Piatok 04 Dec 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie číslo 18/2017

U z n e s e n i e

Z  18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 10.11.2017

 

Uznesenie číslo 18/2017

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  Berie  na  vedomie

1.   Žiadosť p. Antona Vnenka, Mútne 803

2.   Poďakovanie riaditeľky ZŠ s MŠ a zástupkyne pre MŠ pracovníkom obecnej prevádzky za opravu a údržbu budovy MŠ.

 

B/ Schvaľuje

1.   Úpravu rozpočtu obce podľa predloženého rozpočtového opatrenia č. 4

2.   Úpravu rozpočtu ZŠ podľa predloženého návrhu

3.   Úpravu rozpočtu MŠ podľa predloženého návrhu

4.   Úpravu rozpočtu ŠJ podľa predloženého návrhu

5.   Úpravu príspevku pre novonarodené deti od 1.1.2018 a to:

Príspevok 200 €  s podmienkou, že dieťa je po narodení prihlásené na trvalý pobyt v obci Mútne a obidvaja rodičia majú v čase narodenia dieťaťa trvalý pobyt v obci Mútne z toho jeden z rodičov má trvalý pobyt v obci minimálne 2 roky,

Príspevok 100 € s podmienkou, že dieťa je po narodení prihlásené na trvalý pobyt v obci Mútne a jeden z rodičov v čase narodenia dieťaťa má trvalý pobyt v obci Mútne minimálne 2 roky.

 

C/ Volí

1.   Hlavného kontrolóra obce Mútne Ing. Ladislava Šeligu

 

D/ Ukladá

1.   Zabezpečiť dopravné značenie značenie zákaz státia a zákaz zastavenia na miestnych komunikáciách.

                                                                                                      Z: Obecný úrad

2.   Riešiť parkovanie autobusov p. Šurin, p. Rončák, p. Kosmeľ                                                                    

                                                                                                     Z: Obecný úrad

3.   Riešiť stromy pri dolnom cintoríne s majiteľom – problém spadnutia stromov na pomníky.

                                                                                                     Z: Obecný úrad

4.   Doriešiť žiadosť p. Antona Vnenka, Mútne 803

                                                                                           Z: Komisia výstavby,

životného  prostredia,

pôdohospodárstva a dopravy

5.   Riešiť možnosť parkovacích miest pri kostole.

                                                                                                   Z: Obecný úrad

 

 

 

                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.