Piatok 04 Dec 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie č. 05/2015

U z n e s e n i e

Z 5. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 23.07.2015

Uznesenie číslo 5/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e  n a  v e d o m i e

 

1.    Plnenie uznesenia zo 4. Zasadnutia OZ

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1.    Nákup zametacieho vozidla v prípade ak budú zabezpečené finančné zdroje z EÚ.

2.    Úpravu rozpočtu na zateplenie , prestrešenie balkónov, opravu balkónov a kanalizáciu – bytový dom č. 688 v sume 50 000,- Eur

3.    Úpravu rozpočtu na asfaltovanie miestnych komunikácií +110 000,- Eur

4.    Úpravu rozpočtu na výstavbu miestnych komunikácií + 21 500,- Eur.

5.    Zmluvu o zriadení vecného bremena  pre stavbu „Mútne – Vodovod za Jednotou“.

 

 

C/ U k l a d á

1.    Zabezpečiť dopravnú značku STOP na križovatke v Dúľove od Novotského Dúľova.

                                                                                        T: do 27.07.2015           

                                                                                         Z: Obecný úrad                  

2.    Zabezpečiť dopravnú značku STOP pri červenom kríži.

 

                                                                                        T: do 27.07.2015           

                                                                                         Z: Obecný úrad                  

 

D/ D o p o r u č u j e

 

1.    Vypracovať podmienky dodávky vody pre obec Beňadovo a zaradiť do programu rokovania na ďalších zastupiteľstvách.

 

 

E/ Z a m i e t a

 

1.    Predloženú dohodu o urovnaní vzťahov s obcou Beňadovo.

 

 

                                                                                           Marián Murín

                                                                                                          Starosta obce   

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.