Štvrtok 22 Okt 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie číslo 15/2017


U z n e s e n i e
Z  15. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 24.07.2017

Uznesenie číslo 15/2017

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

A/ Schvaľuje

1. Spolufinancovanie projektu: „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v rámci výzvy s kódom                  OPKZP-PO1- SC111-2017- 23“ 

vo výške 5 %, maximálne 10 000€.


2. Predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v obci Mútne", realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

-  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

-  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j. maximálne 5180,85 EUR;

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.


                                                                                                                                                                         Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.