Piatok 04 Dec 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenie č. 23/2014

U z n e s e n i e

Zo 23. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 8.08.2014

 

Uznesenie číslo 23/2014

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/  B e r i e  n a   v e d o m i e

 

 

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z 22. OZ.
 2. Ústnu žiadosť zamestnankín Jednoty Mútne.

 

B/ S ch v a ľ u j e

 

 1. Zmenu rozpočtu obce Mútne na rok 2014 podľa prílohy.
 2. Zmenu rozpočtu ZŠ na rok 2014 podľa prílohy.
 3. Úver na prefinancovanie projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia.
 4. Jeden volebný obvod pre komunálne voľby pre volebné obdobie 2014 - 2018 .
 5. Deväť poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mútne na volebné obdobie rokov 2014 – 2018 .
 6. Rozsah výkonu funkcie obce Mútne na volebné obdobie 2014 — 2018 vo výške úväzku 1.0
 7. Zmluvu o budúcej nájomnej zmluve medzi obcou Mútne a správcom vodovodu OVS a.s. o nájme rozšírených úsekov vodovodu v obci Mútne

„Mútne – Dúľov Grúň“, „Mútne – prepojenie vodovodu Mútnik – stred obce“, „Mútne – vodovod za Jednotou“, „Mútne – vodovod Brišov“, „Mútne – vodovod smerok ku Dakna“.

 

C/ U k l a d á

 D/ D o p o r u č u j  e

 E/ Z a m i e t a

 

                                                                                                        Marián Murín

                                                                                                                    starosta obce

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.