Sobota 05 Dec 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenie č. 02/2014

U z n e s e n i e

Z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 29.12.2014

 

Uznesenie číslo 2/2014

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  K o n š ta t u j e, ž e

 

 1. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva – náhradníci zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

p. Anton Ďurana

p. Jozef Jakubják

 

B/ B e r i e  n a   v e d o m i e

 

  1.  Programový rozpočet obce na roky 2016-2017

 1. Programový rozpočet ZŠ na roky 2016-2017
 2. Programový rozpočet MŠ na roky 2016-2017
 3. Programový rozpočet ŠJ na roky 2016-2017
 4. Programový rozpočet Obec Mútne -prevádzka na roky 2016-2017
 5. Oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č.3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu

 

 

C/ Z r i a ď u j e

 1. Komisiu oznámenie funkcií, zamestnanosti, činností a majetkových pomerov
 2. Komisiu výstavby, životného prostredia, pôdohospodárstva a dopravy
 3. Komisiu verejného poriadku, športu, kultúry a turizmu
 4. Komisiu finančnú, obchodnú a sociálnych vecí
 5. Inventarizačnú komisiu

 

D/ V o l í

 

 1. Predsedu komisie oznámenia funkcií, zamestnanosti, činnosti a majetkových pomerov – p. Pavla Straku
 2. Predsedu komisie výstavby, životného prostredia, pôdohospodárstva a dopravy – p. Marián Kosmeľ
 3. Predsedu komisie verejného poriadku, športu, kultúry a turizmu – Ing. Ján Bugaj
 4. Predsedu komisie finančná, obchodná a sociálne veci – p. Anton Grzýb
 5. Členov komisie oznámenia funkcií, zamestnanosti, činnosti a majetkových pomerov

p. Ján Balek, p. Milan Jozefjak, p. Pavol Straka,

 1. Členov komisie výstavby, životného prostredia, pôdohospodárstva a dopravy – p. Ján Balek, Ing. Ján Bugaj, p. Anton Ďurana, p. Anton Grzýb, p. Jozef Jakubják, p. Marián Kosmeľ,
 2. Členov komisie verejného poriadku, športu, kultúry a turizmu – Ing. Ján, Bugaj, p. Johana Jurčáková, p. Ľudovít Mudroň, p. Miloš Malák, p. Pavol Straka, p. Zdenko Rypák
 3. Členov komisie finančná, obchodná a sociálne veci - Ing. Roman Bielák, p. Martina Bjaloňová, Mgr. Viera Boleková, Ing. Ján Bugaj, p. Anton Grzýb, Milan Jozefjak, p. Pavol Straka
 4. Členov inventarizačnej komisie - Ing. Ján Bugaj, p. Anton Grzýb, p. Milan Jozefjak, p. Marián Kosmeľ, p. Pavol Straka, Ing. Ladislav Šeliga

 

E/ S ch v a ľ u j e

 1. Úpravu rozpočtu Obce na rok 2014
 2. Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2014
 3. Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2014
 4. Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2014
 5. Úpravu rozpočtu Obec Mútne - prevádzka na rok 2014
 6. Programový rozpočet obce na rok 2015
 7. Zvýšenie príspevku pre novorodencov na 150,- € s platnosťou od 01.01.2015
 8. Zvýšenie príspevok pre dôchodcov na 30,- € s platnosťou od 01.01.2015
 9. Príspevok pre prvákov na školské potreby na začiatku školského roka
 10. Programový rozpočet ZŠ na rok 2015
 11. Programový rozpočet MŠ na rok 2015
 12. Programový rozpočet ŠJ na rok 2015
 13. Programový rozpočet Obec Mútne- prevádzka na rok 2015
 14. Dodatok č. 2 k VZN č. 13/2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v zmysle predloženého návrhu
 15. VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Mútne
 16. Žiadosť  p. Margity Vnenkovej,  Mútne 102, o vyňatie z PPF, parcela C-KN 1811/11 o výmere 225 m2 – orná pôda, parcela C-KN 1811/12- o výmere 989 m2- orná pôda , parcela C-KN 1811/23 o výmere 267 m2- orná pôda.

 

F/ P o v e r u j e

 1. Štatutárneho zástupcu – starostu obce p. Mariána Murína na podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pri realizácii vybudovania optickej siete.

 

 

 

 

                                                                                                Marián Murín

                                                                                                Starosta obce

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.