Streda 02 Dec 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenie č. 13/2017

U z n e s e n i e

Z  13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 17.03.2017

 

Uznesenie číslo 13/2017

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 1. Žiadosť p. Miroslava Dzureka, Mútne 92 o doplnenie obecného rozhlasu.
 2. Žiadosť p. Ján Babečka, Mútne Duľov 574 a p. Rafael Durčák, Mútne Duľov 572 o skvalitnenie prístupovej cesty.

 

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Finančný príspevok na rekonštrukciu strechy kostola vo výške 10 000,- EUR.
 2. Zakúpenie troch zvonov – kostol, zvonica na dolnom cintoríne, zvonica na hornom cintoríne.
 3. Úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1/2017
 4. Úpravu rozpočtu na rok 2017 pre ŠJ
 5. Úpravu rozpočtu na rok 2017 pre MŠ
 6. Úpravu rozpočtu na rok  2017 pre ZŠ
 7. Dodatok č. 7 VZN obce Mútne č. 11/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mútne.
 8. Príspevok 2 250 EUR na výmenný pobyt žiakov a učiteľov ZŠ Mútne do Číny.
 9. Prevod parcely C-KN č.2143/22 o výmere 102 m2 do vlastníctva obce Mútne pod miestnu komunikáciu. Cena 1 EURO (slovom jedno euro). Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.
 10. Prevod parcely C-KN č. 1820/58 o výmere 161 m2 do vlastníctva obce Mútne pod miestnu komunikáciu. Cena 1 EURO (slovom jedno euro). Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.
 11. Prevod parciel podľa GP č. 258/2015 do vlastníctva obce Mútne pod miestnu komunikáciu. Cena 1 EURO (slovom jedno euro) pre každého účastníka, a to:

parcela C-KN č. 1128/7 o výmere 21 m2, parc. C-KN č. 1128/8 o výmere 16 m2, parc. C-KN č. 1129/4 o výmere 39 m2, parc. C-KN č. 1130/4 o výmere 28 m2, parc. C-KN 1131/3 o výmere 56 m2, parc. C-KN č. 1131/4 o výmere 136 m2, parc. C-KN č. 1132/4 o výmere 69 m2, parc. C-KN č. 1132/5 o výmere 11 m2, parc. C-KN č. 1133/2 o výmere 205 m2, parc. C-KN č. 1133/3 o výmere 192 m2, parc. C-KN č. 1133/4 o výmere 71 m2, parc. C-KN č. 1816/62 o výmere 18 m2, parc. C-KN č. 1816/80 o výmere 122 m2.

 1. Prenájom pozemku pod Zberný dvor, parc. C-KN č. 2041/3 o výmere 378 m2, parc. C-KN č. 2030/70 o výmere 219 m2, parc. C-KN č. 2030/103 o výmere 25 m2. Cena nájmu 1 EURO ročne na základe nájomnej zmluvy.

13. Predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v obci Mútne", realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;

-  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

-  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j. maximálne 4 980,91 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

 1. Prenájom parc. C-KN č. 560/1 pre Slovenský zväz ľadového hokeja za účelom výstavby športovej haly s ľadovou plochou.

 

C/ Z a m i e t a

 

1.   Žiadosť p. Paulíny Olašákovej, Mútne 545 o prejednanie poplatku za hrobové miesto.

 

 

 

 

 

                                                                                      Marián Murín

                                                                                      Starosta obce

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.