na  vedomie

1.    Informáciu o stave zberu a odvozu komunálneho odpadu a návrhy na zmeny VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.

 

B/ Schvaľuje

1.     VZN č. 1/2018 o zriadení  školského klubu pri Základnej škole s materskou školou Mútne č. 224.

 

2.     Žiadosť o navýšení finančných prostriedkov pre MŠ na mzdu asistentky učiteľky v MŠ.

3.     Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie 2 ks stolnotenisových stolov pre Stolnotenisový klub Mútne.

4.     Finančný príspevok z rozpočtu obce vo výške 300,- Eur na odmenu pre futbalového trénera mužov p. Mariána Kasana, Vavrečka.

5.     Finančný príspevok z rozpočtu obce vo výške 100,- Eur  na odmenu pre p. Zdenka Rypáka, Mútne.

6.     Finančný príspevok vo výške 500,- Eur z rozpočtu obce pre hokejový klub Mútne.

7.     Príspevok pre žiakov ZŠ na výmenný pobyt do Braníc v Poľsku vo výške 200,-  Eur.

 

C/ Ukladá

1.    Obecnému úradu vyriešiť bezpečnosť križovatky v Duľove smer Novoť vrátane umiestnenia autobusovej zastávky.

 

D/ Doporučuje

1.    Prejednať na budúcom OZ odmeny trénerov florbalu a futbalu.

 

E/ Udeľuje

1.     Splnomocnenie pre starostu obce Mariána Murína na jednanie o odkúpení technológie kotolne v Základnej škole Mútne od združenia Biomasa .

 

2.     Splnomocnenie pre starostu obce Mariána Murína pre nariadenie hĺbkového auditu spoločnosti Biomasa, s tým, že audit bude hradiť Obec Mútne.

 

 


                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.