Streda 02 Dec 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie č. 11/2016

U z n e s e n i e

Z  11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa

28.11.2016

 

Uznesenie číslo 11/2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

1.     Ústna žiadosť p. Marcela Rypáka

2.     Návrh VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

3.     Sťažnosť p. Jána Kosmeľa, Mútne 83

4.     Žiadosť DHZo Mútne o zabezpečenie hasičskej techniky

 

B/ S ch v a ľ u j e

  1. Žiadosť o vydanie kladného stanoviska k výstavbe optickej siete v obci Mútne – firma Oranet, s.r.o. Novoť
  2. Predaj parcely E-KN č. 7014/3 o výmere 198 m2  v zmysle GP č. 307/2016.

Cena 1 €. (slovom 1 euro).

Predaj pozemku bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj pozemku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa a zároveň je priľahlým pozemkom.

Prítomných 8 poslancov z celkového počtu 9.

Hlasovanie za odpredaj pozemku v cene 1 € (Jedno Euro):

Prítomní 8 poslancov z 9

ZA: 8/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p. A. Grzýb, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka – poslanci OZ.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

  1. Kúpa parcely C-KN č. 1585/2 o výmere 242 m2 a parcely C-KN č. 1551/2 o výmere 24 m2  v zmysle GP č. 307/2016 v cene 1€ (slovom jedno euro) za obidve parcely.

 

 

 

 

                       

                                                                                                            Marián Murín

                                                                                                            Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.