Sobota 20 Okt 2018
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 

OBEC MÚTNE 

zastúpená starostom obce

podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 

Základnej školy s materskou školou , Mútne 224

 

r Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 

R Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

R Dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov

R Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

R Občianska a morálna bezúhonnosť

R Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

R Znalosť práce s PC

R Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

R Zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.

R Znalosť školskej legislatívy

r Zoznam požadovaných dokladov

 

R Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

R overené kópie dokladov o vzdelaní

R doklad o dĺžke odbornej praxe

R štruktúrovaný profesijný životopis

R písomný návrh koncepcie rozvoja školy

R výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

R súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
§ 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

r Prihlášku do výberového konania, spolu s požadovanými dokladmi, doručte

do  03. mája 2017 do 15.30 h. na adresu:

Obec Mútne, 029 63 Mútne 194.

Obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ s MŠ – neotvárať

Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.

Ďalšie informácie:

Obec Mútne, 029 63 Mútne 194, ( 043/5597320

V Mútnom dňa 03. apríla 2017

                                                                                                                    

   Marián Murín

                                                                                                                                                              starosta obce 

 

Hlavné menu

Návštevnosť


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.