Piatok 30 Okt 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenie č. 09/2016

U z n e s e n i e

Z  9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 24.06.2016

 

Uznesenie číslo 9/2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 1. Plnenie uznesenia z minulého OZ.
 2. Žiadosť firmy ORANET o vydanie odporúčacieho stanoviska k zavedeniu optických káblov v obci Mútne.
 3. Ústne žiadosti poslancov na základe sťažnosti od občanov na vodičov autobusov SAD o zdržiavaní cestnej premávky a arogantnom obmedzovaní účastníkov cestnej premávky – vodičov a chodcov.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Úpravu rozpočtu Základnej školy na rok 2016 podľa predloženého návrhu.
 2. Úpravu rozpočtu Materskej školy na rok 2016 podľa predloženého návrhu.
 3. Úpravu rozpočtu Školskej jedálne na rok 2016 podľa predloženého návrhu.
 4. Záverečný účet obce Mútne za rok 2015 bez výhrad.
 5. Nadviazanie partnerskej spolupráce s obcami Bukovec a Huslenky z Českej republiky a obce Milowka z Poľskej republiky.
 6. Financovanie projektovej dokumentácie k cezhraničnej spolupráci.
 7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
 8. Pôžičku vo výške 35 000,- € na dobu 3 mesiace od Urbáru Mútne pre Obec Mútne – prevádzka na prefinancovanie asfaltovania obecných ciest.
 9. Vrátenie dotácie za stravu od ÚPSVaR Námestovo vo výške 583,30 € z rozpočtu obce.
 10. Audítorske služby za rok 2015 od p. Hládeka Vladimíra, Kalinkovo

 

C/ Zamieta

 

 1. Ponuku na odber drobného stavebného odpadu od firmy MBM ARMO s.r.o..

 

 


                                                                                      Marián Murín

                                                                                      Starosta obce

 


 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.