Sobota 05 Dec 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenie č. 24/2014

U z n e s e n i e

Z 24. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 06.10.2014

 

Uznesenie číslo 24/2014

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 1. Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu za I. polrok 2014

 

B/ S ch v a ľ u j e

 1. Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2014 podľa predloženého návrhu (viď príloha)
 2. Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2014 podľa predloženého návrhu (viď príloha)
 3. Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2014 podľa predloženého návrhu (viď príloha)
 4. Úpravu rozpočtu obce Mútne na rok 2014 podľa predloženého návrhu (viď príloha)
 5. Predaj pozemkov za Jednotou podľa Geometrického plánu č.301/2013 zo dňa 16.12.2013 v cene 5 €/1 m2

Parcela C-KN č. 2166/3 o výmere 5 m2 pre p. Kamilu Kšenzulákovú, rod. Kosmeľová, nar. 05.05.1947, bytom Mútne 198 ,

Parcela C-KN č. 529/6 o výmere 22 m2 pre p. Jána Kapičáka, nar. 28.6.1982 a manželku Annu Kapičákovú, rod. Kšenzuláková, nar. 16.6.1981, obaja bytom Mútne 198,

Parcela C-KN č. 529/7 o výmere 6m2 pre p. Jána Kapičáka, nar. 28.6.1982 a manželku Annu Kapičákovú, rod. Kšenzuláková, nar. 16.6.1981, obaja bytom Mútne 198.

 

Predaj pozemkov bol schválený v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predaj pozemku bol schválený podľa ustanovenia § 9 ods. 8 písm. b) zákona  – pozemky tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa a zároveň sú  priľahlými pozemkami.

 

Prítomných 6 poslancov z celkového počtu 9.

Hlasovanie za odpredaj pozemku v cene 5 Eur za 1 m2:

Za 6/ J. Balek, Ing. R. Bielák, p. A. Grzýb, Mgr. M. Jozefiak p. M. Kosmeľ, p. M. Vlčáková,   - poslanci OZ

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

 

 1. Kúpu pozemkov za Jednotou pod miestnu komunikáciu podľa Geometrického plánu č. 1002/2013 zo dňa 16.12.2013 v cene 5 €/1 m2

Parcela C- KN č. 1843/46 o výmere 6 m2 od p. Kamily Kšenzulákovej, rod. Kosmeľová, nar. 05.05. 1947, bytom Mútne 198,

Parcela C-KN č. 529/8 o výmere 34m2 od p. Jána Kapičáka, nar. 28.6.1982 a manželky Anny Kapičákovej, rod. Kšenzuláková, nar. 16.6.1981, obaja bytom Mútne 198,

Parcela C-KN č. 529/9 o výmere 56 m2 od p. Jána Kapičáka, nar. 28.6.1982 a manželky Anny Kapičákovej, rod. Kšenzuláková, nar. 16.6.1981, obaja bytom Mútne 198,

Parcela C-KN č. 1843/47 o výmere 17 m2 od p. Romana Jurčáka, nar. 1.5.1977 a manželky Andrey Jurčákovej, rod. Portalová, obaja bytom Mútne 292.

 

 1. VZN o podmienkach používania miestnych komunikácii v katastri obce Mútne s pripomienkami s účinnosťou od 21.10.2014

 

Prítomných 6 poslancov z celkového počtu 9.

Hlasovanie za schválenie Uznesenia z 24. zasadnutia OZ bolo nasledovné:

Za 6/ p. J. Balek, Ing. R. Bielák, p. A. Grzýb, Mgr. M. Jozefiak, p. M. Kosmeľ, p. M. Vlčáková,   - poslanci OZ

PROTI: 0

 

                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                                    starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.