Streda 02 Dec 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie č. 03/2015

U z n e s e n i e

Z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 23.03.2015

 

Uznesenie číslo 3/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B e r i e  n a  v e d o m i e

 

1.    Žiadosť Mgr. Romana Sanigu o odstúpenie z Rady školy

2.    Správu kontrolóra obce Ing. L. Šeligu o vykonanej kontrolórskej činnosti za rok 2014

3.    Žiadosť p. Rudolfa Babečku, Mútne Duľov 585 o odpredaj pozemkov

4.    Rekonštrukciu hygienických zariadení a elektroinštalácie v MŠ

5.    Informáciu starostu obce o pripravovanom 80. Výročí DHZ 14.06.2015

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

1.    Rozpočtové opatrenie č. 1/2015

2.    Člena Rady školy p. Andreja Barnáša

3.    Prihlášku do MAS – Biela Orava

4.    Zrušenie obecnej knižnice v KD

5.    Presun majetku z obecnej knižnice do školskej knižnice

6.    Navýšenie finančného príspevku SZTŠ Dúľov na 1 000,- €

 

C/ U k l a d á

 

1.    Preveriť žiadosť p. Rudolfa Babečku, Mútne Duľov 585

 

                                                                 T: do budúceho OZ

                                                                 Z: komisia výstavby, životného prostredia,                                

                                                                     Pôdohospodárstva a dopravy       

 

 

                                                                   Marián Murín

                                                                   Starosta obce

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.