Piatok 04 Dec 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenie číslo 14/2017

U z n e s e n i e

Zo  14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 26.05.2017

 

Uznesenie číslo 14/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 1. Žiadosť o odpredaj pozemku  p. Samuhel Marián, Mútne 721
 2. Žiadosť o odpredaj pozemku  p. Samuhel Jozef, Mútne 579

 

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Odkúpenie pozemkov na parcelách C-KN č. 776/1, č. 776/2, č. 777 o celkovej výmere 709m2, evidované na liste vlastníctva č. 4334 v k.ú. Mútne a odkúpenie rodinného domu, so súpisným číslom 339, evidovaný na liste vlastníctva č. 678, nachádzajúci sa na parcele C-KN 776/2 v k.ú. Mútne od Vojtasa Tomáša, nar. 5.1.1986, bytom Mútne 509 v cene 14 500,- EUR. Náklady na prevod znáša obec.

Prítomných 6 poslancov z celkového počtu 9.

Hlasovanie za kúpu pozemku v cene 14500 € (štrnášťtisícpäťsto euro):

Prítomní 6 poslancov z 9

ZA: 6/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p., p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka, p. J. Jakubják  – poslanci OZ.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 1. Odkúpenie pozemkov s vybudovanou komunikáciou na parcelách C-KN č. 1681/10, č. 1681/11,č. 1681/12, č. 1681/15 č. 1681/3 č. 1681/4 o celkovej výmere 657m2, v k.ú. Mútne od Vojtasa Tomáša, nar. 5.1.1986, bytom Mútne 509 v cene 7 000,- EUR. Náklady na prevod znáša obec.

Hlasovanie za kúpu pozemku v cene 7000 € (sedemtisíc euro):

Prítomní 6 poslancov z 9

ZA: 6/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p., p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka, p. J. Jakubják  – poslanci OZ.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

 1. Záverečný účet obce Mútne  a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 bez výhrad
 2. Úpravu rozpočtu na rok 2017 pre ŠJ
 3. Úpravu rozpočtu na rok 2017 pre MŠ
 4. Úpravu rozpočtu na rok  2017 pre ZŠ
 5. Úpravu rozpočtu obce na rok 2017
 6. Zadanie, na zmenu územného plánu obce Mútne

 

 

 

C/ U k l a d á

 

1.   Komisií výstavby prerokovanie žiadosti o stanovenie ceny za odpredaj obecného pozemku pre žiadateľov Samuhel Mariána a Samuhel Jozef.

2.   Obecnému úradu zvolať do 10.06.2017 komisiu výstavby a komisiu verejného poriadku vo veci žiadosti Ľudovita Babečku, Mútne 115.

 

 

 

 

 

                                                                                      Marián Murín

                                                                                      Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.