Streda 02 Dec 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenie č. 12/2016

U z n e s e n i e

Z  12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa

21.12.2016

 

Uznesenie číslo 12/2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

1.                     Predpoklad programového rozpočtu obce na rok 2018 a 2019

2.                     Predpoklad programového rozpočtu ZŠ na rok 2018 a 2019

3.                     Predpoklad programového rozpočtu MŠ na rok 2018 a 2019

4.                     Predpoklad programového rozpočtu ŠJ na rok 2018 a 2019

5.                     Predpoklad rozpočtu Obec Mútne – prevádzka na rok 2018 a 2019

6.                     Žiadosť SZTŠ Dúľov o poskytnutie príspevku

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Návrh programového rozpočtu obce na rok 2017
 2. Návrh programového rozpočtu ZŠ na rok 2017
 3. Návrh programového rozpočtu MŠ na rok 2017
 4. Návrh programového rozpočtu ŠJ na rok 2017
 5. Návrh rozpočtu Obec Mútne – prevádzka na rok 2017
 6. Rozpočtové opatrenie č. 2016/5 obec Mútne
 7. Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2016
 8. Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2016
 9. Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2016
 10. Zmluvu o partnerskej spolupráci medzi obcou Mútne a dedinou Varzaľ v Rumunskej republike
 11. Pridelenie rezidentného parkovacieho miesta pred bytovým domom č. 688  o výmere 15 m2 za cenu 3 € mesačne pre p. Jána Juščáka.
 12. Prevod vlastníckych práv na obec pod miestnu komunikáciu podľa GP č. 37/2016

parc. C-KN č.1902/37 o výmere 10 m2, parc. C-KN č. 1902/38 o výmere 28 m2, parc. C-KN č. 1902/39 o výmere 107 m2, parc. C-KN č. 1905/55 o výmere 111 m2, parc. C-KN č.  1902/56 o výmere 56m2, parc. C-KN č. 1902/57 o výmere 4 m2, parc. C-KN č. 1902/60 o výmere 129m2, parc. C-KN č. 1902/61 o výmere 70 m2, parc. C-KN č. 1902/62 o výmere 30 m2, parc. C-KN č. 1902/63 o výmere 118 m2, parc. C-KN č. 1902/64 o výmere 5 m2, parc. C-KN č. 1902/65 o výmere 44 m2, parc. C-KN č. 1902/66 o výmere 432 m2, parc. C-KN č. 1925/2 o výmere 4 m2, parc. C-KN č. 2153/3 o výmere 38 m2. Cena 1 € pre účastníka. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša obec.

 1. Prevod vlastníckych práv na obec pod miestnu komunikáciu, parc. E- KN č. 1470/2 o výmere 329 m2, parcela E-KN č. 1470/3 o výmere 9 m2, parc. E-KN č. 1465/5 o výmere 67 m2, parc. E-KN č. 1464 o výmere 41m2. Cena 1€ pre účastníka. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša obec.
 2. Prevod vlastníckych práv na obec pod miestnu komunikáciu parc. E-KN č. 578/2 o výmere 42 m2, parc. E-KN č. 583/3 o výmere 32 m2, E- KN č.  562/2 o výmere 18 m2, parc. E-KN č. 563/3 o výmere 42 m2, parc. E-KN č. 579/2 o výmere 34 m2, parc. E-KN č. 581/2 o výmere 5 m2, parc. E-KN č. 689/2 o výmere 39 m2 , parc. E-KN č. 653/6 o výmere 11 m2, parc. E-KN č.580/2 o výmere 3 m2 . Cena 1€ pre účastníka. Náklady na prevod nehnuteľnosti znáša obec.
 3. Prevod vlastníckych práv na obec pod miestnu komunikáciu parc. C-KN č. 1820/24 o výmere 74 m2, parc. C-KN č. 1820/10 o výmere 177 m2, parc. E-KN č. 6047 o výmere 31 m2, E-KN č. 6048/2 o výmere 140 m2. Cena 1€ pre účastníka. Náklady na prevod nehnuteľností znáša obec.
 4. VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

 

C/ Z a m i e t a

 

1.     Žiadosť o súhlas k výstavbe dielne k spracovaniu dreva z dôvodu, že umiestnenie dielne je v rozpore so schváleným územným plánom.

 

D/ R u š í

 

1.   VZN č. 13/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

 

 

 

 

 

                       

                                                                                                            Marián Murín

                                                                                                            Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.