Piatok 30 Okt 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenie č. 10/2016

U z n e s e n i e

Z  10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa

12.09.2016

 

Uznesenie číslo 10/2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 1. Prerokovanie protokolu z kontroly NKÚ a prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov.
 2. Monitorovaciu správu plnenia rozpočtu za 1. Polrok 2016
 3. Sťažnosť p. Ľudovíta  Babečku, Mútne 115

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 – obec Mútne
 2. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 – obec Mútne – prevádzka
 3. Úprava rozpočtu ZŠ Mútne na rok 2016
 4. Úprava rozpočtu ŠJ na rok 2016
 5. Úprava rozpočtu MŠ na rok 2016
 6. VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

na území obce Mútne

 1. Štatút obce Mútne
 2. Finančný príspevok na plavecký výcvik žiakov 3. Ročníka ZŠ Mútne v sume 650 €.
 3. Prevod parciel podľa GP č. 209/2016, parc. C-KN č.1816/92 o výmere 1832 m2, parc. C-KN č. 1819/13 o výmere 91 m2, parc. C-KN č. 1819/14 o výmere 150m2 za účelom vybudovania miestnej komunikácie s podmienkou vynechať pozemok na spodnej hranici na spojovaciu cestu. Rozlohu   potrebnú na jej vybudovanie určí obecný úrad s komisiou výstavby.

 

C/ Doporučuje

 

 1. Obecné zastupiteľstvo doporučuje vzájomnú dohodu medzi p. Ľudovítom Babečkom , Mútne 115, Irenou Babečkovou, Mútne 116 a p. Jánom Vaterkom, Mútne 115, p. Margitou Vaterkovou, Mútne 114, alebo spor vyriešiť súdnou cestou.

 

D/ Ruší sa

 

1.   Štatút obce z 08.03.2002

 

                       

                                                                                                            Marián Murín

                                                                                                            Starosta obce

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.