Piatok 30 Okt 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenie č. 08/2016

U z n e s e n i e

Z  8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 01.04.2016

 

Uznesenie číslo 8/2016

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 

 1. Žiadosť o prevod miestnej komunikácie na obec – parcela E-KN č. 5983 v maximálnej možnej šírke.
 2. Žiadosť p. Emílie Tomašákovej, Mútne Dúľov 591 o inštaláciu verejného osvetlenia.
 3. Informáciu starostu obce o potrebe zriadiť zberný dvor z dôvodu platného zákona a potreby obce.
 4. Správu hlavného kontrolóra obce za rok 2015

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Prijatie rozpočtového opatrenia č.1/2016
 2. Žiadosť p. Miroslava Tomašáka, Mútne 24, p. Jozefa Tomašáka, Mútne Dúľov 719 o vypracovanie zámennej zmluvy – parcela E- KN č. 7014/3.
 3. Odmenu p. Zdenkovi Rypákovi za vedenie futbalistov vo výške 250,- Eur.

 

 

C/ U k l a d á

 

1.   Obecnému úradu vypracovať GP a zmluvu o prevode vlastníckych práv na prístupovú cestu – parcela   E-KN č. 5983.

 

 


                                                                                      Marián Murín

                                                                                      Starosta obce

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.