Sobota 05 Dec 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenie č. 07/2015

U z n e s e n i e

Zo 7. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 29.12.2015

 

Uznesenie číslo 7/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 1. Návrh programového rozpočtu na roky 2017 a 2018 obec Mútne.
 2. Návrh programového rozpočtu na roky 2017 a 2018 ZŠ Mútne.
 3. Návrh programového rozpočtu na roky 2017 a 2018 MŠ Mútne.
 4. Návrh programového rozpočtu na roky 2017 a 2018 ŠJ Mútne.
 5. Návrh programového rozpočtu na roky 2017 a 2018 obec Mútne – prevádzka.
 6. Žiadosť p. Mariána Iglarčíka, Mútne Dúľov 566.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 1. Odpredaj parcely E- KN č. 7017/7 o výmere 77 m2 podľa GP č. 37048201-28/2012, čomu zodpovedá novovytvorená parcela C-KN č. 1009/4 p. Augustínovi Vojtasovi, nar. 29.04.1950, bytom Mútne č. 427 za 1 €. ( slovom Jedno Euro) s tým, že  náklady na prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci.

 

Predaj pozemku bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj pozemku bol schválený z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa a zároveň je priľahlým pozemkom.

Prítomných 8 poslancov z celkového počtu 9.

Hlasovanie za odpredaj pozemku v cene 1 € (Jedno Euro):

Prítomní 8 poslancov z 9

ZA: 8/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p. J. Jakubják, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka – poslanci OZ.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

2.    Programový rozpočet obce Mútne na rok 2016.

3.    Programový rozpočet ZŠ na rok 2016.

4.    Programový rozpočet MŠ na rok 2016.

5.    Programový rozpočet ŠJ na rok 2016.

6.    Programový rozpočet na rok 2016 Obec Mútne – prevádzka.

7.    Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2015.

8.    Úpravu rozpočtu  MŠ na rok 2015.

9.    Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2015.

10. Úpravu rozpočtu obce Mútne na rok 2015.

11. Úpravu rozpočtu obce Mútne – prevádzka na rok 2015

12. Dodatok č. 7  VZN č. 6/2003 o nájme a výške nájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Mútne.

13. Dodatok č. 3 k VZN č. 13/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

C/ Z a m i e t a

 

1.     Žiadosť p. Jána Babečku, Mútne - Duľov 574 a p. Rafaela Durčáka, Mútne -Duľov 572 o vyasfaltovanie prístupovej cesty z dôvodu, že pozemok cesty nie je majetkom obce Mútne.

 

           Hlasovanie za uznesenie zo 7. Zasadnutia OZ:

Prítomní 8 poslancov z 9

ZA: 8/ p. J. Balek, p. A. Ďurana, p. J. Jakubják, p. M. Jozefjak, p. M. Kosmeľ, p. M. Malák, p. Ľ. Mudroň, p. P. Straka – poslanci OZ.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie bolo prijaté  3/5 väčšinou poslancov v zmysle ust. § 9a odst. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

 


                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.