Piatok 30 Okt 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie č. 04/2015

U z n e s e n i e

 

Zo 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 29.05.2015

Uznesenie číslo 4/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e  n a  v e d o m i e

 

1.    Ďakovný list od rodičov predškolákov za nákup školských pomôcok na šk. rok 2015/2016.

2.    Upozornenie na havarijný stav bytového domu , Mútne č. 688 od nájomníkov bytového domu.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1.    Prijaté rozpočtové opatrenia obce Mútne č. 2, č.3, č.4. (v prílohe)

2.    Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2015.

3.    Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2015.

4.    Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2015.

5.    Záverečný účet obce za rok 2014 bez výhrad.

6.    Výstavbu multifunkčného ihriska v miestnej časti Mútňanská Píla.

7.    Zámer obce odpredaj majetok obce – rozostavaný bytový dom  postavený na parc. C-KN č. 560/10 o výmere 184 m2 a pozemky  parc. C-KN č. 560/9 o výmere 382 m2, parc. C-KN č. 560/10 o výmere 184 m2 , parc. C-KN č. 560/11 o výmere 540 m2. Majetok obce bude odpredaný na základe obchodnej verejnej súťaže. (Podľa ust. § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb.) Obec zverejní záver odpredať majetok spolu s uvedením spôsobu jeho predaja.

8.    Minimálnu cenu za odpredaj  rozostavaného bytového domu postaveného na parc. C-KN 560/10 a pozemkov parc.  C-KN č. 560/9 o výmere 382 m2, parc. C-KN č. 560/10 o výmere 184 m2, parc. C-KN č. 560/11 o výmere 540 m2 vo výške 180 000,- Eur. (slovom jednostoosemdesiattisíc eur).

9.    Zábezpeku od záujemcov na kúpu bytového domu s pozemkom vo výške 10 000,- Eur (slovom desaťtisíc eur)

10. Podmienky verejnej obchodnej súťaže ( v prílohe)

11. Prístavbu materskej školy v zmysle projektu A – projekt, Ing. Potoma Ján.

12. Prenájom obecných pozemkov (napr. pod bývalou lesnou železnicou) v cene 0,30 Eur za m2 na jeden rok. Jedná sa o nespevnené plochy.

13. Finančný príspevok z rozpočtu obce pre p. Antona Kapičáka vo výške 500 Eur – vedúci florbalového klubu.

14. Úver na prefinancovanie úveru zo ŠFRB na rozostavaný bytový dom vo výške 107 000,- Eur.

15. Finančný príspevok predsedovi DHZo Mútne p. Karolovi Kozaňákovi pri príležitosti 70 rokov vo výške 500 Eur.

 

C/ U k l a d á

1.     Urobiť prieskum záujmu  a zabezpečenia chodu MŠ počas letných prázdnin.

                                                                                         T: do 30.06.2015           

                                                                                         Z: Obecný úrad                  

                                                                    

 

 

 

                                                                                                           Marián Murín

                                                                                                           Starosta obce

                     

 

                                                                    

 

                     

 

                                                                    

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.